نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش الگوی چند محوری انتخاب شغل شفیع‌آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) شهرستان مرودشت بود. روش پژوهش حاضر دوگروهی و به‌صورت نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان دخترانه هاجر شهرستان مرودشت بودند. از بین 200 نفر دانش‌آموزانی که در پرسشنامه رفتار کارآفرینانه (فکری، شفیع‌آبادی، نورانی پور و احقر، 1391) نمره کمتر از 10 (کمتر از میانگین) کسب کرده بودند به‌صورت تصادفی 30 نفر انتخاب و به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش بر اساس الگوی چند محوری آموزش دریافت کردند و در گروه گواه مداخله‌ای صورت نگرفت. پس‌آزمون اجرا شد و داده‌ها با استفاده آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش الگوی چند محوری بر رفتار کارآفرینانه و ابعاد آن (تصمیم‌گیری، شناخت فرصت‌ها، تعیین ساختار، تعیین منابع و شرایط و تعیین اهداف و راهبردها) تأثیر مثبت (معنی‌داری) (05/0 p<) دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Shafiabady’s multiaxial pattern training on entrepreneurial behavior of female students in the third year of secondary school (high school)

نویسندگان [English]

  • Samira Soltanianshirazi 1
  • katrin fekri 2

1 Psychology, University of Marvdasht, Iran

2 Academic member, University of Marvdasht, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effectiveness of Shafiabady’s multi-axial pattern of vocational choice training on the entrepreneurial behavior of female students in the third year of secondary school (high school)of Marvdasht city. The research methodology included two groups; post-test and pre-test quasi-experimental group and control group. The statistical population included all the students in the third year of Hajar Female High School in Marvdasht. Of all the 200 students who obtained less than 10 (bellow average) in Entrepreneurial Behavior Questionnaire (Fekri, Shafiabady, Nouranipoor, and Ahghar, 2012) 30 students were randomly selected and assigned to the two control and experimental groups. The experimental group received 8 sessions of 5/1 hours training based on multi-axial pattern training while the control group received no intervention. The post-test was conducted and data were analyzed by inferential statistics (analysis of covariance). The results showed that multi-axial pattern training have a positive and meaningful effect on entrepreneurial behavior and its dimensions such as decision-making, identify opportunities, structure determination, determination of sources and terms, and determination of objectives and strategies (p< 0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shafiabady’s multi-axial pattern training
  • entrepreneurial behavior
  • female students in the third year of secondary school (high school)

آقایی، آ؛ جلالی، د؛ و نظری، ف. (1390.) " تأثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرامبولتز بر انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی، نگرانی‌های آیندة تحصیلی- شغلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان، مجلة مطالعات و یادگیری، شماره 6، 26-1.

شفیع‌آبادی، ع.(1392). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌هایانتخاب شغل، تهران: رشد، چاپ دوم.

طاهری، ع. (1393). اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع‌آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش‌آموزان پسر، پایان‌نامة کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

فکری، ک؛ شفیع‌آبادی، ع؛ نورانی‌پور، رحمت‌الله. واحقر، قدسی. (1391). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار کارآفرینانه برای مشاوره شغلی، فصلنامة پژوهش‌ها روان‌شناسی و بالینی و مشاوره،2(1)، 164-153.

فکری، ک؛ شفیع‌آبادی، ع نورانی پور، ر. و احقر، ق. (1392). مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر رفتار کارآفرینانه، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، (1)4، 22-19.

مصحف، ه؛ عابدی، م.ر؛ بهرامی، فاطمه. (1384). بررسی تأثیر مشاوره شغلی به شیوه‌ای نگرة یادگیری اجتماعی و شغل گزینی کرامبولتز بر تغییر نگرش کارآفرینانه در دانشجویان اصفهان، اندیشه‌های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)، 4، 66-49.

Bota, M., Neiman, G. & Vuuren, J. (2006). Evaluating the woman entrepreneurship training programme:South Africa study, The international Indigenous Journal of Entrepreneurship, Advancment, Strategy and Education, online Edition,2,1-15.

Bayron, C. (2013). Social cognitive theory,entrepreneurial self- efficacy and entrepreneurial intentions: Tools to maximize the effectiveness of formal

 entrepreneurship education and address the decline in entrepreneurial activity.

 social Cognitive Theory,6(1),66-77.

Fekri, k., & Shafiabady, A. (2013-A).Compilation of Multi-axial Model and Social Learning Theory At Entrepreneurship Education. Advances in Biology, 7(8), 2013-2019.