نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مشاورۀ شناختی ـ عاطفی بارلو بر بهبود سردمزاجی جنسی زنان متأهل شهر اصفهان در سال 1393 است. جامعۀ آماری شامل همۀ زنان متأهل شهر اصفهان بود و نمونۀ پژوهش که 30 نفر از زنان با کمترین نمره در عملکرد جنسی بودند، به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری، داوطلبانه بود و طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون. ابزار پژوهش پرسشنامۀ 19 سؤالی شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) است که روزن و همکاران (2000) طراحی کردند. گروه آزمایش در 8 جلسه مورد مشاورۀ شناختی ـ عاطفی قرارگرفت و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. یافته‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 18 و با آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که مشاورۀ شناختی ـ عاطفی جنسی بارلو، بر بهبود سردمزاجی جنسی زنان معنادار است (01/0P=). در نتیجه برای بهبود هر یک از مؤلفه‌های جنسی زنان می‌توان از مشاورۀ شناختی ـ عاطفی جنسی بارلو استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Barlow's cognitive- affective counseling on Female Sexual Frigidity Treatment in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Anahita Soltani 1
  • Fatemeh Rezaei 2
  • Vida Razavi 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the efficacy of Barlow’s cognitive–affective counseling on the improvement of sexual frigidity on married women in Isfahan in 2014. The design of the research was quasi-experimental with pre- and post-test. The population included all the married women in Isfahan. A sample of 30 women, then, with the lowest score in sexual function was selected and assigned into two groups, experimental (n=15) and control (n =15) through voluntary sampling method. The research instruments consisted of Female Sexual Function Index (FSFI) (Rosen et.al, 2000). The experimental group received 8 sessions of cognitive-affective counseling. The data were analyzed by analysis of covariance. The results showed that the effectiveness of Barlow’s sexual cognitive-affective counseling on women’s sexual frigidity treatment was significant (P= 0.01). As a result, to improve any of the females’ sexual components, Barlow’s cognitive- affective counseling  can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • female sexual frigidity
  • Barlow’s cognitive- affective counseling
  • sexual arousal

Agmo, A. )2007(. Functional and Dysfunctional sexual Behavior. A synthesis of neuroscience and comparative Psychology. Static. First edition.Uk:Elsevier. Althof, S.E. (2010).What's new in sex therapy (CME). Journal Sex med. 7:5-13. Bach, A.K., Brown, T.A., & Barlow, D.H. (1999). The Effects of false negative feed back of efficacy expectancies and sexual arousal in sexually functional males. Behavior Therapy. 30, 79-95. Barlow, D.H. (1986). The Causes of sexual dysfunction: the Role of anxiety and cognitive interference. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 140-148. Barlow, D.H. )2002(. The Nature of anxious apprehension in Anxiety and its disorder the nature and treatment of anxiety and panic. (2nd pp.64-104).Newyork: Guilford press. Barlow, D.H., & Durand, V.M. (2011). Text Book of Abnormal psychology. Statics. First Edition india: cengage learning. Basson, R., Berman, J., Burnett, A., Derogatis, L., Fergusen, D., Fourvroy, J., Goldstein, I., Graziottin, A., Heiman, J., Laan, E., Leiblum S., Padma., Nathan, H., Rosen, R., & Segraves, K., Segraves, R.t., Shabsigh, R., Sipski, M., Wagner, G., & Whipple, B. (2000). Report of the international consensus development conference of female sexual dysfunction: Definitions and Classifications Journal. 163(3): 888-893. Basson, R. (2002). Are our definitions of womens desire arousal and sexual pain disorders too broad and our definition of orgasmic disorder too narrow? Sex Marital Therapy. 28(4), 289-300. Basson, R. (2005). Women sexual dysfunction: Revised and Expanded Definitions: Synthesis. 172(10): 1327-1333. Beck, J.G., Barlow, D.H., & Sakheim, D.K. (1983).The Effects of attentional focus and partner arousal on sexual responding in functional and dysfunvtional men. Behaviour Resrarch and Therapy. 21, 1-8 Binik, Y., Bergerson, S., & Khalife, S. (2007). Dyspareunia and Vaginismus: so Called sexual pain in S. leiblum (ED). Principles and practice of sex therapy. (4thed). New york: Guilford press. Chapman, E.N. (2009). From object to subject: young women's experience of sexuality education within Sex Negative Taboos Graduate theses and Dissertations. 1102.http://libdriqstateedu/ete. Clayton, A.H. (2003). Sexual function and dysfunction primary psychiatry, 10(6). 21-22. Resrieved from. Http://mbldownloads.com/0603pp.clayton.pdf. Dennerstein, L. (2001). Short scale of measure female sexuality. Journal of Sex and Marital Therapy. 27, 339-351. Dibartlo, P.M., & Barlow, D.H. (1996). Perfectionism marital satisfaction and contributing factors to sexual dysfunction in men with erectile disorder and their spouse. Archives of Sexual Behavior. 25, 581-588. Dove, N.L., & Wiederman, M.W. (2000). Cognitive distraction and women's sexual functioning, Journal of Sex and Marital Therapy, 26, 67-78. Frohlich, P.F., & Meston, C.M. (2002). Sexual functioning and self-reported depressive symptoms among collage women. Journal of Sexual Research. 39, 321-325. Goldhammer, D., & Mccabe, M. (2011). A Qualitative exploration of the meaning and experience of sexual desire among partnered women. The Canadiany Journal of Human Sexuality, 20,19-29. Gray, T.A., (1987). Perspectives on anxiety and impulsivity a commentary. Journal of Research on Personality. 21, 493-509. Hayes, R.D., Dennerstein, L., Behnet, C.M., Sidat, M., Gurrin, L.C., & Fairley, C.K. (2008). Risk factors for female sexual dysfunction in the gender population: Exploring factors associated with low sexual function and sexual distress. Journal of Sexual Medicine, 5, 1681-1693. King, M., Holt, V., & Nazareth, I. (2007). Women's views of their sexual difficulties: agreement and disagreement with clinical diagnoses. Arch Sex Behav. Apr, 36(2). 281-288. Kelly, L. (1988). Surviving sexual violence. Statics. First Edition combridge, UK: polity. Kleinplatz, K., Menard, D., Paquet, M., Paradis, N., Compbell, M., & Zuccarino, D. (2009). The Components of optimal sexuality: A portrait of "great sex". The Canadian Journal of Human Sexuality, 18(2), 1-14. Koukounas, E., & Mccabe, M. (2001). Sexual and emotional variables influencing sexual response to erotica: A psychophtiologicalinvestingation. Archives of Sexual Behavior. 30, 393-408 Laumann, E.O., Paik, A.,Glasser, D.B., Kang, J.H., Wang, T., Levinson, B., Moreira, ED. Jr., Nicolasi, A., & Gingell, C. (2006). A Cross. National study of subjective sexual well-Being Among older women and men: findings from the Global study of sexual attitudes and Behaviors. Arch Sex Behave.35(2):145-161. Leiblum,S., & Rosen, R. (1989). Principles and practice of sex therapy. New york: the Guilford pres Laan, E., Evevaed, W., Vandervalde, J., & Geer, J.H. (1995). Determinants of subjective experience of arousal in women: feedback from Gential Arousal and Erotic Stimulus Content Psychophysiology. 32, 444-451. Mercer, C.H., Fenton, K.A., Johnson, A.M., Wellings, K., Macdowall, W.MC., & Manus, S. )2003). Sexual function problems and help seeking behavior in Britain: national probability sample survey. British Medical Journal. 327, 426-427. Meston, C.M., & Gorzalka, B. (1995).The Effects of sympathetic activation on physiological and subjective sexual arousal in women. Behavior Research and Therapy. 33. 657-664. Nober, P.J., & Gouveia, J.P. (2008). Differences in Automatic thoughts presented during sexual activity between sexually functional and dysfunctional men and women. Cognther Research 32:37-49. Nober, P.T., Gouveia, P. (2008). Cognitions Emotions and sexual Response: Analysis of the Relationship among automatic thoughts Emotional Responses and sexual Arousal. Arch Sexual Behav. 37:652-661. Pereira, V.M., Carrion, O.A., Machado, S., Nardi, A.E., & Silva, A.V. (2013). Sex therapy for female sexual dysfunction. International Archives of Medicine http://www.intarchmed.com Prinsen, S., & Rooijen, S. (2009). The effects of a sexualized media environment on women's sexual self-shemate. Master clinical Psychology University of Utrecht. Regan, P.C. (1999). Hormonal correlates and causes of sexual desire: A review. The Canadian Journal of Human Sexuality. 8, 1-17. Rathus, S.A., Nevid, J.S., Fichner., & Kathus, L. (2005). Human sexuality in a word of diversity (6 thed). Auckland, Newzeland: Person Education. Shifren, J.L., Monz, B.U., Russo, P.A., Segreti, A., & Johannes, C.B. (2008). Sexual problems and distress in united states women: Prevalence and correlates. Obstetrics & Gynecology, 112, 970-978. VandenHout, M., & Barlow, D.H. (2000). Attention arousal and expectancies in anxiety and sexual disorders. Journal of Affective Disorders. 61(3), 241-256. Weisberg, R.B., Brown, T.A., Wincze, J.P., & Barlow, D.H. (2001). Causal attributions and male sexual arousal: the impact of attributions for a bogus erectile difficulty on sexual arousal, cognitions and affect. Journal of Abnormal Psychology. 110, 324-334. Weiderman, M.W. (2000). Womens body imagself consciousness during physical intimacy with a partner. Journal of Sex Research 37(1), 60-68. Wiederman, M.W. (2001). "Don't look now": the Role of self foucuse in sexual dysfunction. The Family Journal, 9, 210-214.