نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 مدرس گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش شفقت خود بر میل به طلاق و نگرش‌های صمیمانه زنان متأهل مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده در سال 1394 بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه شامل زنان مراجعه‌کننده به دو مرکز مشاوره شهر اهواز بود که از بین آن‌ها 30 زن متأهل (15 زن در گروه آزمایش و 15 زن در گروه کنترل) بود که به‌صورت نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند؛ و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه صمیمیت باگاروزی (2001) و پرسشنامه میل به طلاق روزولت (1986) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد، آموزش شفقت خود باعث افزایش نگرش‌های صمیمانه و کاهش میل به طلاق زنان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد (001/0>p < /span>). با توجه به افزایش نرخ طلاق در دو دهه گذشته در کشور، درمان راه‌حل محور با کمک به زوجین برای توسعه راه‌حل‌های مؤثر می‌تواند سازگاری زناشویی را افزایش و از طلاق جلوگیری نماید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effecttivness of self-compassion on the intimacy attitudes and divorce tendency of Women refering to family counselling

نویسندگان [English]

  • zahra Dasht Bozorgi 1
  • Mehrana Askary 2
  • Parviz Askary 3

چکیده [English]

The aim of this research was to study the effect of self-compassion on the intimacy attitudes and divorce tendency of women refering to family consoling. This study was quesi experimental with pretest, post test and control group. The sample include 30 Womens (15 Womens in group control and 15 Womens in experimental group). They were selected voluntary. They were requested to answer intimacy attitudes scale and divorce tendency questionnaire. For analyzing the results, it was used covariance. The results of data analysis showed that self-compassion caused in increase of intimacy attitudes and deacrease of divorce tendency of experimental group of women in comparison to the witness groups (p< 0/001). Since the divorce rate is increasing in our country, this therapeutic approach can help couples to increase marital adjustment and prevents divorce through various effective solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intimacy attitudes
  • divorce tendency
  • married women
  • self-Compassion

اعتمادی، عذرا، نوابی نژاد، شکوه، احمدی، سید احمد، فرزاد، ولی اله. (1384). بررسی تأثیر زوج‌درمانی به شیوه ایماگوتراپی بر افزایش صمیمیت زوج‌ها. فصلنامهعلمیپژوهشیتازه‌هاوپژوهش‌ها، جلد 5 شماره 19.

ترویجی، ندا. (1391). اثربخشی تمرین شفقت خود بر تاب‌آوری، رضایت از زندگی زناشویی و گذشت زوجین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران.

خانزاده، بیتا. (1390). تأثیر آموزش شفقت بر اضطراب وجودی، خودگسستگی و صمیمیت در افراد متأهل دارای اختلاف مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره در شهر اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران.

 خمسه، اکرم؛ حسینیان، سیمین. (1387). بررسی تفاوت‌های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل. مطالعاتزنان، سال 6 شماره 4 صص 35-52.

راهدار، ندا و عطاری، شیدا. (1392). اثربخشی شفقت خود بر تنظیم هیجانی و تاب‌آوری در زوجین. مجله سلامت. سال 7 (3): 57-42.

 

رضایی، مرجان. (1393). تأثیر آموزش شفقت خود بر میزان گذشت، نگرش‌های صمیمانه و کیفیت زندگی افراد متأهل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

زارعی محمودآبادی، حسن. (1391). بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی و ویژگی‌های شخصیتی به‌عنوان پیش‌بینی کننده‌های میل به طلاق در زوج‌های عادی و متقاضی طلاق شهر یزد. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده.2(4):112-128.

فاریابی، ظهیرالدین و زارعی محمودآبادی، حسن. (1394). بررسی و مقایسه سازگاری زناشویی، شادکامی و میل به طلاق در ازدواج‌های سنتی و غیر سنتی شهر یزد. طلوع بهداشت، سال 4، شماره 51، صص 94-83.

نظری، علی‌محمد، رسولی، محمد، داورنیا، رضا، حسینی، امین، بابایی گرمخانی، محسن. (1394). اثربخشی درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زنان متأهل. نشریة روان‌پرستاری، دوره 3، شماره 3، صص 52-41.

یگانه فر، ارسلان. (1391). تأثیر آموزش سرسختی بر خود بر میزان تاب‌آوری و رضایت زناشویی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

Alden, L.E., & Taylor, C. T. (2013). Interpersonal processes in social phobia. Clinical Psychology Review, 24: 857-882.

Baron Cohen, S. & Wheelwright, S. (2011).The empathy quotient: an investigation of adults with Asperger syndrome or high-functioning autism, and normal sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34-45.

Bent, S. & Goleman, T. (2001). Emotional alchemy: How the mind can heal the heart. New York:Three Rivers Press.

Campbell, T.L. (2013). The Effectiveness of Family Interventions for Physical Disorders. Journal of Marital and Family. 29 (2): 263-281.

Danson, R. (2015). The effect of self-compassion on the resilience and emotion regulation of marital woman. Journal of Personality assessment, 63 (2), 262 - 274.

Deminof, L. (2013). The efficacy of self-compassion on the adversity quotient, Emotion Regulation of marital woman. Journal Anxiety Disorder, 2010; 11: 279-315.

Denis, K., & Beker, R (2015). The effect of self-compassion on the irrational beliefs, self-dissociation and marital not satisfaction in couples. Journal of Personality assessment, 63 (2), 262 - 274.

Dividson, S. (2014). The efficacy of self-compassion therapy on empathy and resilience of couples. Behavior Res Therapy. 46: 487-495.

Gilbert, P. (2009). Social mentalities: Internal ‘social’ conflicts and the role of inner warmth and compassion in cognitive therapy. In P. Gilbert & K.G. Bailey (eds.), Genes on the Couch: Explorations in Evolutionary Psychotherapy, pp. 118-150. Hove: Brenner-Routledge.

Hal, K. & Jenifer, F. (2014). The effect of self-compassion group therapy on the adversity quotient and empathy, alexithymia of divorcing couples. Journal of Advanced Academics. V 20, 1, pp 5-17.

Hin, Y. (2014). Self-compassion, achievement goals and coping with academic failure. Self and Identity, 4, 263-287.

Leary, S.W., Kerr, C., Wasserman, R.J., Gray, J.R., Greve D., Treadway, M. T. (2007). Meditation experience is associated with increased cortical thickness. Neuroreport, 16(17), 1893–1897.

Morin, C.M. Collechi, C. Stone, J. Sood, R. Brink, D (2015). The effect of self-compassion on the forgiveness, resiliency and marital satisfaction of couples Journal of marital, 7(1):85-96.

Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(9), 85-102.

Neff, K. (2013). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity. 15 (2), 162 - 170.

Pilfid, H. (2014). The efficacy of self-compassion on obsessive rumination, depression and resilience. Journal of Clinical Psychology and Psychotherapy, 15, 155- 167.

 Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Gutch, D. V. (2011). Construction and factorial validation of a short form of the Self- Compassion Scale. Clinical Psychology and Psychotherapy, 18, 250-255

Ryff, C., Ketelear, L., & Wiefferink, C.H. (2010). Assessing empathy in young children: construction and validation of an empathy questionnaire. Journal Personality and individual differences, 8(3), 171-189.

Sousa, A.D., McDonald, S., Rushby, J., Li, S., Dimoska, A., & James, C. (2012). Understanding deficits in empathy after traumatic brain injury: The role of affective responsivity. Cortex, 10 (5), 349-358.

Van Dam, N.T, Sheppard, S. C., Forsyth, J., & Earleywine, M. (2011). Self-compassion is a better predictor than mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of Anxiety Disorders, 25, 123-130.