نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، ایران

2 عضو هیئت‌علمی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، ایران

3 کارشناس ارشد شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، پیش‌بینی ابعاد سلامت عمومی کارکنان با استفاده از نظام تشویق و تنبیه، عملکرد فردی و عملکرد سازمانی در شرکت گاز شهر اصفهان بود. جامعه شامل کلیه کارکنان اداری شرکت گاز شهر اصفهان در سال 93-1392 بود، که از بین آن‌ها به شیوه تصادفی طبقه‌ای تعداد 260 کارمند به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه نظام تشویق و تنبیه (خانزاده،1389)، پرسشنامه عملکرد فردی (پاترسون،1970)، پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت،1990) و پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ، 1998) بودند. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام تحلیل شدند. یافته‌های گام آخر تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که متغیر روابط سازمانی از ابعاد نظام تشویق و تنبیه قادر به پیش‌بینی معنادار سلامت عمومی است و 7/4 درصد از واریانس سلامت عمومی را تبیین می‌کند (01/0>p < /font>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of General Health of Esfahan Gas Company's Employees By Encouragement and Punishment System, Individual and Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Noushin Ghomi 1
  • Mohammad Ghasemi Pir Balooti 2
  • Mehdi Nasr Esfahani 3
  • Hamid Baghaee Hosein Abadi 3

چکیده [English]

The purpose of the this research wasthe prediction of general health for the employees of Esfahan Gas Company using encouragement and punishment system and individual-organizational performance. The statistical population included all administrative employees of Esfahan Gas Company from 2013-2014, of whom 260 employees were selected by stratified random sampling method.The measuring instruments used were questionnaires of encouragement and punishment system (Khanzade2010), individual performance (Paterson1970), organizational performance (Hersey and Glodsmith 1990)and also Goldberg’s questionnaire of general health. The data was analyzed using by stepwise regression.The results of regression analysis showed that the organizational relationships was abl to predict of general health and can justify 4.7 percnt of variance of employees' general health (p<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • encouragement and punishment system
  • individual performance
  • Organizational Performance
  • General Health
  • Esfajhan Gas Company
امینی، ا. (1383). آیین تربیت، تهران: انتشارات راه تربیت.
انواری رسنمی، ع؛ آذر، ع؛ خداداد حسینی، ح. (1381). طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، اولین کنفرانس مدیریت عملکرد، دانشگاه تهران.
انصاری، ح؛ بهرامی، ل؛ اکبرزاده، ل؛ بخشایی، م. (1386). بررسی سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و برخی عوامل مرتبط با آن در سال 1386، مجلة طیب شرق، 4، 304-295.
اسفندیاری، غ. (1386). عوامل استرس‌زا و رابطة آن با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مجلة دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 7، 67-59.
اتکینسون، ر س؛ اتکینکسون، ر ل؛ هیلگارد، ای. (1370). زمینة روان‌شناسی عمومی، ترجمة محمدنقی براهنی و همکاران، تهران: انتشارات رشد
باقری یزدی، ع؛ بوالهری، ج. (1380). بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامة اندیشه و رفتار، 4، 39-30.
خانزاده، ع. (1389). بررسی نظام تشویق و تنبیه و اثرات آن بر انگیزش کارکنان، طرح تحقیقی به سفارش آموزش و پرورش شهر تهران، محل نگهداری شورای تحقیقات آموزش و پرورش تهران.
سیف، ع ا. (1382). تغییر رفتار و رفتار درمانی، نظریه و روش‌ها، تهران: نشر دانا
گروه مؤلفان. (1380). مدیریت بهره‌وری و کیفیت، تهران: انتشارات کارآفرین ام‌بصیر
معین، ف. (1386). بررسی تأثیر فعالیت‌های سیستمی مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان‌های سرآمد ایرانی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
Amaratunga, D. and Baldry, D. (2002). Moving from performance measurement to performance management, Facilities, 20 (5), 217-223.

Andrews, K. (1971). The Concept of Strategy, R.D. Irwin, Homewood, IL.

Barney, J. (1991). Firm resources and the theory of competitive advantage, Journal of Management, 17, 99-120.
Berwick, Donald M., et al. (1991). "Performance of a five-item mental health screening test." Medical care 29.2, 169-176.
Allen, R.S. Dawson, G. Wheatley K. and White C.S. (2008). Perceived Diversity and Organizational Performance, Employee Relations, 30(1), 20-33.
Bennis, W. and Nanus, B. (1985) Leaders, Harper & Row Inc, New York.
Boland, T. and Fowler, A. (2000). A Systems Perspective of Performance Management in Public Sector Organizations, The InternationalJournal of Public Sector Management, 13(5), 417-446.
Allport, G.W. (1961). Pattern and growth in personality. HOLT, Rinehart & Winston Inc.
Assadi, S.M. Nakhaei, M.R. Najafi, F. and et al. (2007). Mental health in three generations of Iranian medical students and doctors. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 42(1), 57-60.
Benitez, M.H. Cuevas, C. Rodriguez Pulido F. and et al. (1989). A Comparative Psychopathologic study of university student. Act as Luso Esp. Neural Psiquiatr Cienc Afines.
17(6), 373 – 376.
Chen, X. Wang, Z. Gao, J. and et al. (2007). College student’s social anxiety associated with stress and mental health. Wei Sheng Yan Jiu. 36(2), 197-199.
Dess, G.G. and Robinson, R.B. Jr (1984). Measuring organizational performance in the absence of objective measures, Strategic Management Journal, 5, 265-273.
Goldberg, D.P. (1978). Manual of the General Health Questionnaire. Windsor, NFER/NELSON
Holloway, J. (1999). Managing performance, Rose, A, Lawton, A, Public Services Management Financial Times, Prentice,Hall, Harlow,238-259.
Harter, S. (1990). Issues in the assessment of the Self – concept of children and adolescents. In A. LaGreca, through the eyes of a child.
Kalimo, R. Albatvi, M. & Cooper. (2005). K..Management of Mental and Social Factors in workplace, translated by MohamadNaghi Barahani, Rasa pub.
Maslow, A.H. (1970). Motivation and personality. Harper & Row Publishers, 369-370.
Ness, R.M. (2005). Evolutionary psychology and mental health. Edited By David buss. Hand book of evolutionary psychology. Hob ken, Nj, john Wiley and sons Inc.
Niven, P.R. (2002). Balanced Scorecard Step-by-Step. Maximizing Performance and Maintaining Results, John Wiley & Sons Inc.
Radnor, Z. and McGuire, M. (2004). Performance management in the public sector: fact or fiction? International Journal of Productivity and Performance Management, 53(3), 245-260.
Rogers, C.R. (1961). On Becoming A Person, A therapist’s view of psychotherapy. Houghton Mifflin Inc.
World Health Organization. (2008). What is mental health? Http/: www. Who into/ topic/ mental health.
Schaufeli A, Shimazu W. B. (2009). Is Workaholism Good or Bad for Employee Well-being? The Distinctiveness of Workaholism and Work Engagement among Japanese Employees. Industrial Health, 47, 495–502.