نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.ایران.

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، دانشکده علوم انسانی، گروه روان‌شناسی، ابهر، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش، بررسی نقش ابعاد کمال‌گرایی و سبک‌های دفاعی در افسردگی دانشجویان بود. بدین منظور،300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و مقیاس چندبعدی کمال‌گرایی (هویت و فلت، 1991) و پرسشنامه سبک‌های دفاعی (اندرز، سینگ و بوند، 1993) و پرسشنامه افسردگی (بک، 1961) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه بعد کمال‌گرایی خودمدار، دیگرمدار، جامعه‌مدار در نشانه‌های افسردگی تأثیر دارند همچنین هر سه بعد کمال‌گرایی در سبک‌های دفاعی (رشدیافته، رشد نایافته، روان آزرده) نقش داشتند (p≤.0.05).  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سبک‌های دفاعی رشدیافته، رشدنایافته و روان‌آزرده می‌توانند میزان افسردگی را در دانشجویان پیش‌بینی کنند (p≤.0.05). از یافته‌های این پژوهش نتیجه‌گیری می‌شود که ابعاد کمال‌گرایی و سبک‌های دفاعی قادر به پیش‌بینی میزان افسردگی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Perfectionism Dimensions and Defensive Styles in Depression-Among University Students

نویسندگان [English]

  • masumeh ghasemipoor kordmahale 1
  • mojtaba amirimajd 2

1 Psychology, Islamic Azad University of Abhar, Iran

2 Academic member, Islamic Azad University of Abhar, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of perfectionism dimensions and defensive styles in depression among Rasht Islamic Azad University student’s. 300 undergraduate university students were selected by cluster sampling and completed Multidimensional Perfectionism Scale (MPS, Hewitt & Felt, 1991) and Defense Style Questionnaire (DSQ-40, Andrews, Singh, & Bond, 1993) and Beck Depression Inventory (BDL-II, Beck, 1961). Data were analysis using regression analysis. The results showed that the three dimensions of perfectionism {egocentric, other-oriented, community-oriented} had a significant effect on symptoms of depression. Also, the three dimensions of perfectionism had a significant effect on defense style (mature defense mechanism, immature defense mechanism, neurotic defense mechanism) (p≤.0.05). Results of regression analyzes revealed that mature defense style, immature and neuroticism could predict depression level in university students (p≤.0.05). It can be concluded that dimensions of perfectionism and defense style predict depression severity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • defensive styles
  • Depression
  • university students

                     

    
    

 

    
    

                          

    
    

1. Parekh,       Majeed, Khan,  Khan      &  Khalid

    
    

   افضل نیا، م.ر. (1385). سخت‌گیری‌های والدین و افسردگی کودکان و نوجوانان. مجله پیوند، 328، 17-13.

 

امامی، ف. (1382). بررسی شیوع افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی اردبیل، رساله دکتری پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشارت، م.ع. (1384). بررسی رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی و مکانیسم‌های دفاعی. مجله پژوهش‌های روان‌شناختی، 8(2-1)، 22-7.

بشارت، م.ع. (1387). نارسایی هیجانی و سبک‌های دفاعی. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 10(3)، 190-181.

بشارت، م.ع.، شریفی، م،، و ایروانی، م. (1380). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مکانیسم‌های دفاعی. مجله روانشناسی، 19، 289-277.

ساعتچی، م.، کامکاری، ک.، و عسکریان، م. (1389). آزمون‌های روان‌شناختی. تهران: نشر ویرایش.

قربانی، ر. (1386). بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و شیوه‌های مقابله با استرس با انگیزش تحصیلی در دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی بالا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

گودرزی، م.ع. (1381). بررسی پایایی و روایی آزمون نومیدی بک در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 18(2)،39-26.

محمدپوریزدی، ا.ر.، بیرشک، ب.، فتی، ل.، و دژکام، م.، (1388). مطالعه مورد- شاهدی سبک‌های دفاعی و اضطراب حالت- صفت در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب منتشر. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، 11(1)، 14-7.

Accordino, B., Denise., Michael, P., Accordino., Slaneyb., & Robert. (2008). Psychology in The School, 37(6),535-545.

American Psychological Association (APA). (2014). Depression, Available in: http://www.apa.org.

Andre, F., Carvalho, T.N.,Hyphantis, T.C., Taunay, D.S., Macedo, G.D., Floros, G:L., Ottoni, K.N., Fountoulakis, D.R., & Lara. (2013). The Relationship Between Affective Temperaments, Defensive Styles and Depressive Symptoms in a Large Sample Original. Journal of Affective Disorders, 146,58-65.

Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1993). The Defense Style Questionnaire. Journal of Nervous and Mental Disease, 18, 246-256.

Bimanand, L.H., Peyman, K., & Sayehmiri. (2013).Correlation Between Depression and Perfectionism in Iranian Students.European Psychiatry, 28, 1.

Blaya, C., Dornelles, M., Blaya, R., Kipper, L., Heldt, E., Lsolan, L., Bond, M., & Manfro, G.G. (2006). Do Defense Mechanisms Vary According to the Psychiatric Disorder? Rey Bras Psiquiair, 28 (3), 179-183.

Carvalho, A.F., Hyphantis, T.N., Tauily, c., Taunay, T.C., Macedo,D.S.,&Floros,  G.D, et al. (2013). The Relationship Between Affective Temperaments, Defensive Styles and Depressive Symptoms in a Large Sample. Journal OfAffectiveDisorders, 146,58- 65.

Cramer, P. (2000). Defense 8- Mechanisms in Psychology Today. Journal of American Psychology, 55(6), 637-646.

Davies, K.L. (2009). Factors Influencing the Development of Perfectionism. A Thesis Presented to the Faculty of California State University, Chico, 15-40.

Dickinson, W.L., & Ashby, J.S. (2005). Multidimensional Perfectionism and Ego Defense Journal of College Student Psychotherapy, 19 (3), 41-54.

Dobson, K.S., & Mohammad-Khani, P. (2006). Psyself-esteem on the Relationship Between Humor Style and Life Satisfaction in Chinese College Students. Personality and Individual Differences, 64, 126-130.

Drapeau, M., Thompson, K., Petraglia, J., Thygesen, K.L.,& Lecours, S. (2011). Defense Mechanisms and Gender: An Examination of Two Models of Defensive Functioning Derived From the Defense Style Questionnaire. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 11(1), 149-155.

Dunkley, D.M., Blankstein, K.R., Halsall, J., Williams, M., & Winkworth, G. (2000). The Relationship Between Perfectionism and Distress: Hassles, Coping, and Perceived Social Support as Mediators and Moderators. Journal of Counseling Psychology, 47, 437-453.

Dunkley, D.M., Zuroff, D.C., & Blankstein, K:R. (2003). Self-Critical Perfectionism and Affect: Dispositional and Situational Influences on Stress and Coping. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 234-252.

Flett, G.L., Besser, A., & Hewitt, P.L. (2005). Perfectionism, Ego Defense Style and Depression A Comparison of Self-Reports Versus Informant Ratings, Journal of Personality, 73 (5), 1355-1396.

Harris, P.W., Pepper, C.M., & Maack, D.J. (2008). The Relationship Between Maladaptive Perfectionism and Depressive Symptoms: The Mediating Role of Rumination. Personality and Individual Differences, 44, 150-160.

Hewitt, P.L., & Felt, G.L. (1991). PerfectionismIn the Self and Social Context: Conceptualization. Assessment and Association With Psychopathology. Personality and Social Psychology, 60, 456-470.

Hewitt, P.L., Felt, G.L., & Ediger, E. (1996). Perfectionism and Depression: longitudinal Assessment of a Specific Vulnerability Hypothesis.Journal of Abnormal Psychology, 105 (2), 276-280.

Horney, K. (1950). Neurosis and Human Growth: The Struggle Toward Self-Realization. New York: W.W. Norton and Company, Inc.

Kwon, P., & Olson, M.L. (2007). Rumination and Depressive Symptoms: Moderation Role of Defense Style Immaturity. Personality and Indevidual Differences, 43, 715-724.

Malone, J.C., Cohen, S., Liusr., Vaillant, G.F.,&Waldinger, R.J. (2013). Adaptive Midlife Defense Mechanisms and Late-Life Health. Pers individ, 55, 85-89. 

Megan, M., Smith, P.A., & Arnett. (2013).Perfectionism and Physical Disability Predict Depression in Multiple Sclerosis. Journal of Psychosomatic Research, 75 (2), 187-189.

Olson, M.L. (2007). A Mediation Model: Examining the Relation Among Perfectionism, Rumination, and Dysphoria. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy. Washington State University.

Parekh, M.A., Majeed, H., Khan, T.R., Khan, A.B., Khalid, S., Khwaja, N.M., Khalid, R., Khan, M.A., Rizqui, I.M., & Jehan, I. (2010). Ego Defense Mechanisms in Pakistani Medical Students: A Cross Sectional Analysis. BMC Psychiatry, 10(12), 1-8

Simon, B., Sherry, Ch.M., Gautreau, A.R., Mushquash, D.L. Sherry, S.L., & Allen. (2014). Self-Critical Perfectionism Confers Vulnerability to Depression After Controlling for Neuroticism: A longitudinal Study of Middle-Aged, Community-Dwelling Women.Personality and Individual Differences, 69, 1-4.

Simon, B., Sherry, J.E. Richards, D.L. Sherry, Sh.H., & Stewart. (2014). NotSelf-Critical Perfectionism Is a Vulnerability Factor for Depression But Not Anxiety: A 12-Month, 3-Wave longitudinal Study. Journal of Research in Personality, 52, 1-5.

Simon, B., Sherry, L.J., Nealis, M.A., Macneil, Sh.H., Stewart, D.L. Sherry, M.M., & Smith. (2013).Informant Reports Add Incrementally to the Understanding of the Perfectionism–Depression Connection: Evidence From a Prospective longitudinal Study. Personality and Individual Differences, 54 (8), 957-960.

Van, H.L., Dekker, J., Peen, J., Abraham, R.E., & Schoevers, R. (2009). Predictive Value of Self-Repoeted and Observer-Rated Defense Style in Depression Treatment.American Journal of Psychotherapy, 63 (1), 25-39.