نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین فشار روانی شغلی با فشار خون، دردهای مزمن و رفتارهای ضدخدمت با توجه به نقش میانجی ذهن‌آگاهی، نگرش‌های ناکارآمد و عواطف شغلی اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی (الگویابی معادلات ساختاری) بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی تصادفی، 233 نفر از میان کارکنان 4 شرکت خدمات رسان در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند و پرسشنامه‌های پژوهش شامل فشار روانی شغلی (مؤسسۀ سلامت و ایمنی انگلیس، 1999)، توجه آگاهانه (براون و رایان، 2003)، نگرش‌های ناکارآمد (بک و ویسمن، 1980)، عواطف مرتبط با شغل (اسپکتور و فاکس، 1999)، دردهای مزمن (کرنز و همکاران، 1985) و رفتارهای ضدخدمت (جلالی، 1392) را تکمیل کردند. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، الگوسازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون میانجی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که فشار روانی شغلی 57درصد واریانس ذهن‌آگاهی، فشار روانی شغلی و ذهن‌آگاهی، 37 درصد واریانس نگرش‌های ناکارآمد، فشار روانی شغلی، ذهن‌آگاهی، و نگرش‌های ناکارآمد 54 درصد واریانس عواطف شغلی را تبیین می‌کنند (01/0 > P ). ذهن‌آگاهی در رابطۀ بین فشار روانی شغلی با نگرش‌های ناکارآمد و عواطف شغلی نقش یک متغیر میانجی پاره‌ای را ایفا نمود (01/0 > P ). شاخص‌های برازش الگوی نهایی پژوهش نشان‌دهندۀ وضعیت مطلوب الگو بود.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Model of Mediator Role of Mindfulness in Relationship between Job Stress and Their Consequences

نویسندگان [English]

  • Daruosh Jalali
  • Asghar Aghaei
  • Hooshang Talebi
  • mohamadali Mazaheri

چکیده [English]

  The purpose of this research was to study the relationship of job stress with blood pressure, chronic pain and counter service behaviors by considering the mediating role of mindfulness, dysfunctional attitudes and job affects. The method was correlation (strucural equation modeling). A sample included 233 employees of 4 service companies in Chahar Mahal va Bakhtiyari Province were selected by relative stratified random sampling, and completed the instruments comprised of Job Stress (Health and Safety Institute, 1999), Mindful Attention Awareness Scale (Brown and Ryan, 2003), Dysfunctional Attitudes (Beck and Weissman, 1980), Job Related Affects (Fox and Spector, 1999), Chronic Pains (Kerns et al., 1985), and Counter Service Behaviors (Jalali, 2013/ 1392s.c.). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient, structural equation modeling (SEM) and mediation regression analysis. The results revealed that job stress accounted for 57 percent of variances of mindfulness, job stress and mindfulness, 37 percent of variances of dysfunctional attitude, job stress, mindfulness and dysfunctional attitudes, and 54 percent of variances of job affects (P < 0.01). Mediation Mindfulness played the partial mediator role in the relationships of job stress with dysfunctional attitudes and job affects (P < 0.01). The research final model of fitness indices indicated that the model was convenient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Stress
  • mindfulness
  • dysfunctional attitudes
  • job affects
  • Blood pressure
  • counter service behaviors