نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش مقایسۀ خودپندارۀ بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار بود . روش پژوهش علّی ـ مقایسه‌ای و جامعۀ آماری همۀ نابینایان ورزشکار و غیرورزشکار مراجعه‌کننده به انجمن نابینایان شهر تهران در سال 1390 بود. از تمامی ورزشکاران نابینا 45 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند و 63 نفر نابینای غیرورزشکار به روش تصادفی با میانگین سنی 54/6 ± 20 انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی (مارش و همکاران، 1994) بود. نتایج تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 18 و آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین دختران ورزشکار و غیرورزشکار نابینا در خرده‌آزمون‌های هماهنگی (07/0 P < )، سلامتی (028/0 P < )، فعالیت بدنی (001/0 P < )، قدرت (014/0 P < )، استقامت (022/0 P < )، شایستگی ورزشی (001/0 P < ) و خودپندارۀ عمومی (001/0 P < ) تفاوت‌های معنی‌داری وجود دارد. در تمامی مؤلفه‌ها بجز مولفۀ چربی و سلامت که به‌صورت معکوس نمره‌گذاری شده است، میانگین گروه ورزشکار بیشتر بود. با توجه به نتایج می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ورزش و فعالیت بدنی می‌تواند در بالا بردن خودپندارۀ بدنی نابینایان جامعه نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Physical Self-concept between Blind Female Athletes and Non-athletes

نویسندگان [English]

  • maryam lotfi
  • مهدی سهرابی

چکیده [English]

  The aim of this research was to compare athlete and non-athlete blind girls' physical self-concept. The method of this study was causal-descriptive, and the statistical population consisted of a ll athletes and non- athlete blind girls who referred to the Blind Society of Tehran in 2012(1390s.c).From all blind athlete girls 45 completed the questionnaire and 63 non-athlete blind girls with mean age of 20 ± 6.54 were randomly selected. The research instrument was Physical Self-Description Questionnaire (PSDQ) (Marsh et al., 1994). The r esults of analysis of variance by spss-18 indicated that there are significant differences between the athlete and non-athlete blind girls in the subscales of coordination (P < 0.007), health (P < 0.028), physical activity (P < 0.001), strength (P < 0.014), endurance (P < 0.022), sport competency (P < 0.001) and general self-concept (P < 0.001). In all components, except health and physical fat that have been recorded reversely, athlete group had a higher mean. According to the results, it can be concluded that sport and physical activity can increase physical self-concept of female blind population .

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical self-concept
  • athlete blind girls
  • non–athlete blind girls
  • Physical Activity