نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفۀ آموزش و پرورش

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد مختلف باورهای مذهبی (بعد اعتقادی، بعد مناسکی، بعد عاطفی، بعد پیامدی) بر میزان شادی معلمان ابتدایی در محیط کار انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعۀ آماری آن را معلمان مقطع ابتدایی ناحیۀ دو آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد 690 نفر تشکیل می‌دادند. با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 250 معلم انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامۀ سنجۀ دینداری بر مبنای الگوی گلارک و استارک (به نقل از سراج‌زاده، 1377) با 26 پرسش که چهار بعد (اعتقادی، مناسکی، عاطفی و پیامدی) را می‌سنجد و پرسشنامۀ شادی اکسفورد (ارگایل و لو،1990) با 29 پرسش چهار گزینه‌ای بوده است. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به‌گام مورد تحلیل قرار گرفت. ضریب یافته‌ها دال بر آن بود که همبستگی بین ابعاد مناسکی و پیامدی با شادی معنی‌دار است (001/0P<). لذا، فرضیۀ دوم و چهارم (مناسکی و پیامدی) تأیید شد و فرضیۀ اول و سوم (اعتقادی و عاطفی) تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Aspects of Religious Belief on the Elementry Teachers’ Happiness in the Working Environment

نویسندگان [English]

  • fatemeh bahrinajafy 1
  • Ebrahim mirshahjafari 2

چکیده [English]

This study was aimed to investigate the effect of various aspects of religious belief including rituals, emotional and consequential aspects on the happiness of elementary teachers in the working environment. This was a descriptive correlational study. The population under study consisted of 690 teachers in district 2 of the Ministry of Education and Training of Isfahan. From among them, 250 teachers through random stratified sampling were selected. The instruments were the Religion Assessment questionnaire (by Serajzadeh, 1998) taken from Stark and Glark measuring four dimensions (beliefs, rituals, emotional and consequential aspects) and the Oxford Happiness questionnaire (by Argyle, 1990). Data were analyzed through Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis. It was found that the relationship between ritual and consequential aspects with happiness was significant. (P<0.001)

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious beliefs
  • happiness
  • Elementary Teachers
  • working environment

Abdel-Khalek. A.M. (2006). Happiness .health and religiosity: Sigoipicant Mental Religion Culture9 p85-97 Baroun, K.A. (2006), Relation Among Religiosity, Health, Health, Happiness, and Anxiety for Kuwaiti Adolescents, psychol, 99P717-722. Bullter, L. (2002). self-conceptas predictor of college freshman academic Adiustment College Student. P. 234-246. Ellen, C. (2010). Religious Attendance and Happiness: Examining Gaps in the Current Literature-A Research Note. Journal for the Scientific Study of Religion. Volume 49, Issue 3, pages 550–560 Erich, G., Matthias, O, (2013). Religiosity as a Determant of Happiness. Journal of Review of Development Economics .P523-539. Lyubomirsky ,S., Sheldou, K.M. &amp; Schkad, D. (2005) Pursuing happiness: the General Psychology 9, P. 111-113. Myers, D.G. (2000). The funds .friends and faith of Happy people American psychologist, 55, 1, P56-57. Naceur, F. (2007). Religiosity and its association with positive emotions among college students from Algeria “Mental Health , Religion &amp; culture V10 2007, P159-170. Sawatzky, R., Ratner, P.A, &amp; Chin, L. (2005). Ametaanalysis of relationship between spirituality and quality of life social Indicators. reaserch72:153-188.