نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

چکیده

 این پژوهش به‌منظور
بررسی سلامت روانی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهرستان قم انجام شد. روش پژوهش از
نوع زمینه‌یابی است. جامعۀ آماری همۀ دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطه شهرستان قم
(15872 نفر) است که تعداد 340 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی
طبقه‌ای و خوشه‌ای چندمرحله‌ای از نواحی یک، دو و سه اداره آموزش و پرورش شهر قم
انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری آزمون SCL-90-R (دراگوتیس،
1994) بود که به‌طور گروهی در مدارس اجرا شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که در تمام
عامل‌ها میانگین بالاتر از خط برش آزمون (7/0) است. از نظر میزان شیوع مشکلات روان‌شناختی،
عامل افسردگی با شیوع 67 درصد از بالاترین مقدار و فوبیا با 6/21 درصد از کمترین
مقدار برخوردار است. مقایسۀ میانگین مشکلات روان‌شناختی دختران دبیرستانی نواحی
مختلف شهر قم با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) نشان داد که فقط در عامل افسردگی
تفاوت معناداری وجود دارد و در سایر عامل‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد. براساس
نتایج می‌توان گفت که سلامت روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهرستان قم در
وضعیت مطلوبی قرار ندارد و شایسته است تلاش بیشتری برای تأمین بهداشت و سلامت
روانی آنها صورت پذیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Mental Health of Female High School Students in The city of Qom

نویسنده [English]

  • Abbas Habibzadeh

چکیده [English]

The
purpose of the present study was to investigate the high school students’
mental health in the city of Qom. This study was a survey research. Statistical
population included all the female high school students in Qom city (15872).
Statistical sample was 340 students who were selected based on a random
classification and multi phase cluster sampling method from districts 1, 2 and
3 of the office of education in the city of Qom. The measurement instrument was SCL-90-R (Deragotis, 1994) which was
performed on a group method in different schools. Data analysis revealed that
the means were higher than the test margin (0.7) for all the factors. Regarding the prevalence of
psychological problems, depression factor showed a prevalence of 67
percent which was the highest and phobia factor with 21.6 percent which was the
lowest. Comparing the mean psychological problems of female high school
students by ANOVA showed that there was a significant difference only on
depression factor and there were no significant differences in other factors.
The findings in this study indicated that mental health among female high
school students was not favorable. Therefore it seems
necessary to provide female high school students with psychological mental
health and mental hygiene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • female high school mental health
  • psychological problems
  • SCL-90-R

Abdollah, T. (1997). Reliability and validity of Palestinian Students Alienation Scale. Adolescence, 32(126), 367-371. Artinez, S., Stillerman, L., Waldo, M. (2005). Reliability and validity of SCL-90-R with Hispanic college students. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 2(72), 254-261. CHEN Xin-feng, YU Ying-hui, XUZheng-long. (2011). Analysis on the mental health status and its related factors of the grade one senior high school students in the key high schools in Zhangjiagang. Jiangsu Journal of Preventive Medicine, 6, 6-8. Collishaw, S., Maughan, B., Goodman, R., & Pickles, A. (2008). Time trends in adolescent mental health. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(8), 1350-1362. Deragotis, L.R. (1994). SCL-90-R: Administration, Scoring, and Procedures Manual. USA. Derogatis, L.R., Rickels, K., Roch, A.F. (1976). The SCL-90-R and the MMPI: a step in the validation of a new self-report scale. British Journal of Psychiatry, 129, 280-289. Haghighatgou, H., Peterson, C. (1995). Coping and depressive symptoms among Iranian students. Journal of Social Psychology, 133)2(, 175 - 180. Li, Y.H., Meng, X.P., Pang, G., Yang, X., Wei, Q., & et.al. (2007). an analysis on the mental health of senior high school students and its related factors. Chinese Journal of Health Hducation, 3, 108-133. Makaremi, A., (1989). Mental health of Iranian high school and collage students. Psychological Report, 64(1), 19–22. Merikangas, K.R., He, M.J., Burstein, M., Swanson, M.S.A., Avenevoli, S., Cui, M.L., et al. (2010). Lifetime prevalence of mental disorders in US adolescents: Results from the National Comorbidity Study-Adolescent Supplement (NCS-A). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 49(10), 980. QIU Cheng-ping, WU Chen-xi, TANG Li. (2007). The Conditions of Mental Health of the Senior High School Students. Heath Medicine Research and Practice, 3, 33-41. Rutter, M., & Smith, D. (1995). Psychosocial disorders in young people: Time trends and their causes. Chichester: Wiley. Sawyer, M.G., Arney, F.M., Baghurst, P., Clark, J., Graetz, B., Kosky, R., et al. (2000). The mental health of young people in Australia. Mental Health and Special Programs Branch, Commonwealth Department of Health and Aged Care, Canberra. World health organization. (2005). WHO Member States, Section 2. Mental health atlas.