نویسندگان

1 دانشجوی دکترای واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی و مشاوره، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش، مقایسه اثربخشی زوج درمانی‌شناختی‌ـ رفتاری (CBCT) و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش وتعهد (ACT) بر صمیمیت زناشویی زوجین متعارض شهر اصفهان بود. در این پژوهش از طرح شبه‌آزمایشی، پیش‌آزمون‌ـ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعۀ آماری، شامل کلیه زوجین متعارض بودکه در سال 1395 به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. روش نمونه‌گیری، از نوع داوطلبانه بود. 90 نفر (زن و شوهر)، در سه گروه قرار گرفتند. هر دو گروه آزمایش، دوازده جلسه درمان را یکبار در هفته به مدت 90 دقیقه دریافت کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه صمیمیت زوجین اولیاء و همکاران (1388) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS و روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو رویکرد زوج درمانی، تغییرات معناداری در صمیمیت زناشویی در مرحله پس آزمون ایجاد کردند(05/0P < /span><). همچنین نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی حاکی از آن بود که بین میزان اثربخشی دو رویکرد زوج درمانی بر صمیمیت زناشویی تفاوت معنادار وجود ندارد. بر حسب نتایج حاصل از این پژوهش، دو رویکرد زوج درمانی، تغییرات معناداری در صمیمیت زناشویی ایجاد کردند و بین اثربخشی این دو روش درمانی تفاوت معناداری وجود نداشت. لذا نتیجه این پژوهش، حمایتی تجربی برای هر دو درمان در جهت افزایش صمیمیت زناشویی فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison between the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Couple Therapy and Acceptance and Commitment Couple Therapy on Conflicting Couple’s Marital Intimacy in Isfahan

چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study was to compare the effectiveness of Cognitive-Behavioral Couple Therapy (CBCT) and acceptance and commitment couple therapy on conflicting couple’s marital intimacy in Isfahan. A quasi-experimental design with pretest, posttest and control group was used. The population included all conflicting couples who were referred to consultation centers in Isfahan. The sampling method was voluntary.  90 individuals (couples) were put into three groups (30 each) of cognitive-behavioral couple therapy, acceptance and commitment couple therapy and the control group. Both the two experimental groups received 12 ninety-minute sessions of therapy once a week. The study instrument was Couples’ Intimacy Questionnaire (Oliya et al.,2009). The results of covariance analysis revealed that cognitive-behavioral couple therapy and acceptance and commitment couple therapy made significant changes in the marital intimacy at the posttest stage (P<0.05).  Further, the results of Bonferroni’s follow-up test implied that there is no significant difference between the degree of the effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy and acceptance and commitment couple therapy on marital intimacy . According to the results, cognitive-behavioral couple therapy and acceptance and commitment couple therapy made significant changes in marital intimacy and there was no significant difference between the effectiveness of these two therapeutic methods. The results of this study provide experimental support for both therapies in order to increase marital intimacy.

key words: cognitive-behavioral couple therapy, acceptance and commitment couple therapy, marital intimacy, conflicting couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive-behavioral couple therapy
  • Acceptance and Commitment Couple Therapy
  • Marital Intimacy
  • conflicting couples
Arabnejad, S., Birashk, B., & Abolmaali, K. (2014). The effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on increasing Marital Intimacy and decreasing Marital Conflicts between the Couples of Tehran. Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 8, 89-93. Car, A. (2000). Family therapy, concepts, process and practice.University Callege Dublin and clan William Institute Dublin, Inland John wiley& Sons, LTD. Dahl, J., Stewart, I., Martell, C., Kaplan, J.S., and Walser, R.D. (2014). ACT and RFT in Relationships: Helping Clients Deepen Intimacy and Maintain Healthy Commitments Using Acceptance and Commitment Therapy and Relational Frame Theory. Oakland : New Harbinger Publications. Dattilio, F. (2010).Cognitive-Behavioral Therapy with Couples and Families: A Comprehensive Guide for Clinicians. Guilford: Publications. Gregg, J., Callaghan, G., Hayes, SC., Glenn, L. (2007). Improving Diabetes Self-Management Through Acceptance, Mindfulness, and Values: A Randomized Controlled Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology;75(2): 336-343. Halford, W.K. (2001). Brief therapy for couples: Helping partners help themselves. New York. Guilford press. Harris, R. (2009). ACT with Love: Stop Struggling, Reconcile Differences, and Strengthen Your Relationship with Acceptance and Commitment Therapy. Oakland : New Harbinger Publications. Hayes, S.C, Strosahl, KD .(2010). A practical Guide to Acceptance and Commitment therapy. New York: Springer Science and Business Media Inc. Hayes S.C., Strosahl, K., & Wilson, K.G. (2010). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach tobehavior change. New York: Guilford press. Hofmann, SG., Asmundson, GJ. (2008). Acceptance and mindfulness-based therapy: new wave or old hat? Journal of ClinPsychol Rev; 28(1): 1-16. Kabakci, E & Batur, S. (2003). Who benefits from cognitive behavioral therapy for vaginismus? Journal of sex Marital Therapy, 29(4), 277-88. Kashefi, Z., & Honarparvaran, N. (2015). Evaluate The Effectiveness Of Couples Therapy Based On Commitment And Acceptance (ACT) On Reducing Marital Conflict Working Couples In Isfahan Education. Journal of Biology Alied sciences. 4(10), Special Issue: 213-220. Mami, Sh., Roohandeh, M., & Naseri, A. (2015). Effectiveness Of Couples Therapy On Marital Intimacy And Life Satisfaction In Couples Ilam.Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. (S1), pp. 1449-1452. McKay, M., Fanning, P., & Paleg, K. (2006).Couple Skills: Making Your Relationship Work.Oakland: New Harbinger Publications Moazinezhad, M., Afsharinia, K., & Arefi, M. (2015). Effectiveness of Cognitive and Behavioral Couple Therapy on Marital Adjustment of Couples Referring to Welfare Consultation Centers in Kermanshah City.International Journal of Review in Life Sciences. 5(9), 2015, 933-939. Peterson, B., Eifert, G., Feingold, T., & Davidson, S. (2009). Using Acceptance and Commitment Therapy to Treat Distressed Couples: A Case Study With Two Couples.JournalofCognitive and Behavioral Practice. 16, 430–442. Vakili, M., Kimiaee, A., Fathizade, M., & Mashhadi, A. (2015). Comparing the Effectiveness of Emotion-Oriented Couple Therapy and Cognitive-Behavioral Couple Therapy on Marital Conflict among Couples.International Journal of Review in Life Sciences. 5(11), 2015, 155-163.