نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های تیپ شخصیتی D یعنی عواطف منفی و بازداری اجتماعی با فشار روانی ادراک شده بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری را 11 هزار نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز تشکیل می‌داد که از میان آن ان 275 نفر (187 دختر و 88 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از آنان خواسته شد، مقیاس 16 سؤالی تیپ شخصیتی D (دنولت، 1998) و مقیاس 10 سؤالی استرس ادراک شدۀ کوهن و همکاران، 1988) را تکمیل کنند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین این دو مؤلفه، عواطف منفی می‌تواند فشار روانی ادراک شده را به‌طور مؤثری پیش‌بینی کند (01/0 P < ). براساس این یافته‌ها، نتیجه‌گیری شد که افراد دارای تیپ شخصیتی D سطح بالای استرس ادراک شده را تجربه می‌کنند و هر دو بعد عواطف منفی و بازداری اجتماعی با فشار روانی ادراک شدۀ بالاتری همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Type D Personality and its Components with Perceived Stress in Students in Tabriz University

نویسندگان [English]

  • samereh asadimajareh
  • abas bakhshiporrodsari
  • hamid poursharifi

چکیده [English]

  The aim of this study was to investigate the relationship between perceived stress and the components of Type D Personality: the negative affect, and social inhibition. The research method was descriptive. The statistical population consisted of 11000 male and female undergraduate students in the University of Tabriz. A sample of 275 (187 female & 88 male) students with type D personality were selected by cluster random sampling method from among the students. They were asked to complete 16 questions of Type D Personality Scale (Denolet, 1998) and 10 questions of Perceived Stress Scale (Cohen, 1988). The results of regression analysis showed that from the two components, negative affect was good predictor of perceived stress (P < 0.01 ( . Based on these findings, it was concluded that people with type D personality experience high level of perceived stress and both negative affect and social inhibition correlate with higher perceived stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived stress
  • type D personality
  • negative affect
  • social inhibition