نویسندگان

چکیده

  تحقیق حاضر، به‌منظور بررسی رابطۀ سبک زندگی اسلامی با نگرش‌های ناکارآمد در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان صورت گرفته است. روش این پژوهش، همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش، همۀ دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند که از میان آنان 100 دانشجو (54 دختر و 46 پسر)، به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های سبک زندگی اسلامی (کاویانی، 1388) و مقیاس نگرش‌های ناکارآمد (وایزمن و بک، 1978) پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها، با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی اسلامی و نگرش‌های ناکارآمد، رابطۀ منفی و معناداری (55/0 r =- ، 01/0 P< ) وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون، نشان داد که در مجموع 5 متغیر پیش‌بین اخلاق، اقتصاد (مالی)، سلامت، اجتماعی و خانواده، 3/44 درصد از واریانس نگرش‌های ناکارآمد را تبیین می‌کنند (05/0 P < i>< ) . از آنجایی که سبک زندگی به‌طور کلی، و سبک زندگی اسلامی به‌طور خاص، با جنبه‌های مختلف زندگی فرد در ارتباط است؛ متخصصانی که به نحوی با مسائل درمانی و پیشگیری در ارتباط هستند باید در مداخلاتشان، اصلاح سبک زندگی اسلامی افراد را نیز مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Islamic Life Style with Dysfunctional Attitudes in University Students

نویسنده [English]

  • Mojtaba Toghyani

چکیده [English]

  The aim of this research was to determine the relationship of Islamic life style with dysfunctional attitudes among students of the University of Isfahan. The research method was correlation. The statistical population of this study consisted of all the university students from among which 100 students (56 females,44 males) were chosen by random cluster sampling and were asked to complete Islamic Lifestyle Test (Kaviani, 2009/ 1388 s.c. ) and Dysfunctional Attitudes Scale (Weissman & Beck, 1978). The data were analyzed by Pearson's correlation coefficient and multiple regressions. Results showed an inverse correlation between Islamic life style and dysfunctional attitudes (r=-.55, P<.01). The results of regression analysis revealed that 5 predictive subscales of Islamic life style including: ethic economy, health, social and family explain 44.3% of dysfunctional attitudes (P<0.05). Because the life style generally, and Islamic life style specially, is related to different aspects of a person's life, practitioners who deal with therapeutic issues and prevention, should try to refine individuals Islamic lifestyle in their interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Life Style
  • dysfunctional attitudes