نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت خشم بر اضطراب اجتماعی و مهارت‌های خودنظم‌دهی خشم در پسران مضطرب اجتماعی شهرستان دره شهر اجرا شد. روش تحقیق، شبه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعۀ آماری پژوهش تمام ی دانش‌آموزان پسر سال اول و دوم دبیرستانی (527 نفر) در سال تحصیلی 90ـ1389 بودند. مطالعۀ حاضر بر روی 32 نفر از دانش‌آموزان که نمرۀ آنان در آزمون سیاهۀ فوبیای اجتماعی ( SPIN ) بیشتر از دیگران بود، اجرا شد. نمونه با توجه به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و سپس به‌طور تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. ابزار پژوهش سیاهۀ فوبیای اجتماعی (کانور و همکاران، 2000) و پرسشنامۀ صفت ـ حالت بیان خشم (اسپیلبرگر، 1999) برای دو گروه به‌صورت پیش‌آزمون و پس آزمون اجرا گردید. برنامۀ آموزش مدیریت خشم در ده جلسۀ 90 دقیقه‌ای به‌صورت هفتگی برگروه آزمایش اعمال گردید. نتایج نشان داد، اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه گواه، به‌طور معناداری کاهش، ولی مهارت‌های خود نظم‌دهی خشم به‌طور معناداری افزایش یافته است (05/0 P < ). همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت خشم ، مهارت ‌ های خودنظم ‌ بخشی خشم را افزایش، ولی اضطراب اجتماعی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Anger Management Skills Training on Social Anxiety and Anger Self-regulation Skills in Social Anxious High School Boys

نویسندگان [English]

  • mahdi hasanvand amozadeh
  • masoud hasanvand amozadeh
  • massomeh hasanvand amozadeh

چکیده [English]

  The aim of the present study was to determine the effect of anger management skills training on social anxiety and anger self-regulation skills in social anxious boys of Dareh Shahr city. The design of this study was quasi- experimental with pretest-posttest and control group. The population was all 527 first and second year high school boys in the city in 2010-2011 (1389-90s.c.) academic year. This study was conducted on 32 students who scored high on Social Phobia Inventory (SPIN). The sample was selected through purposeful sampling and then they were randomly divid ed into two experimental and control groups (16 persons, each). The Social Phobia Inventory (SPIN) ( Connor et al., 2000), and State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI - 2) (Spilberger, 1999) were administered at the pretest and post-test stage to all participations. The anger management program including ten sessions of 90 minutes on a weekly basis was delivered to the experimental group. Both questionnaires were administered again at the post test stage. Data were analyzed by using analysis of covariance. According to the results, social anxiety in the experimental group, decreased significantly whereas anger self-regulation skills increased significantly (P < 0.05). Also, the results showed that anger management training increases anger self-regulation skills but decreases social anxiety in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger management training
  • social anxiety
  • anger self-regulation skills