نویسندگان

چکیده

  هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ رضایت زناشویی، سبک زندگی و سلامت روان در بین زنان و مردان بازنشسته و غیربازنشسته بود. روش تحقیق، علی ـ مقایسه‌ای است و جامعۀ آماری تحقیق همۀ معلمان (بازنشسته و غیربازنشسته) شهرستان گنبدکاووس بودند که از میان آنان 140 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌های سلامت روان GHQ-28 (گلدبرگ و هیلر، 1979)، رضایت زناشویی (اتریچ، 1989) و سبک زندگی (مصور،1382) بود. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین میانگین‌های رضایت زناشویی و سبک زندگی در دو گروه زن و مرد و دو گروه بازنشسته و غیربازنشسته تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P < ) ، رضایت زناشویی مردان با میانگین رضایت 67/141 بیشتر از زنان بوده و رضایت زناشویی معلمان غیربازنشسته با میانگین رضایت 27/143 بیشتر از معلمان بازنشسته بود. همچنین مردان با میانگین 37/496، شاخص سبک زندگی بالاتری نسبت به زنان داشتند و از طرفی دیگر سبک زندگی معلمان غیربازنشسته با میانگین سبک زندگی 07/493 بیشتر از معلمان بازنشسته بود. ولی در سلامت روان مردان و زنان و دو گروه بازنشسته و غیربازنشسته تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Marital Satisfaction, Life Style and Mental Health in Retired and non-Retired Men and Women

چکیده [English]

  The present research aimed at comparing the marital satisfaction, life style and psychological health between the retired and non- retired men and women. The research method was causal–comparative and the population included all teachers (retired and non-retired) of Gonbade Kawus City , from among them 140 people were selected by simple random sampling method. The research instruments were comprised of General Health Questionnaire (GHQ-28, Goldberg & Hiller, 1979), Marital Satisfaction Questionnaire (Otrich, 1989), and Life Style Questionnaire (Mosavar, 2003/1382s.c.). The data were analyzed by two-sided analysis of variance. The research results indicated that there is a significant difference between marital satisfaction and life style in both genders and both retired and non-retired groups (P < 0.05) Mens marital satisfaction, with mean satisfaction of 141.67 has been more than women, and non- retired teachers marital satisfaction with mean satisfaction of 143.27 was higher than retired teachers. Also, men with mean of 496.37 had higher index of life style than women, and non-retired teachers life style with mean of 493.07 was higher than retired teachers. But no significant difference was observed, in mental health, between men and women and the retired and non- retired group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • life style
  • mental health
  • retired
  • non-retired