نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی رفتاری، متادون درمانی و روش درمان ترکیبی بر بهبود افسردگی افراد معتاد تحت درمان انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش همۀ افراد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی دو شهرستان استان تهران در سال 1391 بود. نمونۀ پژوهش 40 آزمودنی (مرد) بود که به شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در چهار گروه (10 نفر در هر گروه) قرار گرفتند و هر گروه با روش ‌درمانی مورد نظر که شامل درمان شناختی رفتاری، متادون درمانی و درمان ترکیبی بود تحت درمان قرار گرفتند، ولی گروه گواه هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. پیش و پس از دوازده هفته درمان، همۀ شرکت‌کنندگان با پرسشنامۀ افسردگی بک (بک،2000) و مصاحبۀ بالینی مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که هر سه شیوۀ درمان‌شناختی رفتاری، متادون درمانی و درمان ترکیبی، در مقایسه با گروه گواه، در بهبود افسردگی مؤثر بوده‌اند ( 001/0 > P ) . همچنین نتایج نشان داد که بین اثربخشی متادون درمانی و روش ترکیبی بر میزان افسردگی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بنابراین هر دو شیوۀ درمانی بر میزان افسردگی مؤثر واقع می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Cognitive – behavior Therapy, Methadone Therapy, and the Combination Method on Reducing Depression in Addicts

نویسندگان [English]

  • farah lotfi kashani
  • mina mojtabai
  • mansour alimehdi

چکیده [English]

  The aim of the present research was to compare the effectiveness of cognitive–behavior therapy, methadone therapy and combination therapy method on reducing depression in addicts. The design of the study was quasi-experimental with pretest –posttest and control group .The statistical population were all persons who referred to therapeutic centers of two cities of Tehran province in 2013 (1391c.s). The research sample included 40 subjects (male) who were selected by purposeful sampling and placed in the following four groups randomly: cognitive behavior therapy, methadone treatment, and combination therapy, but the control group did not receive any therapy. All participants were tested before and after twelve weeks treatment with the Beck Depression Inventory (Beck, 2000) and clinical interviews were done. The results of analysis of covariance showed that all three treatments, cognitive behavioral therapy, methadone therapy and combination method, as compared with the control group, were effective in improving depression (P < 0.001). Also, results showed that there is not significant difference in the effectiveness of methadone therapy and combination method. Therefore, the two methods of therapy are effective on the rate of depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Methadone therapy
  • combination therapy method
  • Depression
  • Addiction