نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران

2 عصو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی مقایسه‌ای سبک‌های مقابله‌ای و بهزیستی روان‌شناختی در مبتلایان به مولتیپل ‌اسکلروزیس و افراد سالم بوده است. روش پژوهش علّی ـ مقایسه‌ای و جامعۀ آماری مبتلایان به مولتیپل ‌اسکلروزیس تحت درمان و عضو انجمن ام.اس (مولتیپل ‌اسکلروزیس) تهران و افراد سالم در شهر تهران در سال 1394 بودند. 69 بیمار و 69 فرد سالم به‌طور تصادفیِ ساده انتخاب شدند. متغیرهای پژوهش با پرسشنامه‌های بهزیستی روان‌شناختی (ریف، 1989) و سبک‌های مقابله‌ای (اندلر و پارکر، 1990)، مورد سنجش قرار گرفتند. با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا)، فرضیه‌ها آزمایش شدند. نتایج نشان داد که دو گروه در متغیرهای پذیرش خود، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی از مؤلفه‌های بهزیستی، تفاوت‌های معناداری دارند (50/0>P < /span>) و میانگین گروه بیماران ام.‌اس پایین‌تر از افراد سالم بود. همچنین گروه بیمار به‌طور معناداری از شیوۀ مقابله‌ای اجتنابی بیشتر استفاده می‌کردند (50/0>P < /span>). در سایر متغیرهای وابسته بین دو گروه، تفاوت معناداری مشاهده نشد. توجه به بهزیستی روان‌شناختی و به‌کارگیری آنان از سبک‌های مقابله‌ای مؤثر در مبتلایان به ام‌.اس امری ضروری است. بنابراین نتایج پژوهش به شناخت بیشتر و مداخله برای ترویج سلامت روانی پس از شروع این بیماری کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison between Coping Styles and Psychological Well-Being among Patients with Multiple Sclerosis and Normal People

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Cheraghi 1
  • Sadegh Nasri 2

چکیده [English]

The present study aimed to comparatively assess the coping styles and psychological well-being among patients with multiple sclerosis and normal people. The research method was carried out using a causal-comparative study. The population consisted of all treated multiple sclerosis patients membered in Tehran Multiple Sclerosis Society and healthy people of Tehran in 2015. In so doing, 69 people from each group, as the samples, were selected by simple random sampling. The research variables were evaluated using Psychological Well-Being (Ryff, 1989) and Stress-Coping Styles (Endler and Parke, 1990) questionnaires. The data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA). The results showed a significant difference in self-acceptance, environmental mastery, purpose in life, and personal growth of the well-being variables in both investigated groups (P < /span><0.05). It was also revealed that multiple sclerosis patients used more significantly avoidance-oriented coping among the present coping styles (P<0.05). No significant difference was found in other dependent variables between the two groups. Caring about psychological treatments and using effective coping styles in patients with multiple sclerosis are essential. The results of this study may contribute to more recognition and intervention for mental health promotion after the onset of multiple sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological well-being
  • coping styles
  • Multiple Sclerosis
Albuquerqu. C., Geraldo. A., Martins. R. & Ribeiro. O. (2015). Quality of life of people with multiple sclerosis: clinical and psychosocial determinants. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 359-365. Barak, Y. & Achiron, A. (2011). Happiness and personal growth are attainable in interferon-Beta-1a treated multiple sclerosis patients. Journal of Happiness Studies, 12, 887–895. Barker. A.B., Nair. R.D., Lincoln. N.B. & Nigel. H. (2014). Social identity in people with multiple sclerosis: a meta-synthesis of qualitative research, Social Care and Neurodisability, 5(4), 256-267. Bassi, M., Falautano, M., Cilia, S., Goretti, B., Grobberio, M., Pattini et al. (2015). Illness perception and well-being among persons with multiple sclerosis and their caregivers. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, DOI 10.1007/s10880-015-9425-8 Baysan; M, (2012). Situations-short form (CISS-21) in a non-clinical turkish sample. Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 25:101-107. Calsbeek, H., Rijken, M., Hengowen, G.P.B., Dekker, J. (2002). 5 factor structure of coping inventory for stressful situations (CISS-21) in adolessens and young adults with chronic digestive disorders. Available at: http:// igiturarchivelibrary.uu.nldissertatio ns /2003-2010-094857/c5.pdf. Chiaravalloti, N.D. & DeLuca, J. (2008). Cognitive impairment in multiple sclerosis. The Lancet Neurology, 7(12), 1139–1151. Endler, N.S. & Parker, J.D.A. (1990). Coping inventory for stressful situations (CISS): manual. Toronto: Multi-Health Systems, Inc. Ghasemi, M., Gorji, Y., Ashtar, F. & Ghasemi, M. (2015). A study of psychological well-being in people with multiple sclerosis and their primary caregivers. Advanced Biomedical Research, 4, 49-61. Hart, S., Fonareva, I., Merluzzi, N. & Mohr, D.C. (2005). Treatment for depression and its relationship to improvement in quality of life and psychological well-being in multiple sclerosis patients. Quality Life Research, 14, 695–703. Mitchell, A. J., Benito-León, J., Morales González, J.M. & Rivera-Navarro, J. (2005). Quality of life and its assessment in multiple sclerosis: integrating physical and psychological components of well-being. The Lancet Neurology, 4(9), 556-566. Pagnini, F., Bosma, C.M., Phillips, D. & Langer, E. (2014). Symptom changes in multiple sclerosis following psychological interventions: a systematic review. BMC Neurology, 14, 222-230. Piotrowska, K.K., Piotrowska, T.K. & Samochowiec, J. (2010). Self perception among patients with multiple sclerosis. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3: 63–68. Reeve, D., Gayson, C. & Stephan, T. (2014) Increasing NICE compliance in multiple sclerosis and cognition: a service evaluation. Social Care and Neurodisability, 5(2), 102-110. Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Society Psychology, 57, 1069-1081. Ukueberuwa, D.M. & Arnett, P.A. (2014). Evaluating the role of coping style as a moderator of fatigue and risk for future cognitive impairment in multiple sclerosis. Journal of the International Neuropsychological Society, 20, 751–755.