نویسندگان

اصفهان دانشگاه آزاد خمینی شهر

چکیده

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخلۀ فراشناختی بر علایم اضطراب امتحان در دانش‌آموزان بود. طرح پژوهش نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون، پیگیری و گروه گواه بود. جامعۀ آماری همۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ دوم مدارس راهنمایی شهر اصفهان در سال 1391 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 120 نفر از دانش‌آموزان انتخاب شدند و سیاهۀ اضطراب امتحان را تکمیل کردند. 34 نفر از دانش‌آموزان دارای بالاترین نمرۀ اضطراب امتحان به‌طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند (17 دانش‌آموز در هر گروه). هر یک از شرکت‌کنندگان در گروه آزمایش و گروه گواه در طی مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، سیاهۀ اضطراب ( ابوالقاسمی و همکاران ، 1388) را تکمیل کردند. مشاورۀ فراشناختی طی 9 جلسه به مدت یک ساعت در یک هفته در گروه آزمایش اجرا گردید. پس از اتمام برنامه مشاورۀ فراشناختی، پس‌آزمون و سپس آزمون پیگیری (یک ماه پس از اجرای پس‌آزمون) را هر دو گروه تکمیل کردند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری کواریانس (مانکوا) و واریانس با انداره‌گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که مشاورۀ فراشناختی میزان علایم اضطراب امتحان در مراحل پس‌آزمون و پیگیری را کاهش داده است (00 1/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Meta-cognitive Counseling on Test Anxiety Symptoms of Female Students

نویسندگان [English]

  • maryam mommeni
  • Fatemeh Rezaei
  • Yosof Gorgi

چکیده [English]

The aim of the present research was to study the effectiveness of meta–cognitive counseling on test anxiety symptoms of students. The research design was semi-empirical with pretest- posttest, follow-up and control group. The statistical population included all second grade girl students of Isfahan city guidance schools in 2012 (1391s.c.). Form the population, 120 students were selected by cluster sampling method, and they completed the Test Anxiety Inventory. 34 students with highest test anxiety score were assigned randomly in an experimental and a control group (17 students, each group). Every participant in the experimental and the control group completed the Test Anxiety Inventory (Aboulghsemi, et al,. 2009/1388s.c.) in the pretest, posttest and follow-up stage. Meta-cognitive counseling was applied on the experimental group for 9 sessions of one hour each week. At the complession of meta-cognitive counseling program, posttest and then follow-up test (1 month later) were completed by both groups. For analyzing the data, multi- variance and covariance (MANCOVA) were used. Results showed that meta-cognitive counseling has signifintly reduced test anxiety symptoms in the posttest and follow-up stages (P < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-cognitive counseling
  • test anxiety
  • positive and negative meta- cognitive beliefs