نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد ارسنجان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ارسنجان

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اهواز

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی شناختی بر مسؤولیت‌پذیری دانش‌آموزان
دختر مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان گتوند در سال تحصیلی 89-1388 است. جامعۀ آماری،
دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان گتوند بود که به روش
نمونه‌گیری تصادفی ساده، 60 نفر از آنها انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (30 نفر)
و گروه گواه (30نفر) قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری یک‌ماهه
با گروه گواه
بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (گاف، 1987) بوده
است. مشاوره گروهی شناختی در مدت 8جلسه 90 دقیقه‌ای که هر هفته یک بار تشکیل شد،
بر روی گروه آزمایش انجام گرفت. نتایج به‌دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که
مشاوره گروهی شناختی بر مسؤولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی شهرستان
گتوند تأثیر داشته است (0001/0P < /font>

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectivenes of Cognitive Group Counseling on Responsibility of pre-university Female Students in Gotvand City

نویسندگان [English]

  • Jalal Karami 1
  • Ahmad Mirjafari 2
  • Saeed Bakhtiyarpour 3

چکیده [English]

 This study examined the effect of
cognitive group counseling on responsibility of pre-university female students
in Gotvand city in 2009-10. The population was female
students in Pre- University in Gotvand. The sample
consisted of 60 students they were randomly assigned to an experimental (n=30)
and a control group (n=30). The design of this study was of the
pretest-posttest-follow-up (1 month) with control group < span dir="rtl">. California Personality Inventory (Gough, 1987) was used in
order to collect the data. Experimental group received cognitive group
counseling in 8 sessions, each one-half an hour. The results of analysis of
covariance showed that cognitive group counseling was effective in increasing
responsibility among pre- university
female students in Gotvand city (P < /span>

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive group counseling
  • responsibility
  • female university students

Brewer, M. (2008). Teaching your child responsibility. Pagewise. Inc Cheek, R. James. (2009). An intervention for helping elementary student reduce test anxiety perspective from the field. http://www.findarticles. Com Ellis, A. (2001). Feeling better, getting better, staying better, New York: Impact Publishers. Glasser, W. (2008). Station of the mind: New direction for reality therapy. New York. Long, H.J. &amp; Chen, G. (2009). The impact of internet usage on adolescent self identity development. American Journal of Psychiatry, 148,517-23. Natingham &amp; Nymayer. (2009). Cognitive Behavior. New York, Plenum Press, pp.13-16. Palo Alto, C.A. &amp; Satir, V.M. (2008). Conjoint family therapy: Science and Behavior Books. Stams, G.J, Brugman, D., Dekocic, M., Van Rosmeln, L., Van derlan, P., Gibbs, Jc. (2008). The moral judgment of, uvenile delineruents: a meta- analysis. Facmlty of Social and Behavioral science, University of Amesterdam, M, Department of Education, P.o. Box 94208, 1090GE, Amsterdam, the Netherlands. G.J.J.M. stams@uVa.nl.j Abnorm children psycho Wardle, J. (2011). Behavior therapy and benzodiazepines: Allies or antagonists. British Journal of Psychiatry, 156, 163-8.