نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 عضو هیأت علمی گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف مقایسه والدین از نظر نشانگان (سندرم) آشیانۀ خالی، قبل و بعد از
اینکه فرزند(ان) خانه را ترک کنند، اجرا شد. این پژوهش از نوع تحقیقات علی ـ
مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه خانواده‌های شهر شیراز بود که حداقل یک
فرزند آنها در سال 92ـ1391 خانه را ترک کرده بودند. نمونه‌ای به تعداد 75 خانواده شهری با روش نمونه‌گیری
تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های
پژوهش با استفاده از پرسشنامۀ احساس تنهایی (راسل، 1980) و پرسشنامۀ سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) جمع‌آوری گردید.
داده‌ها با استفاده از آزمون t گروههای وابسته و مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان اضطراب، افسردگی و احساس تنهایی والدین،
پس از ترک خانه توسط فرزند(ان)، به شکل معناداری بیشتر بوده است (05/0≥P < /span>). همچنین، مادران پس از ترک خانه توسط فرزندان، اضطراب، افسردگی
و احساس تنهایی بیشتری، نسبت به پدران داشته‌اند (05/0≥P < /span>). والدینی که تحصیلات
بیشتری داشتند، اضطراب،
افسردگی و احساس تنهایی کمتری را تجربه می‌کردند (05/0≥P < /span>). به طور کلی، رابطه مثبت معناداری بین تعداد فرزندانی که خانه را ترک می‌کنند و میزان
افسردگی، اضطراب، و احساس تنهایی در مادران وجود داشت (01/0 P < ).
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison Between Empty Nest Syndrome in Parents, Before and After Their Child(ren) Left Home

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mahdiyar 1
  • Mohammad Khayyer 2
  • Seyedeh Maryam Hosseini 3

چکیده [English]

 The aim of the present research was to study the empty
nest syndrome among parents before and after their youth(s) left home.The study
was a causal-comparative research. Statistical population was all the family in the city of Shiraz
that at least one of their children, left home in the year 2012-2013. A sample
of 75 urban families were selected by simple
random sampling. (GHQ, Goldberg, 1972) For gathering the data, Loneliness Scale (UCLA, Russell, 1980)
and General Health Questionnaire level of were used. The data were analyzed by dependent and independent t-test. anxiety,
depression and sense of loneliness were higher in both parents and
anxiety, depression and sense of loneliness in mothers were higher compared to
fathers and also parents with higher level of education had better psychological conditions and lower level of
loneliness than parents with lower level of education after the youth(s)
left home (P < 0.05). In addition, positive relationship was observed between
the number of child(ren) moving out from parent’s house and the level of experienced depression,
anxiety and sense of loneliness in mothers (P < 0.01). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Anxiety
  • sense of loneliness
  • empty nest syndrome
Bart, P. (1978). Depression in middle-aged women. In V. Gornick &amp; B.K. Moran (Eds.), Women in sexist society (pp. 163-186). New York: Basic Books. Brody, E.M. (1990). Women in the middle: Their parent-care years. New York: Springer. Dennerstein, L., Dudley, E., &amp; Guthrie, J. (2002). Empty nest or revolving door: A prospective study of women's quality of life in midlife during the phase of children leaving and re-entering the home, Psychological Medicine. 32, 545-550. DiTommaso E, Spinner B. (1997). Social and emotional loneliness: A reexamination of Weiss’ typology of loneliness. Personality and Individual Difference; 22, 417-27. Glenn, N.D. (1975). Psychological well-being in the post-parental stage: Some evidence from national surveys. Journal of Marriage and the Family, 37, 105-110. Harkins, E.B. (1978). Effects of empty nest transitions on self-report of psychological and physical well-being. Journal of Marriage and the Family, 40, 549-556. Havighurst, R.J. (1953). Developmental tasks and education. New York: Longmans. Himes, C.L. (1994). Parental caregiving by adult women: A demographic perspective. Research on Aging, 16, 191-21. Hobdy J., Hayslip B., Kaminski P.L., Crowley B.J., Riggs, S., York C. (2007). The Role of Attachment Style in Coping with Job Loss and the Empty Nest in Adulthood. The International Journal of Aging and Human Development .65, 335-371. Hojat M. (1983). Comparison of transitory and chronic loners on selected personality variables. British Journal of Psychology; 74, 199-202. Lever, H.Z. (1977). Women as widows: Support systems. New York: Elsevier. Mazzuco, S. (2003). The impact of children leaving home on parents’ well-being: A comparative analysis of France and Italy. Paper presented at the NIDI Euresco Conference: The Second Demographic Transition in Europe. Spa, Belgium. Michell, B.A. (2009). Family matters: An introduction to family sociology in Canada. Toronto: Canadian Scholar’s Press. Mitchell, B.A. (2006). The boomerang age: Transitions to adulthood in families. New Jersey: Aldine-Transaction. Moen, P., &amp; Wethington, E. (1999). Midlife development in a life course context. In S.L. Willis &amp; J.D. Reid (Eds.), Life in the middle: Psychological and social development in middle age (pp. 3-24). San Diego: Academic Press. Krejcie R.V., &amp; Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610. Perlman D. (1984). Recent developments in personality and social psychology: A citation analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 10, 493-501. Raup, J.L., &amp; Myers, J.E. (1989). The empty nest syndrome? Myth or reality? Journal of Counseling and Development, 68, 180-183. Seiffge-Krenke, I. (2006). Leaving home or still in the nest? Parent-child relationships and psychological health as predictors of different leaving home patterns. Developmental Psychology, 42, 864-876. Settersten, R.A. (1998). A time to leave home and a time to return? Age constraints on the living arrangements of young adults. Social Forces, 76, 1373-1400. Settersten, R.A. (2003). Age structuring and the rhythm of the life course. In J.T. Mortimer &amp; M.J. Shanahan (Eds.), Handbook of the life course (pp. 81-98). New York: Kluwer Academic Plenum. Sheram, C.L.M., &amp; Ryff, C.D. (1999). Psychological well-being in midlife. In S.L. Willis &amp; J.D. Reid (Eds.), Life in the middle: Psychological and social development in middle age (pp. 161-178). San Diego: Academic Press. Stone, R., Cafferata, G.L., &amp; Sangl, J. (1987). Caregivers of the frail elderly: A national profile. The Gerontologist, 27, 616-626. Tsai, H.H. (2010). Videoconference Program Enhances Social Support, Loneliness, and Depressive Status of Elderly Nursing Home Residents", Sigma Theta Tau International, 8, 947- 54. Weiss R.S. (1987). Reflections on the present state of loneliness research. Journal of Social Behavior and Personality, 2, 1-16. White, L., &amp; Edwards, J.N. (1990). Emptying the nest and parental well-being: An analysis of national panel data. American Sociological Review, 55, 235-242. Wiseman, H. (2006). Why are they lonely? Perceived quality of early relationship with parents, attachment, personality predispositions and loneliness in first-yaer university students", Personality and Individual Differences, 40, 237- 248.