نویسندگان

چکیده

  هدف از انجام این پژوهش، مقایسۀ اثربخشی آموزش از طریق «اسناد»، «تمثیل» و «اسناد و تمثیل» بر میزان خوشبینی دانش‌آموزان بود. روش مطالعه نیمه‌تجربی، با پیش‌آزمون پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعۀ آماری شامل همۀ دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطۀ دبیرستان‌های روزانه و دولتی شهر همدان در سال تحصیلی 1390ـ1389 و روش نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. نمونه شامل 96 نفر از دانش‌آموزان بود که به‌صورت جایگزینی تصادفی در چهار گروه 24 نفری (سه گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ خوشبینی، (الری و فینچام، 2000) بود مداخلۀ آزمایشی برای هر کدام از گروههای آزمایش طی ده جلسه اجرا شد و پس از اتمام جلسه‌های آموزشی از هر چهار گروه پس‌آزمون به عمل آمد. داده‌ها با استفاده از SPSS 16 و آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی LSD تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین اثربخشی تمام روش‌ها، بجز اثربخشی تمثیل در مقایسه با اسناد و اثربخشی اسناد در مقایسه با کنترل، بر بهبود میزان خوشبینی دانش‌آموزان دختر سال اول تفاوت معنادار وجود دارد (001/0 > P ). و همچنین در مقایسۀ اثربخشی سه روش آموزش می‌توان گفت که بیشترین اثربخشی به ترتیب مربوط به روش‌های اسناد/ تمثیل، تمثیل و اسناد بوده است. براساس این یافته‌ها می‌توان گفت که آموزش از طریق اسناد / تمثیل و تمثیل باعث بهبود در میزان خوشبینی دانش‌آموزان می‌شود. از این‌رو استفاده از این آموزش‌های جدید نظیر تمثیل و اسناد/ تمثیل می‌تواند مشکلات اکنون و آیندۀ دانش‌آموزان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Attribution Training, Metaphor Training, and Attribution/metaphor Training on Optimism of School Students

نویسندگان [English]

  • galavizh alizade
  • rasool kord noghabi
  • najme nazari

چکیده [English]

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of attribution training, metaphor training, and attribution/metaphor training on students optimism . This semi- experimental study was conducted with pretest - posttest and control group. Statistical population included all first grade state and day high school girl students in Hamadan in the academic year 2010-11 (1389-90s.c.) and the sampling method was multistage cluster sampling. The sample was comprised of 96 students and subjects were randomly assigned into the four groups of 24 persons each (3 experimental grups and 1 control group). The research instrument was the Optimism Questionnair (Oleary & Fincham, 2000). Experimental treatment was conducted on the experimental groups during 10 sessions and then posttests were administrated on the 4groups. Statistical analysis was conducted by one-way analysis of variance and LSD test using SPSS-16 software. Results showed that there is a difference among all methods effectiveness except metaphor effectiveness as compared with attribution and attribution effectiveness as compared with control, on improving optimism in the first grade high school girl students (P < 0.001). Also, when the effectiveness of these three methods were compared, it was found out that the most effective methods were metaphor / attribution, metaphor and attribution respectively. These findings show that metaphor training and attribution/ metaphor training leads to optimism improve students. Therefore using new training such as metaphor and attribution/metaphor can reduce the current and future difficulties of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimism
  • attribution style
  • metaphor