نویسندگان

چکیده

  هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین تعارض بین‌فردی در کار و صلاحیت‌های اجتماعی (مهارت سیاسی، خودنظارتی و هوش هیجانی) با تجربه رفتار غیرمدنی یا بی‌نزاکتی براساس الگوی معادلات ساختاری بود. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری را همۀ دبیران زن دبیرستان‌های دخترانۀ شهر اصفهان در سال تحصیلی 91ـ1390 تشکیل می‌دادند. از میان آنان 358 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی مبتنی بر حجم انتخاب شدند. مشارکت‌کنندگان مقیاس تعارض بین‌فردی در کار (اسپکتور و جکس، 1998)، سیاهه مهارت سیاسی (فریس و همکاران، 2005)، مقیاس هوش هیجانی (براکت و همکاران، 2006)، مقیاس خودنظارتی (اشنایدر و گانگستد، 1986) و پرسشنامه رفتار غیرمدنی در محیط کار (اُتینت، 2008) را تکمیل کردند. یافته‌ها نشان داد که بین تعارض با تجربه رفتار غیرمدنی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0 ≥ p )؛ امّا بین صلاحیت‌های اجتماعی با تجربه رفتارغیرمدنی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0 ≥ P ). نتایج حاصل از الگوسازی معادلات ساختاری نشان داد هوش هیجانی و مهارت سیاسی واسطۀ رابطه بین خودنظارتی و تعارض با تجربه رفتارغیرمدنی است. به‌طور کلی این الگو از برازندگی نسبتاً خوبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Relationship between Interpersonal Conflict at Work and Social Competencies on Experience of Incivility Behavior based on Structural Equation Modeling

چکیده [English]

  The purpose of this study was to analyze the relationship between interpersonal conflict at work and social competencies (political skill, emotional intelligence, self-monitoring) on experience of incivility behavior based on structural equation modeling. The research method was correlational. The research population consisted of all female teachers of female high schools in Isfahan city in the academic year 2010-11 (1390-91s.c.). From among them 358 were selected via cluster random sampling. Participants filled in Interpersonal Conflict at Work Scale (Spector & Jex’s, 1998), Political Skill Inventory (Ferris et al., 2005), Emotional Intelligence Scale (Brackett et al., 2006), Self-monitoring Scale (Snyder and Gangestad, 1986), and Workplace Incivility Questionnaire ( Ottinot , 2008). The results indicated that there was a positive significant relationship between conflict and experience of incivility behavior (P≤0.05) however there was a negative significant relationship between social competencies and experience of incivility behavior (P≤0.05). The results from structural equation modeling showed that emotional intelligence and political skill were the mediators of the relationship between self-monitoring and conflict with experience of incivility behavior, Overall, this model enjoyed a fairly suitable fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • incivility behavior
  • interpersonal conflict at work
  • self-monitoring
  • political skill
  • Emotional intelligence