نویسندگان

گلستان-پارک قوری خیابان فرهنگ 3 مجتمع بهار واحد c4

چکیده

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان بود. نمونه شامل 400 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی(گلسر، زامانو و هاکر 1987)، هوش هیجانی(شات، مالوفف، هال و همکاران،1998)، سرمایه روان شناختی(لوپز، آمو و مارتین،2006)، خودکارآمدی شغلی(ریگز و کنایت،1994) و رفتار کارآفرینانه(پیرس، کرامر و رابینز،1997) استفاده شد. پژوهش حاضر همبستگی از نوع کاننی بوده و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی کاننی نشان داد که بین فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار وجود (05 / 0 P < ). همچنین، قویترین رابطه بین هوش هیجانی از متغیرهای مجموعه اول (مستقل) ( با ضریب کاننی استاندارد 753 / 0- ) و کارآفرینی سازمانی از متغیرهای مجموعه دارد دوم (وابسته) ( با ضریب کاننی استاندارد 81 / 0- ) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relations of Organizational Culture, Emotional Intelligence and Psychological Capital with Job Self -efficacy and Organizational Entrepreneurship among the Employees of Khuzestan Water and Power Organization.

نویسندگان [English]

  • F. M Marashian
  • F Naderi

چکیده [English]

  The aim of this research was to investigate relations of organizational culture, emotional intelligence and psychological capital with job self- efficacy and organizational entrepreneurship among the employees of Khuzestan Water and Power Authority. The sample included 400 people among the employees of Khuzestan Water and Power organization that were selected via stratified random sampling. The research questionnaires were Organizational Culture (Glaser et al.,1987) , Emotional Intelligence (Schutte et al.,1998), Psychological Capital( Lopez et al.,2006) , Job self-efficacy (Riggs & Knight,1994) and Entrepreneurial Behaviors(Pearce, Kramer& Robbins,1997).Questionnaires. The research was canonic correlation and data analysis by canonical correlation revealed that there were significant relations between employees organizational culture, emotional intelligence and psychological capital with job self efficacy and organizational entrepreneurship(P < 0.005). The results also revealed that there is the strongest correlation between emotional intelligence from first set of variables ( independent) with standard canonical coefficient -0.753) and organizational entrepreneurship from second set of variables ( dependent) (with standard canonical coefficient -0.81).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • emotional intelligenc
  • psychological capital
  • job self-efficacy
  • Organizational Entrepreneurship