نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش سلامت روان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، با میانجیگری انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان انجام شده‌است. روش پژوهش توصیفی و طرح پژوهش، همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری 4020 دانشجوی دانشگاه بیرجند بود. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 351 دانشجو به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های سلامت روان (گلدبرگ، 1972) و انگیزش پیشرفت تحصیلی (حسینی و همکاران، 1387) و معدل نمرات تحصیلی برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. تحلیل همبستگی نشان داد که سلامت روان با انگیزش پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی و همچنین افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌داری داشته‌اند (01/0P < ). مدل‌یابی معادلات ساختاری سلامت روان، انگیزش پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان براساس شاخص‌های برازش الگو تأیید شد و همچنین رفتارها نشان‌داد که سلامت روان بر انگیزش پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار بوده است (62/0=γ). انگیزش پیشرفت تحصیلی نیز بر عملکرد تحصیلی مؤثر بوده است (44/0= β). در نهایت، سلامت روان با میانجیگری انگیزش پیشرفت تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر داشته است (51/0=γ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Mental Health on Academic Performance of University Students with the Meditation of Academic Achievement Motivation

نویسندگان [English]

  • Seyed -Mohammad Mirkamali 1
  • kobra khabare 2
  • ebrahim mazari 3
  • farhad farhadi amjad 4

چکیده [English]

This study aimed to explain the role of mental health on academic performance of students with the meditation of academic achievement motivation. The research method was descriptive and the design was correlation of the kind of structural equation modeling. Statistical population was 4020 university students in Birjand University. Through stratified random sampling and cocranꞌs formula, 351 students were selected as the sample. Mental Health Questionnaire (Goldberg, 1972) and Academic Achievement Motivation Questionnaire (Hoseini et al., 2008/1387s.c.) and academic mean scores were used to collect the data. Correlation analysis showed that there were significant correlations between mental health and academic achievement motivation, (P < 0.01), academic achievement motivation and academic performance (P < 0.01) and depression and academic performance (P < 0.01). Structural equation modeling of mental health, academic achievement motivation and academic performance with respect to fit indices were confirmed and also the results showed that mental health had effect on academic achievement motivation (γ =0.62). Also, academic achievement motivation was effective on academic performance (β=0.44). Finally, mental health had effect on students academic performance with the meditation of academic achievement motivation (γ=0.51).

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement motivation
  • mental health
  • Academic Performance
  • university students

Datar, A., Sturm, R. (2006). Childhood Overweight and Elementary School Outcomes. Int J Obes, 30:1449-1460. Edie, R., Howalter, M.H., Goldhaber, D. (2010). The Relation between Children's Health and Academic Achievement. Child Youth Serv Rev, 32(2):231-238. McClell, D.C. (1985). The achieving society. Princeton, NJ:Van Nostrand Nixson, C., Frost, T.A.G. (1996). The study habits and attitudes, in ventory and its implication for student success. Pschological Reports, 13(5), p53-74 Rudolfh, K.D. (2012). Stress and Depression, the role of stress in depression, the impact on academic functioning and educational progress. Available from: http://education.stateuniversity.com/pages /2457/Stress-Depression.html Thelwell, R.C., Lane, A.M., Weston, N.W. (2007). Mood States, Self-set Goals, Selfefficacy and Performance in Academic Examinations. Personal Individ Differ, 42(3): 573-583. Wissing, M.P. &amp; Fouri, A. (2000). Spirtualy as a component of Psychological well-being.27th, International congress of psychology, Stockholm: Sweden