نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه راهبردهای مقابله­ای و خودکارآمدی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 91-1390 بودند که از میان آن­ها 300 نفر (150 دختر و 150 پسر) از رشته های تحصیلی مختلف به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب و با مقیاس راهبردهای مقابله­ای (اندلر و پارکر، 1990)، پرسشنامه خودکارآمدی (شرر و مادوکس، 1982) و مقیاس پذیرش اعتیاد (وید و همکاران، 1992) مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور پیش­بینی سهم گرایش به سوء مصرف مواد داده­ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان و با استفاده از نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که ترکیب خطی راهبرد مقابله­ای مسأله­مدار، راهبرد مقابله­ای هیجان­مدار و خودکارآمدی توان پیش­بینی گرایش به مصرف مواد را دارند (001/0 >P < /span>).  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship of Coping Strategies and Self-Efficacy with Substance Abuse Tendency among Students

نویسندگان [English]

  • jafar bahadori khosroshahi
  • zeynab khanjani

چکیده [English]

  The aim of the present study was to investigate the relationship of coping strategies and self-efficacy with substance abuse tendency among students. The target population of this study were the students of Tabriz University in the acadmic years 2011-2012(1390-91s.c.). The research sample consisted of 300 presons (150 females, 150 males) who were selected from among students of Tabriz University through cluster random sampling. Data were collected by Coping Strategy scales ( Endler & Parker, 1990) , Self- efficacy Questionnaire (Sherer & Maddux, 1982) and Addiction Acknowledgment scale (Weed et al, 1992). In order to predict the contribution of substance abuse tendency the data were analyzed, multivariate regression analysis by using enter mrthod the software SPSS16 analysis. The results of the multivariate regression analysis showed that linear combination of problem solving coping strategies, emotional coping strategy and self-efficacy can predict the substance abuse tendency(p < .oo1).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Strategies
  • Self-efficacy
  • substance abuse tendency