نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش به بررسی تأثیر روایت درمانی بر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان پرداخته است. روش تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعة آماری شامل تمام دانش‌آموزان پسر متوسطه دوره دوم منطقه جرقویه علیا در سال تحصیلی 95- 1394 به تعداد 356 نفر بود.40 نفر از دانش‌آموزان به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. همة آزمودنی‌ها قبل از آغاز آموزش و پس از آن به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های خودکارآمدی شرر 1982 و انگیزه پیشرفت هرمنس 1970 بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری spss20 و با روش آماری تحلیل کواریانس تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل کووارانس نشان داد تفاوت معناداری بین نمره‌های پس‌آزمون گروه آزمایش و گواه وجود دارد. نتایج تحلیل نشان داد بین روایت درمانی و خودکارآمدی (ابعاد میل به آغازگری، گسترش تلاش برای پیشرفت) دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه منطقه جرقویه علیا تأثیر وجود دارد و نمره خودکارآمدی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر بود (P<0.01) و همچنین تفاوت معناداری بین روایت درمانی و انگیزه پیشرفت (ابعاد روان‌شناسی، اقتصادی) دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه منطقه جرقویه علیا وجود دارد و نمره انگیزه پیشرفت گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر است (P<0.01).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of narrative therapy on the efficacy and achievement motivation of secondary school students in Olia Jarquye

نویسندگان [English]

  • hasan hoseyni dastjerdi 1
  • nayeresadat Daneshvar Hoseyni 2

1 Consultant , Islamic Azad University of Khomeini Shahr Isfahan Iran

2 Academic member, Islamic Azad University of Khomeini Shahr Isfahan Iran

چکیده [English]

This study examined the effectiveness of narrative therapy on self-efficiency and achievement motivation in high school male students in the second period at Olia Jarquye.The study was semiexperimental that include experimental and control groups.the study community include all high school male students in the second period at Olia jarquye area. in educational year 2015-2016.40 students were selected by random sampling method then divided into experimental and control group by random assignment method. The hypothesis of study was effectiveness of narrative therapy on self-efficiency and achievement motivation in high school male students in the second period at Olia Jarquye area. The tool of research included a questionnaire the self-effiency and achievement motivation was Hermnes 1970and Sherer 1982. The independent variable (narrative therapy)was applied on experimental group in seven 45 -minute sessions. There are scores of post-test experimental and control groups. The results showed between narrative therapy and self-efficacy (dimensions desire to initiate, expand efforts to advance) at Olia Jarquye area secondary school students, and self-efficacy score was higher in the experimental group compared to the control group. (P <0.01). And also a significant difference between narrative therapy and motivation (psychological aspects, economic) secondary school students at Olia Jarquye area and score more motivation than the control group, the experimental group. (P <0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative therapy
  • self-effiency
  • achievement motivation
  • high school students in the second period
سیف، ع. (1390). روان‌شناسی پرورشی. چاپ چهارم، تهران: انتشارات آگاه.
کدیور، پ. (1393). روان‌شناسی تربیتی. چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
قادری، ز.، خداداد، ز.، عباسی، ز. (1389). اثربخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوه تصمیم‌گیری دوباره و روایت درمانی بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر شیراز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شیراز.
قوامی، ع. (1393). بررسی تأثیر روایت درمانی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش اعتمادبه‌نفس دانشجویان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
مسائلی، ص. (1386). ارتباط بین سبک‌های پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان سال تحصیلی 86-1385. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خوراسگان.
نظیری، ق.، قادری، ق.، زارع، ف. (1388). اثربخشی رویکرد روایت درمانی در کاهش افسردگی زنان مرودشت. فصلنامة زن و جامعه، (2)2، 68.
نوری تیر تاشی، آ.، کاظمی، ن. (1391). بررسی تأثیر روایت درمانی بر میزان تمایل به بخشودگی زنان. مجلة روان‌شناسی بالینی، (4)2، 71-73.
یوسفی، ع.، غرضی، ف.، گردان شکن، م. (1391). تأثیر آموزش حل مسئله بر خودکارآمدی و خودکارآمدی ادراک شده در نوجوانان. تحقیقات علوم رفتاری، (10)6، 421-430.
Bandura، A(2007). Social cognitive theory and ognatic perspective. Annual Review of Psychology,52(5): 1-26.
Grimm، G., Boothe، B. (2007). Narratives of Life: Storytelling in the Perspective o Happiness and Disaster, Journal of Aging, Humanities, and the Arts Official Journal.
Hayes, S.C Bissett, R., Roge, N., Padilla, M & Kohlenberg, B & Fisher G & Masuda, A & Pis-torello, J & Rye, A. k & Berry, K & Niccolls, R. (2004). The impact of Acceptance and Commitment Training and multicultural training on the stigmatizing attitudes and profess- sional burnout of substance abuse couselors”,Behavior Therapy, 35: 821-835.
Karen، L., Rutler, S. (2005). The effects of gender of grade level on the motivational need of achievement.
Maddux, J. E. (2009). The power of believing you can, Hand book ofpositive psychology،40(1): 28-32.
Malcolm, L., Ramsey, J. (2010). On forgiveness and healing:Narrative therapy and Gospel story,Word and Word, 30(1): 23-32.
McClelland, D. (2010). Achievement and entrepreneurship: A longitudinal study, J Pers Soc.89:61-62
Morgan, A. (2016). What is narrative therapy? Adelaide, Australia:Dulwich Center.
Najafi, M., Fooladchang, M. (2008). The relationship between self-efficacy and mental health of the Gerontologica،l Society of America, 13(4): 137-146.
Pajares, F., Britner, S., Valiante, G. (2005).Relation between achievement goals and self-beliefs of middle school students in writing and science, Contemporary
Educational Psychology, 25: 406-492.
White, m. (2002). The  externalization  of  the  problem  and  the  reaudonig  of  live and  the reauthoring of lives an relationship , Adelaid, Australia: Duleich conter.