نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس مجتمع دانشگاهی امیرالمؤمنین(ع)

چکیده

هدف از این پژوهش، پیش‌بینی عملکرد ادراک‌شدۀ کارکنان با استفاده از مؤلفه‌های هوش سازمانی در شرکت توزیع برق استان اصفهان بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری همۀکارکنان ستاد شرکت توزیع برق استان اصفهان بودند که از میان آنها 133 نفر به شیوۀ تصادفی ساده به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامۀ هوش سازمانی آلبراخت (2003) و پرسشنامۀ عملکرد ادراک‌شده (محقق‌ساخته) بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌ به‌ گام تحلیل گردید. یافته‌های حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی مؤلفه‌های هوش سازمانی و عملکرد ادراک‌شدۀ کارکنان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد (001/0&ge;P < /span>). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام‌ به ‌گام نشان ‌داد که سه مؤلفۀ کاربرد دانش، میل به تغییر و فشار عملکرد، بهترین پیش‌بینی‌کننده‌های عملکرد ادراک‌شدۀ کارکنان بودند و در جمع 8/60 درصد عملکرد ادراک‌شدۀ کارکنان را در سطح (001/0&ge;P < /span>) پیش‌بینی می‌کردند، اما ابعاد چشم‌انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، روحیه و اتحاد و توافق قادر به پیش‌بینی عملکرد ادراک‌شدۀ کارکنان نبودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prediction of Perceived Performance of Employees through Organizational Intelligence Components in the Electricity Distribution Company of Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Sayeed Mosta Madani 1
  • AliReza Savadkouhi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to predict perceived performance of employees through Organizational Intelligence Components in the Electricity Distribution Company of Isfahan Province. The research was a correlational study. The population consisted of all employees in the Isfahan Electricity Distribution Company. Among all, 133 people were sampled using simple random sampling. The research tools consisted of Albrecht's Organizational Intelligence Questionnaire (2003) and the Perceived Performance Questionnaire (researcher-made). The data were analyzed through Pearson's correlation coefficient and stepwise regression. The results of Pearson's correlation coefficient showed that there were positive and significant relationships between all components of organizational intelligence and perceived performance of employees (P<0.001). The results of stepwise regression analysis indicated that three components i.e application of knowledge, the willingness to change and the pressure of performance were the best predictors of employees’ perceived performance and could predict 60.8% of employees’ perceived performance at the level of (P<0.01). But strategic perspective, common fate, morale and being a ::union::ist weren’t able to predict perceived performance of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived performance of employees
  • components of organizational intelligence
  • Electricity Distribution Company

Albrecht, Karl. (2003A) The Power of minds at work, organizationalintelligence in action , a division of American management association16101. Broadway, New York. Albrecht, Karl. (2002).The Power of Minds at Work: Organizational Intelligence In Action. NEW York: Amazon. Albrecht, Karl.(2003) Organizational intelligence &amp; knowledge Management: thinking outside the silos. Retrieved from http//www. karlalbrecht. com on August, 12, 2010. Albrecht, Karl. (2003B). The power of minds at work: Organizational intelligence in action. AMACOM Div American Mgmt Assn. Erycetine, sefika, sule ve Demirbulak, dilara.(2002). organizational intelligence. Educational research quarterly, 26(1) 41-49. Halal, William E .(2006). Organizational Intelligence: What is it? And How can manager Use it?, Melcrum publishing Itd. (www.strategy-bussiness.com). Kalkan, V. D. (2005). Organizational Intelligence: Antecedents and Consequences. Journal of Business &amp; Economics research, 3 (10), 43-54. Matsuda Takehiko .(1998). OR/MS, its Interaction Whit and Benefit from Japanese Organizational Intelligence, omega, 16, 3. Matheson, David; Matheson, James. (2001). “Smart Organization perform better”, research technology management journal,12(2), p. 7. Simic, Ivana. (2005). Organizational Learning as A Component of Organizational Intelligence, Information and Marketing Aspect of the Economically Development of the Balkan the Balkan Countries Journal, ISBN 945-90277-8-3-, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria.