نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش، بررسی ویژگی‌های روانسنجی سیاهه آثار سوگ هوگان در بین خانواده‌های داغدیده ایرانی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه خانواده‌های داغدیده شهر اصفهان در سال 1390 بود که 280 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از سیاهه ی آثار سوگ هوگان ( هوگان ، گرینفیلد و اشمیت، 2001) ، پرسشنامه سلامت عمومی-28 ( گلدبرگ، 1972) ، مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی -21( لاویبوند و لاویبوند، 1995) و پرسشنامه جمعیت شناختی جمع‌آوری گردید. نتایج تحلیل عامل اکتشافی با روش چرخش واریماکس، بیانگر وجود چهار عامل ( ناامیدی/ پریشانی، رشد شخصی، درهم ریختگی/ رفتار وحشت‌زدگی و خشم و سرزنش) در این مقیاس بود. ضرایب همسانی درونی به وسیله آلفای کرونباخ برای چهار عامل بین 92/0 تا 98/0 به دست آمد. نتایج حاصل از بررسی روایی ملاک، نشان داد که بین عامل های سیاهه آثار سوگ هوگان با پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی، همبستگی‌های بالا و معنی‌داری وجود دارد (01/0 ≥ P ). نتایج حاصل از روایی تشخیصی نشان داد که این مقیاس، دارای قابلیت تفکیک بین آثار سوگ در سوگ بهنجار و سوگ آسیب ‌شناختی است. این نتایج بیانگر آنست که نسخه‌ی فارسی سیاهه ی آثار سوگ هوگان، روایی و پایایی مطلوبی برای اندازه گیری آثار سوگ در جمعیت ایرانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Hogan Grief Reaction Checklist in Iranian Bereaved Families

نویسندگان [English]

  • marzie sharifi
  • seyed ahmad ahmadi
  • maryamosadat fatehizade

چکیده [English]

  The aim of this study was to investigate the psychometric properties of Hogan Grief Reaction Checklist (HGRC) among Iranian bereaved families. The statistical population in this study included all bereaved families in Isfahan in 2011(1390S.C.). 280 bereaved people were selected via available sampling method. The data were gathered by Hogan Grief Reaction Checklist (Hogan, Greenfield & Schmidt, 2001) , General Health Questionnaire-28 (Goldberg, 1972) and Depression, Anxiety and Stress Scale-21 (Lovibond & Lovibond ,1995) and demographic questionnaire . The exploratory factor analysis with varimax rotation indicated 4 factors (dispair/ distress, personal growth, disorganization/ panic behavior, and anger & blame) in this scale. Internal consistency coefficients by Cronbach's Alpha for the 4 factors were between 0.92 to 0.98 . The criterion validity reveald high and significant correlation between HGRC subscales with General Health Questionnaire and Depression, Anxiety and Stress Scale (P≤0.01). The discriminant validity, indicated that HGRC has the ability to distinguish between normal and pathological griefs. Therefore, the Persian version of HGRC has good reliability and validity for measuring grief reactions in Iranian population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hogan Grief Reaction Checklist
  • Bereaved families
  • Psychometric properties