نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس فضیلت سازمانی و پیش‌بینی فضیلت سازمانی با توجه به رفتار شهروندی سازمانی به مرحلۀ اجرا درآمد. 141 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ساده از کارمندان شرکت مخابرات شهر اصفهان انتخاب و مقیاس فضیلت سازمانی (کامرون، برایت و کازا، 2004) و پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف، مک کنزی، مورمن و فتر، 1990) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی، دو عامل به نام‌های خوش‌بینی ـ اعتماد ـ همدردی و انسجام ـ بخشش را به وضوح از هم متمایز کرد. پایایی کل پرسشنامه (93/0) و عوامل آن یعنی همدردی ـ خوشبینی ـ اعتماد (90/0)، انسجام ـ بخشش (87/0) از ضرای ب همسانی درونی مطلوبی برخوردار بودند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین فضیلت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ( 01/0 P < ) و سه بُعد آن ی عنی فضیلت مدنی ( 05/0 P < )، نوع‌دوستی ( 01/0 P < ) ، و ادب و مهربانی ( 05/0 P < ) رابطۀ مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، فضیلت سازمانی و نخستین عامل آن یعنی همدردی ـ خوشبینی ـ اعتماد را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین مقیاس فضیلت سازمانی به‌عنوان یک ابزار پایا و معتبر می‌تواند در پژوهش‌های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد . همچنین رفتار شهروندی سازمانی در پیش‌بینی فضیلت سازمانی کارایی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factor Structure of Organizational Virtuousness and the Role of Organizational Citizenship Behavior in it

نویسنده [English]

  • Mahdieh sadat Khoshouei

چکیده [English]

  The present study was carried out in order to evaluate the psychometrics properties of the Persian version of Organizational Virtuousness Scale and prediction of organizational virtuousness by considering organizational citizenship behavior. 141 persons who were selected from Tele Communication Company of Isfahan employees by simple random sampling, completed the Organizationa l Virtuousness Scale (Cameron, Bright & Caza, 2004) and Organizational Citizenship Behavior Questionnaire (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990). The results of exploratory factor analysis defined two factors: 1) optimism- trust- compassion and 2) integrity- forgiveness . The reliability coefficients were found to be satisfactory for the total scale (α= 0.93) and its factors (organizational citizenship behavior: α= 0.90 integrity-forgiveness: α=0.87). Also, the Pearson’s correlation coefficients showed that t here is positive significant relation between organizational virtuousness and organizational citizenship behavior (P < 0.01) as well as its three dimensions e.g. civic virtue (P < 0.05), altruism (P < 0.01) and courtesy (P < 0.05). Analysis of regression showed that organizational citizenship behavior dimensions could predict organizational virtuousness and its first factor (optimism- trust- compassion). Thus, Organizational Virtuousness Scale can be used as a reliable and valid tool in organizational researches. Also, the organizational citizenship behavior is useful in the prediction of organizational virtuousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational virtuousness
  • Organizational Citizenship Behavior
  • psychology properties