نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش، بررسی نقش پیش بین صفات شخصیتی، عزت‌نفس و جهت‌گیری مذهبی کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی آنان بود. در یک طرح همبستگی تعداد 310 نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی، به شیوه نمونه‌برداری خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های رفتار شهروندی سازمانی (مقیمی، 1384)، شخصیت NEO (کاستا و مک‌کری، 1985)، جهت‌گیری مذهبی آلپورت (فگین، 1963) و عزت‌نفس (روزنبرگ، 1965) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که: آداب اجتماعی برحسب رضامندی از خود، خویشتن‌داری (01/0 > P ) و نظم و ترتیب (05/0 > P ) قابل پیش‌بینی است.جهت‌گیری مذهبی، بعد شایستگی شخصی و نمره کل عزت‌نفس قادر به پیش‌بینی آداب اجتماعی نبودند. نوعدوستی و هماهنگی متقابل برحسب خویشتن‌داری، جهت‌گیری مذهبی درونی (01/0 > P ) و نظم و ترتیب (05/0 > P ) قابل تبیین بودند ولی جهت‌گیری مذهبی بیرونی و عزت‌نفس و ابعاد آن قادر به پیش‌بینی نوعدوستی و هماهنگی متقابل نبودند. وجدان کاری نیز برحسب محتاط بودن در تصمیم ‌ گیری و رضامندی از خود (05/0 > P ) قابل پیش‌بینی بود. محافظت از منابع سازمان برحسب نظم و ترتیب (01/0 > P ) و عزت‌نفس (05/0 > P ) قابل تبیین بود. جوانمردی و نزاکت برحسب رضامندی از خود، جهت‌گیری مذهبی درونی (01/0 > P ) و جهت‌گیری مذهبی بیرونی (05/0 > P ) قابل پیش‌بینی بود. در مجموع در میان متغیرهای پیش‌بین، صفات شخصیتی از بیشترین توان پیش‌بینی برای رفتار شهروندی سازمانی برخوردار بودند.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The predictive role of personality, self-esteem and religious orientation in organizational citizenship behavior

چکیده [English]

  The present study investigated the predictive role of personality characteristics, self-esteem and religious orientation of employees in their organizational citizenship behavior. In a Correlational design, 310 employees of North Khorasan Head office of Education, were selected by cluster sampling and were asked to complete the organizational citizenship behavior (Moghimi, 2005), NEO Personality Inventory (Costa & McCrae, 1985), Allport's religious orientation (Fegean, 1963) and (Rosenberg,1965) self-esteem Questionnaire. For data analysis, the Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis were used. Stepwise regression results showed that social customs in terms of self- satisfaction, restraint (P < 0.01) and order (P= 0.05) is predictable. Other personality traits, religious orientation and personal competence and self-esteem general scores were unable to predict social customs. Altruism and Mutual coordination versus restraint, intrinsic religious orientation (P < 0.01) and order (P < 0.05) was explained and other personality traits, extrinsic religious orientation and dimensions of self-satisfaction, self-competence and self-esteem general scores were unable to predict Altruism and Mutual coordination working conscience by being cautious in decision-making and self- satisfaction (P < 0.05) is predictable. Protection of organizational resources in terms of order (P < 0.01) and self-esteem (P < 0.05) will be explained. Generosity and civility in terms of self-satisfaction, intrinsic religious orientation (P < 0.01) and external religious orientation (P < 0.05) was predictable. Overall among the predictor variables, personality traits were most predictive power for organizational citizenship b ehavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Personality factors
  • self-esteem and religious orientation