نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش، مقایسۀ ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشجویان دانشگاه پوترا مالزی بود. جامعۀ آماری پژوهش را همۀ دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشجویان دانشگاه پوترا مالزی تشکیل می‌دادند که از میان آنان به شیوۀ تصادفی ساده 800 دانشجو (400 ایرانی و 400 مالزیایی) به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ پنج عامل شخصیتی NEO 60 سؤالی بود که به دو زبان فارسی (برای دانشجویان ایرانی) و انگلیسی (برای دانشجویان مالزیایی) ارائه گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از روش تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن جنسیت و سن افراد به‌عنوان متغیرهای مداخله‌گر، از بین ابعاد ویژگی‌های شخصیتی، دانشجویان ایرانی و مالزیایی در ابعاد روان‌رنجوری و برونگرایی با یکدیگر تفاوت معنادار نشان دادند (01/0 P≤ ). نتایج پژوهش نشان داد که روان‌رنجوری و برونگرایی در دانشجویان مالزیایی از دانشجویان ایرانی بیشتر بوده است (01/0 P≤ ) .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparsion the Personality Traits Between Iranian and Malaysian Students

چکیده [English]

  The aim of the present study was to compare the personality traits between Iranian and Malaysian students. The study population included all students of Islamic Azad university branch Khorasgan, Iran , and Putra university in Malaysia from whom 400 Iranian students and 400 Malaysian students, overall 800 individuals, were selected as the sample. The research tool was NEO PI-60 questionnaire, which was submitted in both Persian (for Iraninan students) and English (for Malaysiam students) languages. Statistical analysis was performed by using analysis of covariance. Regarding gender and age as confounding variables, the Iranian and Malaysian students showed significant differences in the Neurotism and Extraversion dimensions (P < 0.01). Results indicated that Neurotism and Extraversion levels in the Malaysian students were more than the Iranian students (P < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • five personality factor
  • Iranian and Malaysian students