نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی،‌ گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز،‌ تبریز، ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،‌ تبریز،‌ ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،‌ تبریز،‌ ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس انگیزش شغلی خودتعیین‌گری بلیس در بین معلمان ابتدایی و متوسطه اول و دوم  شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی انجام شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان ابتدایی و متوسطه اول و دوم شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی به تعداد 4478 نفر بود. نمونه پژوهش به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس انواع انگیزش شغلی خودتعیین‌گری بلیس (1994) بود. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به شیوه آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، نشان‌دهندة این است که الگوی شش عاملی برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد (001/0p≤). ضریب آلفای کرانباخ به میزان  85/0 نیز نشان داد که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examine factor structureBlais self-determination Work Motivation Inventory among primary and secondary first and second teachers of northern cities west Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • Ehsan Azimpour 1
  • Javad Mesrabadi 2
  • Peyman Yarmohammadzadeh 3

1 Curriculum, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Professor, Department of Education, Faculty of Education and psychology, University of Azarbaijan Shahid Madani, Tabriz, Iran.

3 Associate Professor of Education and psychology, University of Azarbaijan Shahid Madani, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

This research was done to examine the factor structure of   Blais Self-determination Work  Motivation Inventory among primary and secondary first and second teachers of northern cities of west Azarbaijan.   The research population consisted of 4478 primary and secondary first and second teachers     The research sample was selected by stratified multistage cluster sampling method. Research inventory was Blais Self-determination Work Motivation Inventory(1994).     Confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha reliability was sused to anlyze the data. The results of confirmatory factor analysis, indicated that the six-factor model reached an acceptable fit to the data (p≤0/001). The amount 0/85  for Cronbach's alpha coefficient showed that the questionnaire is reliable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job motivation self-determination
  • factor structure
  • teachers
  • elementary
  • secondary first and second

بدری گرگری، ر؛ مصر آبادی، ج؛ پلنگی، م و فتحی، ر.(1391). ساختار عاملی پرسشنامة فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در دانش‌آموزان متوسطه. فصلنامةاندازه‌گیری تربیتی. 3، 7، 182-165.

نعامی، ع و پیریایی، ص. (1390). رابطه ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین‌کنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب‌آهن اصفهان. فصلنامة مشاوره شغلی و سازمانی، 3، 9،41-23.

ویسی، الف. (1391). بررسی رابطه انگیزش شغلی با سبک‌های مدیریت کلاس و سبک‌های تدریس معلمان راهنمایی و دبیرستان شهرستان پاوه و جوانرود در سال تحصیلی 91-90، پایان‌نامة چاپ نشده کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز.

Blais, M. R. Brière, N. M. Lachance, L. Riddle, A. S. & Vallerand, R. J. (1994).  L'inventaire de motivation au travail de Blais (The Blais Work Motivation Inventory). Revue Québecoise de Psychologie, 14, 185-215.

Bakker, A. B. (2005). Flow among music teachers and their students: The            crossover of peak experiences. Journal of Vocational Behavior, 66(1), 26–                44.

Bjekića, D., Vučetićb, M., & Zlatićc, L. (2014). Teacher Work Motivation Context of   In-Service Education Changes. Procedia - Social and Behavioral Scienc,116, 557 – 562.

Deci, E.L. Ryan, R. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human        needs      and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(2), 227–268.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska symposium on motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation. Lincoln: University of Nebraska Press.

Frenzel, A. C. Goetz, T. Lüdtke, O. Pekrun, R. & Sutton, R. E. (2009). Emotional transmission in the classroom: Exploring the relationship between     teacher and student enjoyment. Journal of Educational Psychology, 101(3), 705–716.

Gagné, M., Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work         motivation. Journal of organizational Behavior, 26, 331-362.

Holzberger, D. Philipp, A. & Kunter, M. (2014). Predicting teachers’ instructional behaviors: The interplay between self-efficacy and intrinsic needs. Contemporary Educational Psychology, 39, 100–111.

Jesus, S. N. & Lens, W. (2005). An integrated model for the study of teache motivation. Applied Psychology: An International Review, 54(1), 119–134.

Kunter, M. Frenzel, A. Nagy, G. Baumert, J. & Pekrun, R. (2011). Teacher          enthusiasm: Dimensionality and context specificity. Contemporary               Educational         Psychology, 36, 289–301.

Krejcie, R. V. Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for researc           activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Moe, A. Pazzaglia, F. & Ronconi, L. (2010). When being able is not enough. The combined value of positive affect and self-efficacy for job satisfaction in teaching. Teaching and Teacher Education, 26(5), 1145–1153.

Radel, R. Sarrazin, P. Legrain, P. & Wild, T. C. (2010). Social contagion of         motivation between teacher and student: Analyzing underlying processes. Journal of Educational Psychology, 102(3), 577–587.

Tremblay, M. A. Blanchard, M. Villeneuve, M., Taylor. S. & Pelletier.L.G. (‌2009). Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale: It’s Value for  Organizationa Psychology Research, 41(4). 213-226.

Walker, W. A. (2002). A partial test of the vallerand hierarchical model of intrinsic and    extrinsic motivation. The Thesis of Ph.D of Philosophy. University of Houston.

Vallerand, R. J. (1997). Toward a hierarchichal model of intrinsic and extrinsic motivation. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology. 29, 271- 360.