نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اصفهان

5 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

 اهمال‌کاری تحصیلی از مشکلات شایع و رایج بین دانشجویان است که پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد. هدف
پژوهش حاضر پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی
دانشجویان براساس خودکارآمدی، خودتنظیمی، کمال‏گرایی، ترس از ارزیابی منفی،
علاقه به رشته، جهت‌گیری هدفی، عزت نفس و جنسیت است. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری، همۀ دانشجویان کارشناسی
دانشگاه تهران بوده، و براساس روش
نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی، تعداد 272 دانشجو از دانشکده‌های مختلف انتخاب
شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس جهت‌گیری هدفی الیوت و مک‌گرگور، مقیاس کوتاه ترس از
ارزیابی منفی لیری، مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی فراست، مقیاس خودکارآمدی شرر، سیاهۀ
عزت نفس رزنبرگ، پرسشنامۀ اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم، پرسشنامۀ
راهبردهای انگیزشی پنتریچ و دی‌گروت و پرسشنامه علاقه به رشته، هدایتی و
همکاران بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری رگرسیون پس‌رونده
و تی مستقل و تحلیل واریانس بوده است. یافته‌ها نشان داد، متغیرهای تردید در
کارها، و ارزشگذاری بیرونی نسبت به اهداف، پیش‌بینی‌کننده‌های مثبت اهمال‌کاری
و متغبرهای خودکارآمدی، علاقه به رشته، سازماندهی، جهت‌گیری مهارت‌مدار گرایشی، و
جهت‌گیری عملکرد مدارگرایشی، پیش‌بینی‌کننده‌های منفی اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان
هستند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of College Students’ Academic Procrastination Based on Cognitive, Emotional and Motivational Factors and Gender

نویسندگان [English]

 • zahra valizadeh 1
 • hasan ahadi 2
 • mahmod hidari 3
 • mohammad mahdi mazaheri 4
 • mohamad bager kajbaf 5

چکیده [English]

 Academic procrastination is one of the common and current problems among college students which
has many negative outcomes. The purpose of this study was to predict college
students’ academic procrastination based on
self efficacy, self regulation, perfectionism, fear of negative
evaluation, interest in the field of the study, goal orientation, self esteem
and gender. This research employed a
correlational study. Statistical population involved all the students in
Tehran University. 272 students selected through relative classification
sampling from different faculties. Data were collected by: goal orientation
scale by Elliot & McGregor, brief fear of negative evaluation scale by
Leary, multidimensional perfectionism scale by Forest et al, self efficacy scale by Sherer, self esteem
inventory by Rozenberg, academic
procrastination assessment scale by Solomon and Routhblum, self
regulation questionnaire by Pentrich & Digorat, interest in filed of study
questionnaire by Hedayati et al. Data were analyzed with backward regression,
independent t-test, and anova. Results indicated that doubt in works, value extrinsic goals, could predict
academic procrastination positively and self efficacy, interest
in the field of the study, organization, mastery–approach and performance–approach goal orientation, could predict
academic procrastination negatively.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academic Procrastination
 • Self-efficacy
 • perfectionism
 • goal orientation
 • motivational strategies
 • Fear of Negative Evaluation

Howell. A.H., Watson, D.C. (2007), Procrastination: Associations with achievement goal orientation and leavening strategies, Personality and Individual Differences 43, 167-178. www.sciencedivect.com. Balkis, M,. Duru, E, (2012), The direct and indirect role of self esteem and procrastination in the relation to fear of failure and self worth, 2012, International Journal of Human Sciences, Volume 9 Issue: 2 Year: 2012. Capan, E.B. (2010), Relationship among perfectionsism, academic procrastination and life satisfaction of university students, Elsevier, Sciencedirect.com Jadidi, F., Mohammadkhani, SH., Zahedi Tajvishi, K. (2011), Perfectionism and academic procrastination, Social and Behavioral Sciences 20, 534-537. Frost, R.O., Marten, P.A., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468. Kennedy, G., Bruce, W., Tuckman. (2013). An exploration into the influence of academic and social values, procrastination, and perceived school belongingness on academic performance, Springer science + Business Media Dordrecht. Hedayati, Z., Seifi, N., Badakhsh, S. (2012) Aitudes of Shiraz Dental Students toward their Discipline and future Career. Iranian Journal of Medical Education. 12(3): 176-183. Rabin, L.A., Fogel, J., Nutter–Upham, K.E., (2011), Academic Procrostination in College students: The role of self–reported executive function, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 33(3): 344-357. Klassen, R.M., Ang, R.P., Chong, W.H., Krawchuk, L.L., (2010), Academic Procrastination two settings: Motivation Correlates, Behavioral Patterns, and Negative Impact of Procrastination in Canada and Singapore, Applied Psychology: an International Review, 59(3), 361-379. Salim, M., Rafique, R. (2012), Procrastination and self – esteem among university students, Pakistan, Journal of Social and Clinical Psychology. Senecal, C., Koestner, R. (2010), self regulation and academic procrastination, the journal of social Psychology, 1995, B5(5), 607-619. Tice, D., Baumeister, R. (1997), Longitadinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and Benefits of dawdling: Psycvhological Science, 8(6): 454-458. Retrieved from Academic Search Elite database.