نویسندگان

کرمانشاه - سرپل ذهاب- تازه آباد- خ شهید باهنر کوچه 8 متری پلاک 4867- کد پستی 6771946839

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسۀ ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های اسنادی در زوج‌های عادی و متقاضی طلاق بود. حجم نمونه، شامل100 زن و مرد 23 تا 55 ساله (25 زوج عادی از میان کارکنان دادگستری و 25 زوج متقاضی طلاق، مراجعه‌کننده به دادگستری شهر کرمانشاه در سال 90ـ1389) بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌‌ها از فرم کوتاه پرسشنامۀ پنج‌عاملی شخصیت (کوستا و مک‌گری، 2004) (NEO-FFI) و پرسشنامۀ سبک‌های اسنادی پترسون و همکاران (1982) (ASQ) استفاده شد. پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع علّی ـ ‌مقایسه‌ای است. با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داده شد که متقاضیان طلاق از سبک اسنادی موقت و کلی و زوج‌های عادی از سبک اسنادی پایدار و اختصاصی استفاده می‌کنند، اما دو گروه از نظر سبک اسناد درونی ـ بیرونی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین عامل نورزگرایی و رضایت زناشویی رابطه‌ای منفی (01/0P < )، و بین مقبولیت و رضایت زناشویی (03/0P < )، و گشودگی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد (02/0P < ). بین دو گروه زوج‌های عادی و متقاضی طلاق از نظر استفاده از سبک‌های اسنادی و ویژگی‌های شخصیت تفاوت معناداری وجود داشت (01/0P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison Between Personality Traits and Attribution Styles of Normal Couples and Divorce Petitioners

نویسندگان [English]

  • behzad behrouz
  • Farhnaz Mohammadi
  • shahram alihabadi
  • Mohammad Bagher Kajbaf
  • Nasrin Haidarizadeh
  • behrouz behrouz

چکیده [English]

The aim of the present study was to compare personality characteristics and attribution styles of normal couples and those petitioning divorce. The sample size included one hundred of 23-55 year-old men and women (25 normal couples from the employees of Justice Office and 25 divorce petitioners referring to justice Office of Kermanshah in (2010-2011) who were selected by available sampling method. To collect the data the short form of Questionnaire Five Factors of Personality (NEO-FFI) as well as Attribution Style Questionnaire (ASQ) were used. This research is a survey, causal– comparative study By applying the analysis of covariance , it was found that normal couples use stable and specific attribution style and divorce petitioners use general and unstable attribution style. But there is no significant difference between inner-outer attribution styles of the two groups. Also the results showed that there is a negative relationship between neuroticism and marital satisfaction (P < 0.01) and openness (P < 0.03) but agreeableness (P < 0.02) have positive relationships with marital satisfaction. There were significant differences between two groups of normal couples and divorce petitioners regarding the application of attribution styles and personality characteristics (P < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • attribution style
  • Normalcouplesanddivorce petitioners