نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسۀ عملکرد جنسی مردان و زنان عادی و مردان و زنان در آستانۀ طلاق انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع علی ـ مقایسه‌ا‌ی (پس‌رویدادی) بود. جامعۀ آماری، شامل زوج‌های عادی و مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی بهزیستی و دادگاههای خانوادۀ شهر اصفهان بود. برای انجام این پژوهش، 30 مرد در آستانۀ طلاق، 30 مرد عادی، 30 زن در آستانۀ طلاق و 30 زن عادی در شهر اصفهان از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامۀ عملکرد جنسی (روزن و همکاران، 2000) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری به تفکیک برای زنان و مردان دو گروه (در آستانۀ طلاق و عادی) تحلیل شد. نتایج نشان داد که در میل (017/0=P < /span>)، در تحریک روانی (001/0=P < /span>)، در ارگاسم (001/0=P < /span>)، در رضایتمندی (001/0=P < /span>) و در درد (001/0=P < /span>) بین مردان گروه در آستانۀ طلاق و گروه عادی تفاوت معناداری وجود دارد، اما در رطوبت (07/0=P < /span>)، بین مردان دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین در تحریک روانی (001/0=P < /span>)، در رطوبت (008/0=P < /span>)، در ارگاسم (03/0=P < /span>)، در رضایتمندی (04/0=P < /span>) و در درد (003/0=P < /span>) بین زنان گروه در آستانۀ طلاق و گروه عادی تفاوت معنادار، اما در میل (18/0=P < /span>)، بین زنان دو گروه تفاوت معناداری به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison between Males/Females and Divorcing ones on Sexual Functioning in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Iran Mahdizadegan 1
  • elahe barekat 2
  • mohsen golparvar 1

چکیده [English]

The main purpose of this research was to compare males/females and divorcing ones on sexual functioning. The research method was causal-comparative study (ex post facto) and the population comprised divorcing couples who referred to well-being health centers and family courts and normal couples in Isfahan. among them, 30 divorcing males, 30 normal males, 30 divorcing females and 30 normal females were slected through convenience sampling. The research instrument was Sexual Function Questionnaire (Rosen, et al, 2000). The data was analyzed by using Multivariate Analysis of Variance for both males and females separately (divorcing and normal). The results showed that there were significant differences in sexual desire, mental stimulation, orgasm, satisfaction and sexual pain, except in moist between divorcing males and normal males. Moreover, there were significant differences in mental stimulation, moist, orgasm, satisfaction and sexual pain, except in sexual desire between divorcing females and normal ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • orgasm
  • Taboo
  • divorce
  • sexual functioning

Bassoon, R. (2005). Women sexual dysfunction: Revised and expanded definitions. Synthesis; 172(10):1327-33. Beutel, M.E., Schumacher, J., Weidner, W. et al. (2002). Sexual activity, sexual and partnership satisfaction in ageing men-results from a German representative community study. Andrologia; 34: 22-33. Bogart, L.M., Elliott, M.N., Suttorp, M.J., Clemens, J.Q., & Berry, S.H. (2011). Prevalence and correlates of sexual dysfunction among women with bladder pain syndrome. Interstitial Cystitis, 77(3): 576-80. Clayton, A.H. (2010). The pathophysiology of hypoactive sexual desire disorder in women. International Journal of Gynecology and Obstetrics; 110(1):7-11. Dunn, K.M., & Croft, P. (2004). Satisfaction in the sex life of a general population sample. Journal of sex & marital therapy; 26(2): 141-151. Gordon, K.C. & Litzinger, S. (2005). Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. Journal of sex & marital therapy, 31: 409-424. Masters, W., & Johnson, V. (1970). Human sexual inadequacy. Boston: Brown. Nicolosi, A., Moreira, E.D., Villa. M, et al. (2004). A population study of the association between sexual function, sexual satisfaction, and depressive symptoms in men. Journal of Affective Disorders; 82: 235-244. Rosen, R., Brown, C., Heiman, J., Leiblum, S., Meston, C., et al. (2000). Female Sexual Function Index (FSFI): A multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of sex & marital therapy; 26: 191-208. Rosen, R.C., & Fitzpatrick, J.M. (2009). Ejaculatory dysfunction in men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia. BJU International, 104(7): 974-83. Sadock, B.J., Sadock, V.A., Ruiz, P. (2009). Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 35: 3-7.