نویسندگان

چکیده

  این پژوهش که با هدف بررسی تفاوت دختران فراری با دختران عادی در استفاده از راهبردهای مقابله‌ای انجام شد، از نوع پس‌رویدادی است. برای انجام این پژوهش 37 نفر از دختران فراری را که سازمان‌های مرتبط در مدت اجرای پژوهش دستگیر کرده و نگهداری می‌کردند، از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. با توجه به میانگین سنی دختران فراری، 37 دختر مجرد ساکن یکی از محلات شهر شیراز که از نظر وضعیت اجتماعی/اقتصادی جزءِ مناطق متوسط رو به پایین محسوب می‌شدند، به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. پرسشنامۀ راهبردهای مقابله‌ای (کارور و همکاران، 1989)، پرسشنامۀ منزلت شغلی همراه با سؤالات جمعیت‌شناختی بر روی آزمودنی‌ها اجرا گردید. داده‌ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که بین دختران فراری و دختران عادی در استفاده از راهبردهای مقابله‌ای مسأله‌محور و هیجان‌محور تفاوت معناداری وجود دارد (0001/0 P < ). به این معنا که دختران فراری نسبت به دختران عادی در رویارویی با تنش، کمتر از راهبردهای مسأله‌محور و هیجان‌محور استفاده ‌می‌کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Coping Strategies of Runaway and Non-runaway Girls

نویسندگان [English]

  • faride sadat hoseini
  • Behnam Jamshidi

چکیده [English]

  The present research was carried out to study the diligence of non-runaway girls in the usage of coping strategies. The type of the research is post hoc. 37 runaway girls, who were incarcerated and kept by relevant organizations, were selected via convenience sampling. Considering the mean age of the runaway girls, 37 single females residing in middle to low socioeconomic neighborhoods in Shiraz, were selected as the control group. The Coping Strategies Questionnaire (Kaver et al., 1989), Occupational Prestige Scale along with a number demographic questions was administered on the participants. The data were analyzed by applying Covariance statistical method. Results showed that there were significant differences between runaway and non - runaway girls in problem- and emotion- oriented coping strategies (P < 0.0001). It means that the runaway girls compared with the non-runaway girls, were using less problem- and emotion- oriented coping strategies in facing with stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Runaway Girls
  • non-runaway girls
  • Coping Strategies