نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (دهاقان)، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (دهاقان)، ایران

چکیده

پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر بصری شدن هویت زنان اردبیل انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری پژوهش زنان جوان شهر اردبیل بود که براساس معادلۀ کوکران 384 نفر به روش تصادفی نظام‌مند انتخاب شدند و با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، داده‌های پژوهش گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. براساس نتایج پژوهش تأثیر 4 متغیر؛ تصور از خود، تعلق به هویت جهانی، ارزش‌های اجتماعی و ترویج مدگرایی بر هویت بصری زنان معنی‌دار بود. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که در بین این 4 متغیر، تصور از خود با ضریب رگرسیونی 456/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیر ترویج مد و مدگرایی با ضریب 082/0 دارای ضعیف‌ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر هویت بصری زنان شهر اردبیل بود. همچنین ضریب همبستگی چندگانه برابر 731/0=R و ضریب تعیین برابر 535/0=2R و ضریب تبیین خالص برابر 531/0= 2R به‌دست آمده است، یعنی مجموع این متغیرها به میزان 53 درصد میزان هویت بصری زنان مورد مطالعه را تبیین می‌کنند و 57درصد از واریانس هویت بصری آنها را متغیرهایی خارج از موضوع این پژوهش تبیین کرد (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting and Ranking the Influential Factors on Visualization of Identity among Young Women in Ardabil

نویسندگان [English]

  • Mansour Haghighatian 1
  • Reza Esmaeili 2
  • Ziba Ghasemzadeh Abali 3

چکیده [English]

The objective of this study was to determine the factors relevant to visualization of the women's identity in Ardabil. The research methodology was correlational and the population involved the young women in the city of Ardabil. According to Cochran's formula, 384 subjects were selected based on the systematic random selection method and the questionnaire was used as the tool for data collection. The data was analyzed through the Pearson correlation coefficient and the multivariate regression. Based on the results, the effects of the four variables of self-image, belonging to the universal identity, social values and promotion of fashion were significant on the women's visual identity. The results of multivariate regression indicated that from among the four variables above, the variable of self-image with the regression coefficient 0.456 had the highest regression coefficient and the variable of fashion promotion and fashionism with the coefficient 0.082 had the weakest regression coefficient on the visual identity of women in Ardabil. The multiple correlation coefficient equaled R–0.731, and the coefficient of determination equaled R2–0.535, and the net determination coefficient equaled R-0.531 indicating that the sum of these variables determined the visual identity of the women under study to 53 per cent. Finally, 57 per cent of the variance of their visual identity could be explained by the variables irrelevant to the topic of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visual identity
  • investment value
  • self-image
  • universal identity
  • Fashionism
  • social values
Coposescu, S. (2011). Aspects Of Identity Construction In The Context Of Globalization, Bulletin Of The Transilvania University Of Brasov, Series VII: Social Sciences, Law. 4(53),2. Glaser, R.N. (1992). Women`s body image and Law. Duke Law Journal. N56(56), 43. Hogg N.A. (2002). Vaughan, G.M. Social Psychology (3rd Ed). London: Prentice HALL. Jacobs, J.M. (1998). staging difference: aestheticization and the politics of difference in contemporary cities in R Fincher and J.M. Jacobs (edg) cities of difference. New York : Guill ford press, pp.257-78. Leiss, W., Kline, S. And Jhally, S. (1986) Social Communication In Advertising: Persons Products And Images Of Well-Being. New York: Methune. Newman, O. (1972). Defensible space: people and design in the violent city New York. New York: MacMillan. Rapoport, A. (2005). Culture, Architecture, And Design, San Francisco: Locke Science Publishing –Company. Toni, C. Antonucci. (2004). the Dove Report: Challenging Beauty. New York: Edelman publication.19. Turkle, S. (1999). Cyberspace And Identity Contemporary Sociology, Journal of Health and Social Behavior, 28(6), 196-212. Timms, D. (1999). Identity, Community And The Internet, Sociological Association Of America Journal. 24: 1177-89. Zukin, S. (1993). Landscapes of power: from Detroitto Disney world. Berleeley. A: university of California press. Zukin, S. (1998). Uban lifestyle: diversity and standardization in spaces of consumption. urban studies 35/5-6: 825-39.