نویسندگان

چکیده

  این پژوهش به‌منظور پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی از طریق تاب‌آوری و نیز آزمون نقش واسطه‌ای خوش‌بینی در رابطۀ بین بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری انجام پذیرفت . برای دستیابی به این هدف، نمونه‌ای شامل 414 دانشجوی پزشکی (213 پسر و 191 دختر) از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. گروه نمونه به مقیاس تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، مقیاس خوش‌بینی (شی‌یر و کارور ، ۱۹8۵ ) و مقیاس بهزیستی روان‌شناختی (ریف، 1989) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که تاب‌آوری توان پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی را دارد . همچنین، همبستگی خوش‌بینی با متغیر پیش‌بین (تاب‌آوری) (38/0 r= ، 01/0 P < ) و متغیر ملاک (بهزیستی روان‌شناختی) مثبت و معنادار است ( 45/0 r= ، 01/0 P < ). با توجه به نتایج رگرسیون سلسله‌مراتبی می‌توان نتیجه گرفت که خوش‌بینی در رابطۀ بین تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی نقش واسطه‌ای جزئی (و نه کامل) دارد. بنابر یافته‌ها می‌توان گفت که بخشی از اثر تاب‌آوری بر بهزیستی روان‌شناختی از طریق خوش‌بینی تبیین می‌شود. همچنین خوش‌بینی فرد، صرف‌نظر از میزان تاب‌آوری او تا حدودی موجب بهزیستی روان‌شناختی می‌‌گردد. تمام همبستگی‌ها در سطح 01/0 معنادار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Resilience and Psychological Well-being: The Mediating Role of Optimism

نویسندگان [English]

  • hossein souri
  • Elahe Hejazi

چکیده [English]

  The present study was carried out in order to predict psychological well-being via resiliency and test the mediating role of optimism in the relationship between psychological well-being and resilience. To this end, a sample of 414 students of medicine (213 boys and 191 girls) was selected through multistage cluster sampling. They were asked to Complete Resiliency Scale (Connor & Davidsons, 2003), Optimism Scale (Scheier and Carver, 1995) and Well-being Scale (Ryff, 1989). The results indicated that resilience can predict psychological well-being. The results showed that correlation of optimism with predictive variable (resilience) is positive and significant (P < 0.01, r=0.38) and with the criterion variable (psychological well-being) is also positive and significant (P < 0.01, r= 0.45). According to the results of hierarchical regression, it may be concluded that optimism plays a partial mediating (and not full) role in the relationship between resiliency and psychological well-being. Based on the findings it can be said that part of the effect of resiliency on, psychological well-being could be applied through optimism. The findings showed that regardless of the level of resilience, optimism can, to some extent, facilitate psychological well-being. All correlations were significant in the level of 0.01.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • Psychological well-being
  • Optimism