نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش خودکارآمدی الگوبرداری معنوی، ادراک از دینداری والدین و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی دینداری دانشجویان صورت گرفت. جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 95-1394 بود. نمونه شامل 200 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها مقیاس های جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام (آذربایجانی، 1382)، خودکارآمدی الگوبرداری معنوی (اومان و دیگران، 2012) و پرسشنامه شخصیت هگزاکو (اشتن و لی، 2009) توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. اطلاعات به دست آمده از طریق رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که دینداری توسط سه متغیر خودکارآمدی الگوبرداری معنوی، ادراک از دینداری والدین و ویژگی های شخصیتی (صداقت-فروتنی و وظیفه شناسی) قابل پیش بینی است (01/0 p<). والدین دیندار از یک سو با پرورش ویژگی های شخصیتی مورد توصیه دین در فرزندان و از سویی دیگر با تقویت خودکارآمدی فرزندان در الگوبرداری معنوی از والدین و سایر الگوهای مذهبی، مسیر دینداری را برای آن ها هموار می سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spiritual modeling self-efficacy, perception of parentʼs religiousness and personality traits as predictors of students´s religiousness

نویسندگان [English]

  • hamideh ghasemi 1
  • esmaeil hashemi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to explore the role of the spiritual modeling self-efficacy, perception of Parent's religiousness and personality traits in predicting student's religiousness. The research was descriptive and correlational. The population consisted of all bachelor students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Through randomized multistage sampling, 200 students were selected as the sample. Data gathering was done by Azarbayjani Religiousness questionnaire (2003), Oman & et al Spiritual Modeling Self-efficacy Scale (2012) and Ashton and Lee HEXACO Personality Scale (2009). The data was analyzed via step by step multiple regression. In general, results showed that religiousness is predicted by spiritual modeling self-efficacy, perception of Parent's religiousness and personality traits (honesty-humility and Conscientiousness) (P < 0.01). By nurturing recommended personality traits and by strengthening spiritual modeling self-efficacy, religious parents pave the way for their children’s religiosity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual modeling self-efficacy
  • perception of parent's religiousness
  • Personality traits
  • religiousness
  • Students

Ashton, M.C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and Social Psychology Review, 11, 150-166. Ashton, M.C., & lee, K. (2009). The HEXACO-60: A short measure of the major dimensions of personality. Journal of Personality Assessment, 91, 340-345. Ashton, M.C., Lee, K., & de Vries, R.E. (2014). The HEXACO, Honesty-Humility, Agreeableness, and Emotionality factors: A review of research and theory. Personality and Social Psychology Review, 18, 139-152. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Boyatzis, C.J., Dollahite, D.C., & Marks, L.D. (2006). The family as a context for religious and spiritual development in children and youth. The handbook of spiritual development in childhood and adolescence, 297-309. Cerasa, A., Lombardo, G., Tripodi, D., Stillitano, E., Sarica, V., Martino, L., & Pullera. (2016). Five-factor personality traits in priests. Personality and Individual Differences, 95, 89-94. Chamratrithirong, A., Miller, B.A., Byrnes, H.F., Rhucharoenpornpanich, O., Cupp, P.K., Rosati, M.J., & Fongkaew, W. (2013). Intergenerational transmission of religious beliefs and practices and the reduction of adolescent delinquency in urban Thailand. Journal of Adolescence, 36(1), 79-89. Cohen-Malayev, M., Schachter, E. P., & Rich, Y. (2014). Teachers and the religious socialization of adolescent: Facilitation of meaningful religious identity formation processes. Journal of Adolescence, 37(2), 205-214. De Roos, S. A., Miedame, S., & Iedema, J. (2001). Attachment, working models of self and others and god concept in kindergarten. Journal for the Scientific Study of Religion, 40(4), 607-618. Emmons, R.A. (1999). The Psychology of ultimate concerns: Motivation and Spirituality in Personality. New York, NY: Guilford. Furnham, A., & Cheng, H. (2015). Associations between education, gender, social class, personality traits and religious faith and service attendance in a British cohort. Personality and Individual Differences. 86, 63-66. Granqvist, P. (2002). Religiousness and perceived childhood attachment: on the question of compensation or correspondence. Journal for the Scientific Study of Religion, 37, 350-367. Marks, L. (2004). Sacred practices in highly religious families: Christian, Jewish, Mormon, and Muslim Perspectives. Family Process, 43, 217-231. McCrae, R.R., & Costa, P.T.,Jr. (1995). Trait explanations in personality psychology. European Journal of Personality, 9, 231-252. Moltafet, G., Mazidi, M., & Sadati, S. (2010). Personality trait, religious orientation and happiness. Social and Behavioral Science, 9, 63-69. Okagaki, L., Hammond, K. A., & Seamon, L. (1999). Socialization of religious beliefs. Journal of Applied Developmental Psychology, 20, 273-294. Oman, D., & Thoresen, C.E. (2003). Spiritual modeling: A key to spiritual and religious growth? International Journal for the Psychology of Religion. 13, 149- 165. Oman, D., Thoresen, C.E., Park, C.L., Shaver, P.R., Hood, R.W., & Plante, T.G. (2009). How does one become spiritual: The spiritual modeling inventory of life environments. (SMILE). Mental Health, Rligion & Culture, 12, 427-456. Oman, D., Thoresen, C.E., Park, C.L., Shaver, P.R., Hood, R.W., & Plante, T.G. (2012). Spiritual modeling self-efficacy. Psychology of Religion and Spirituality, 4(4), 278-297. Oman, D. (2013). Spiritual modeling and the social learning of spirituality and religion. Handbook of Psychology, Religion and Spirituality, American Psychological Association, 1,187-204. Piko, B.F., & Fitzpatrick, K.M. (2004). Substance use, religiosity and other protective factors among Hungarian adolescents. Addictive Behaviors, 29(6), 1095-1107. Rowatt, W.C., & Krkpatrick, L.A. (2002). Dimension of attachment to God and their relation to affect and personality constructs. Journal of the Scientific Study of Religion, 41. Rubin, O.D., & Rubin, A. (2014). Intergenerational religious transmission mechanisms among second-generation migrants: The case of Jewish immigrants in the United States. International Journal of Intercultural Relations, 43, 265-277. Saroglou, V. (2010). Religiousness as a cultural adaptation of basic traits: A five factor model perspective. Personality and Social Psychology Review, 14(1), 108-125.