نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ بین ترس کودکان 6 تا 8 ساله از دندانپزشکی با ترس والدینشان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و نمونۀ آماری پژوهش شامل 107 کودک 6 تا 8 ساله بود که در سال تحصیلی 91ـ1390به همراه والدین خود به درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان مراجعه کردند . روش نمونه‌گیری هدفمند و ابزار های پژوهش شامل مقیاس بررسی ترس کودکان زیر شاخص دندانپزشکی ( کاتبرت و ملامد، 1982) برای ارزیابی ترس کودکان، مقیاس تغییر‌یافته اضطراب دندانپزشکی (هامفریس و همکاران، 1995) برای ارزیابی ترس والدین و مقیاس رتبه‌ای رفتاری (فرانکلو همکاران، 1962) برای ارزیابی رفتار کودک حین درمان بود. پرسشنامه‌های اول و دوم را والد کودک و پرسشنامۀ سوم را دندانپزشک تکمیل کرد. تحلیل داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون t مستقل انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین نمره‌های ترس والدین و کودکان رابطۀ معنادار مستقیم وجود دارد (001/0 P < ). همچنین بین مقیاس بررسی ترس کودکان ـ زیر شاخص دندانپزشکی و مقیاس رتبه‌ای رفتاری فرانکل رابطۀ منفی معنادار وجود داشت (001/0 P < ). براساس نتایج در کودکان گروه سنی 6 تا 8 سال، ترس والدین می‌تواند بر روی ترس دندانپزشکی کودک و درجۀ همکاری او با دندانپزشک تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between 6 to 8 year Oldchildren's dental fear and their parents' fear

نویسندگان [English]

  • shahrzad Javadinejad
  • Sanaz Tahmourespour
  • Davood Ghasemi
  • Fatemeh Yazdi

چکیده [English]

  This research was done with the aim of studying the relationship between 6-8 year old children’s dental fear and their parents' fear. The research method was correlation, and the statistical sample consisted of 107 children between 6 to 8 years old who referred to Islamic Azad Khorasgan University dental clinic, together with their parents in2010- 2011(1390-91s.c.) academicyear. The sampling method was purposeful. The measuring instruments included Children's' Fear Survey Schedule– Dental Subscale (CFSSS-DS) (Cutberth & Melamed 1982), for evaluating children's fear, the Modified Dental anxiety Scale(MDAS) ( Humphriset al., 1995) for evaluating parents' fear and Frankle Behavior Rating Scale (Frankleet al., 1962), for evaluating children’s behavior during dental procedures. The first and second questionnaires were filled by child's parents and the third one was filled by the dentist. The analysis of data was done by Pearson correlation coefficient, Spearman correlation coefficient and independent t. The findings showed that there was a direct significant correlation between children`s fear and their parents’ fear scores (P < 0.001) .There was also a negative significant correlation between CFSS-DS and Frankle Behavior Rating Scale (P < 0.001) . According to the results, among the 6 to 8 year old children, parents’ fear can affect their children’s dental fear and also the extent of child’s collaboration with the dentist .

کلیدواژه‌ها [English]

  • children’s dental fear
  • parents’ dental fear
  • child’s cooperation with dentist