نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 عضو هأت علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره راه‌حل‌مدار بر افزایش رضایت جنسی و بهبود عملکرد خانوادۀ زنان شهر اصفهان است. نوع پژوهش شبه تجربی و طرح آن پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری شامل زنان 20 تا 40 ساله مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان در سال 1392 بود که حداقل یک سال از ازدواج آنها می‌گذشت و دارای حداقل تحصیلات دیپلم بودند. از این جامعه 30 زن انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. ابزارهای سنجش پرسشنامه رضایت جنسی لارسون LSSQ (1998) و پرسشنامۀ عملکرد خانواده مارک ال تاویتیان FFS (1987) بودند. مشاورۀ راه‌حل‌مدار در شش جلسۀ دو ساعته بر روی گروه آزمایش اعمال شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش آماری کواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مشاورۀ راه‌حل‌مدار بر افزایش رضایت جنسی زنان و عملکرد خانواده مؤثر است (01/0P<). در نتیجه از این روش می‌توان در پیشگیری و بهبود مشکلات جنسی و خانوادگی زنان در مراکز آموزشی، مشاوره و درمانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Solution-focused Counseling on Sexual Satisfaction and Family Function among Women in Isfahan

نویسندگان [English]

  • vahideh mofid 1
  • maryam fatehi zadeh 2
  • ahmad ahmadi 3
  • ozra etemadi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of solution-focused counseling on sexual satisfaction and family function of women in Isfahan. The study was quasi-experimental with pretest-posttest, experimental group and control group design. The population included women holding at least a high school diploma about 20-40 years old who referred to counseling centers at least one year after their marriage in 2013. From among them, 30 women were selected randomly and placed in experimental and control group. The research instruments were Sexual Satisfaction Questionnaire LSSQ (Larson, 1998) and Family Functioning Scale FFS, (Mark L. Tavithian, 1987). Solution-focused counseling was applied to experimental group through six two-hour sessions. The data were analyzed by the analysis of covariance through SPSS. Results revealed that solution-focused counseling was effective in sexual satisfaction of women and family's function (P<0.01). As a result this method can be used in prevention and improvement of sexual and family problems of women in counseling centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solution focused counseling
  • Sexual Satisfaction
  • family function
  • married women

Byers, E.S., & Demmons, S. (1999). Sexual satisfaction and sexual self–disclosure withing dating relationships. The Journal of Sex Reserch, 36, 180–189 . Byers, E.S. (2005). Relationship satis faction and sexual satisfaction. A longitudinal study of individuals in long –term relationships. Journal of Sex Research, 42(2), 113-118. Christopher, F.S., Sprecher, S. (2000). Sxeulity in marriage, dating, and other relationship: A decade review. Journal of Marriage and the Family, 62, 999-1017. Kolik, L. Martial. (2001). Pawer relation’s, resourse and gender role idology. Journal of Comparative Family Studies, 30(2), 189-206. Kolik, (2001). The impact of men’s and women’s retirement on marital relationship a comparative analysis. Journal of Women Again, 13(2), 21-37. Larson, J.H., Anderson, S.M., Holman, T.B., Niemann, B.K. (1988). A longitudinal study of the effect of premarital communication, relationship stability and self- esteem on sexual satis faction in first years of marriage. Journal of Sex & Marital Therapy, 24(3), 195-206. Lee, M.Y. (1997). A study of solution focused brief family therapy: out come and issues. Amrican Journal of Family Therapy, 25, 1-17. Nelson. (2001). Effect ion focused solve solution therapy at increase marital problem. The co evolution of the family. Journal of Personality , 28-60. Tavitian, M.L., Lubiner, J.L., Geen, L., Grebstein, L.C., & Veliser, W.F. (1987). Dimensions of family functioning. Journal of Social Behavior and Personality, 2, 191-204. Young, M., & Lurise, R. (1998).Correlates of sexual satisfaction in marriage. Canadian. Journal of Ltuman Sexuality, 7, 115–127. Zimmerman, T.S., Jacobsen, R.B., Macintyre. M., Watson, C. (1996). Solution focused parenting groups: an Empirical study. Journal of Systemic Therapies, 15(4): 12-25.