نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی از دانشگاه آزاد گرگان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش مقایسۀ هم‌وابستگی و رضایت زناشویی زنان متأهل عادی و در شرف طلاق بود. این پژوهش توصیفی از نوع علّی ـ مقایسه‌ای است. جامعۀ آماری را همۀ زنان در شرف طلاق و زنان متأهل عادی ساکن شهر اصفهان تشکیل می‌داد. شرکت‌کنندگان شامل50 زن متأهل در شرف طلاق و 50 زن متأهل بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامۀ رضایت زناشویی (اینریچ، 1989) و پرسشنامۀ هم‌وابستگی (هالیوک، 2000) بودند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که بین دو گروه در تمرکز بر خارج (01/0P < )، واکنش‌گری (05/0P < )، هم‌وابستگی (01/0P < ) و رضایت زناشویی (01/0P < ) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که میزان هم وابستگی و ابعاد آن شامل تمرکز بر خارج و واکنش گری زنان در شرف طلاق بیشتر از زنان متاهل عادی است و رضایت زناشویی زنان در شرف طلاق از زنان متاهل عادی کمتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Codependency and Marital Satisfaction, between Normal Married Women and on the Verge of Divorce Women

نویسندگان [English]

  • Shiva Mesghali 1
  • Asghar Aghaie 2
  • Maryam Ghorbani 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the codependency and marriage satisfaction in normal married women and on the verge of divorce women. The study employed a causal–comparative research. The ststisyical population were all normal married women and on the verge of divorce ones. Participants consisted of 50 couples on the verge of divorce, and 50 normal married women which were selected through available sampling. Research tools included Marital Satisfaction Questionaire (Enrich, 1989) and Codependency Questionnaire (Halivice, 2000). The results of multivariate analysis of covariance showed that there are significant differences between the two groups on the external focus (P < 0.01), reactivity (P < 0.05), codependency (P < 0.01), and marital satisfaction (P < 0.01). The results indicated that the amount of codependency and its dimensions including external focus, reactivity of women on the verge of divorce are more than normal couples and marital satisfaction of women on the verge of divorce is less than normal couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • codependency
  • external focus
  • reactivity
  • marital satisfaction
  • divorce
AL-Krenawi, A. &amp; Graham. J.R. (2004). Somatization among Bedouin-Arab women. Journal of Divorce &amp; Remarriage. 42: 131-143 Amato, P.R., &amp; Hohmann-Marriott, B. (2007). A Comparison of high-and low Distress marriages that end in divorce. Journal of Marriage and Family. 69: 621-638 Afif, T.O., Cox, B.J. &amp; Enns, M.W. (2006). Mental health Profiles among married, never– married, and separated /divorced mothers in a nationally representative sample. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 41: 122-129. Beattie, M. (1989). Beyond Codependency: And Getting Better All the Time, Paperback Bramlett, M.D., &amp; Mother, W.D. (2005). chabitation, marriage, divorce, and remarriage in the united states. Vital health statistics, series 23, Namber 2. Hyattsville, MD: National Center For Health Statistics. Cermak, T. (1986). Diagnosing and treating codependence. Minneapolis, MN: Johnson Institute Books. Chang, S.H. (2010). Codependency among College Students in the United States and Taiwan: A cross-cultural study .A dissertation presented to the faculty of The Gladys W. and David H. Patton College of Education and Human Services of Ohio University, In partial fulfillment of the equirements for the degree Doctor of Philosophy. Chen, S.C., &amp; Wu, L. (2008). Study on relationships among codependency, selfemotions and love relationship quality. Bulletin of Educational Psychology, 40, 153-178 Crothers, M., &amp; Warren, L.W. (1996). Parental antecedents of adult codependency. Journal of Clinical Psychology, 52: 231–239. Cullen, J., &amp; Carr, A. (1999). Codependency: An empirical study from a systemic perspective. Contemporary Family Therapy, 21:505–526. Dear, G.E., Roberts, C.M. (2000). The Holyoake Codependency Index: investigation of the factor structure and psychometric properties. Psychological Reports: 87: 991-1002. Dear, G.E., Roberts, C.M., &amp; Lange, L. (2005). Defining codependency: A thematic analysis of published definitions. Advances in Psychology, 34: 189-205. Donnellan, B.M. Conger, R.D., &amp; Bryant, C.M. (2004). The big five and enduring marriages. Journal of Research in Personality, 38: 481-504. Eldar-Avdan., Haj-Yahia, M. &amp; Grinbam, W. (2009). Divorces is a part of my life resilience, survival, and vulnerability: Young adults’ perception of the implications of parental divorce. Journal of Marital and Family Therapy. Fischer, J.L., &amp; Crawford, D.W. (1992). Codependency and parenting styles. Journal of Adolescent Research, 7: 352–363. Fisher, TD., McNulty, JK. (2008). Neuroticism and marital satisfaction: the mediating role played by the sexual relationship. Journal Family Psycholoy. 22(1):112-22 Gottman, J.M. (1994). Why Marriages Succeed or fail. New York. Reprinted by permission of Simon &amp; Schuster, Inc., N.Y.240 pages. Gottman, J.M. (1998). Psychology and the study of marital processes. Annual Review of Psychology, 49:149-167 Humbad, NM Donnellan BM, Iacono GW, McGue, Burt AS. (2010).a Is spousal similarity for personality a matter of convergence or selection? Pers Indiv Diff. 49(7):827-30. Huston, P., Mc Hale, S., &amp; Crouter, A. (1986). When the honeymoon's over: Changes in the marriage relationship over the first year. In R. Gilmour &amp; S. Duck (Eds.), The emerging field of personal relationships, 106-132. Knudson, M., Terrell, K. (2012). Codependency, Perceived Interparental Conflict, and Substance Abuse in the Family of Origin, Journal: American Journal of Family Therapy. 40(3)245-257. Kanoy, K., Steiner, B,. &amp; Burchinal. M. (2010). Marital relationship and individual psychological characteristics that predict physical punishment of children. Journal of Psychology, 5(3), 319-337. Lemmens, Gilbert M.D.; Buysse, Ann; Heene, Els, Ivan, Demyttenaere, Koen. (2007). Marital satisfaction, conflict communication, attachment style and psychological distress in couples with a hospitalized depressed patient. Acta Neuropsychiatrica, 19, 2(9): 109-117. Lindsey, E.W., Colwell, M.G., Frabutt, G.M., &amp; MacKinnon- Lewis, C. (2006). Family conflict in divorced and nondivorced families: Potential consequences for boys’ friendship status and friendship quality. Journal of Social and Personal Relationships, 23(1): 45–63. Loughead, T.A. (1991). Additions as a process: Commonalties or codependence. Contemporary Family Therapy, 13: 455-470. Lorenz, O.F. &amp; Wickrama, S., K.A. &amp; Conger, D.R. &amp; Elder, H.G. (2006).The short-term and decade-long effects of divorce on womens midlife health. Journal of Health and social Behaviar [NLM-MEDLINE]. 47(2):111. maltaby J, Day L, Mccutcheon LE, Gillett R, Houran J, Ashe DD. (2004). Personality and coping: A context for examining celebrity worship and mental health. British Journal of Psychology, 95: 411-428 Mendenhall, W. (1989). Co-dependency definitions and dynamics, Alcoholism Treatment Quarterly, vol. 6, no. 1, pp. 3-17. Olson D.H, Fowers B.J. (1989). ENRICH Marital Inventory: A Discriminant Validity and Cross-Validity Assessment. Journal Marital and family Therapy. 15.65-79 Parker, F.M., Faulk. D., &amp; LoBello, S.G. (2003). Assessing codependency and family pathology in nursing students. Journal of Addictions Nursing, 14: 85–90. Qadir, F., Desilva, D., Prince, M., &amp; Khan, M. (2005). Marital satisfaction in Pakistan: a pilot investigation. Sexual and Relation Therapy, 20(2), 195-209 Reyome, ND., Ward, KS. (2007). Self-reported history of childhood maltreatment and codependency in undergraduate nursing students. Journal of Emotional Abuse. (7): 37–50. Reyomea, ND., Karen, S., Ward, B &amp; Witkiewitzc, K. (2010). Psychosocial Variables as Mediators of the Relationship Between Childhood History of Emotional Maltreatment, Codependency, and Self-Silencing. Journal of Aggression, Maltreatment &amp; Trauma, 19(2): 159-179 Shazia, N. (2008). psychological reaction to divorce of divorced women and their children. University of Karachi Schnurman, Crook., &amp; Abrina, M. (2001). Marital quality in dual–career couples: impact of role overload and coping resources. Unpublished Doctoral Dissertation, Virginia Polytecnic Institute and State University Sprenkle, H. (1982). Divorce therapy. (ED). The Harworth Press ,Inc. USA Weeks., G.R. and Treat, S.R. (2001). Couples in Treatment: techniques and approaches for effective practice. (2nd Ed.). Brunner-Routledge. Taylor &amp; Francis Group. USA. Subby, R. (1987). Lost in the shuffle: the co-dependent reality. Pompano Beach, FL: Health Communications. Soong-Nang, J., Kawachi, I., Chang, J., Boo, K., Shin, H., Lee, H., Cho, S. (2009). Marital status, gender, and depression: Analysis of the baswline survey of the Korean longitudinal study of ageing (klosA). Journal of social science &amp; Medicine. 69: 1608-1615. Talwar, K., Verma, A.N., Singh, R., Sharma, V. (2011). Co-dependency and Marital Adjustment in Depression. M. Phil. Thesis submitted to Ranchi University, Ranchi, Jharkh and India . Tsai, S.L., &amp; Wu, L. (2003). The study of relationship between adolescents’ parent–child relationship and codependency. Bulletin of Educational Psychology, 35: 59–78. Trivedi, J.K., Sareen, H., &amp; Dhyani, M. (2009). psychological aspects of widowhood and divorce. Journal of Mens sana. 7: 37-49. Watson, D., Hubbard, B., &amp; Wiese, D. (2000).General traits of personality and affectivity as predictors of satisfaction in intimate relationships: Evidence from self- and partnerratings. Journal of Personality, 68: 413-449. Wegscheider-Cruse and Cruse. (1990). Understanding codependency. Deerfield Beach: Health ommunications, 103-105. Wells, M.C., Hill, M.B., Brack, G., Brack, C.J., &amp; Firestone, E.E. (2006). Codependency’s relationships to defining characteristics in college students. Journal of College Student Psychotherapy, 20(4): 71-84. Wells, M., Glickauf-Hughes, C., &amp; Bruss, K. (1998). The relationship of co-dependency to enduring personality characteristics. Journal of College Student Psychotherapy, 12(3), 25-38. Wells, M., Glickauf-Hughes, C., &amp; Jones, R. (1999). Codependency: A grass roots construct’s relationship to shame-proneness, low self-esteem, and childhood parentification. The American Journal of Family Therapy, 27, 63-71. Whisman, M.A., Uebelacker, L.A., &amp; Weinstock, L.M. (2007). Psychopathology and marital satisfaction: The importance of evaluating both partners. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 27: 830-838. Wickrama, S.KA. &amp; Lorenz, O.F. &amp; Conger, D.R. &amp; Elder, H.G. &amp;Abraham, T.W. &amp; Fang, A.Sh. (2006). Changes in family financial circumstance and the physical health of married and recently divorced mothers. Social Science &amp; Medicine .63(1):123-136. Wright, P. &amp; Wright, K. (1999). The two faces of codependent relating: A research-based perspective. Contemporary Family Therapy: An International Journal, 21(4): 527-544. Wu. C.Y., &amp; Wu, L. (1999). Study on relationships among adolescents’ perceptive experience about parental marital violence, social support and codependency in Taiwan. Bulletin of Educational Psychology, 31: 63–88. Young, ME.; Long, LL. (1998). Counseling and therapy for couples, Pacific Grove, CA: Brooks / Cole