نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، پیش‌بینی ضربة عشق و افسردگی بر اساس سبک‌های دلبستگی در دانشجویان دارای شکست عاطفی بود. پژوهش صورت گرفته توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعة آن کلیه دانشجویان دارای شکست عاطفی دانشگاه قم بود که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 200 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سبک دلبستگی (کولینز و رید، 1990)، افسردگی (بک، 1961) و ضربه عشق (رأس، 1999)، استفاده گردید. برای پاسخ به فرضیات از نرم‌افزار spss استفاده شد که یافته‌ها نشان داد از بین انواع سبک‌های دلبستگی تنها سبک اجتنابی قادر به پیش‌بینی معنادار ضربه عشق (001/0>p) و افسردگی (006/0>p) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of love trauma and depression based on attachment styles of university students with emotional breakdown

نویسندگان [English]

  • Naser Yoosefi 1
  • Ahmad Amani 1
  • Rasoul Asgari 2
  • Majid Soleymani 3

1 Academic member, University of Kordestan, Kordestan, Iran

2 Consulting, University of Kordestan, Kordestan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to predict love trauma and depression based on attachment styles of university students with emotional breakdown. The conducted study is descriptive and correlation, and the population consisted of all Qom University students with emotional breakdown who studied in the academic years of 2015-16. 200 students were selected by purposive sampling method. For data collection, Attachment Style(Collins and Reid, 1990), Beck Depression(Beck, 1961) and Love Trauma(Ross, 1999) Inventories were used. To test the hypotheses, software spss was used that the results showed from attachment styles only avoidant style is able to predict love trauma(p>0/001) and depression(p>0/006) significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • love trauma syndrome
  • Depression
  • attachment styles
  • emotional breakdown

اکبری، ابراهیم؛ خانجانی، زینب؛ پورشریفی، حمید؛ محمد علیلو، مجید و عظیمی، زینب. (1391). مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل با درمان شناختی- رفتاری در بهبود علائم مرضی شکست عاطفی دانشجویان. مجله روان‌شناسی بالینی. 4(3)، 101- 98.

امیری پیچا کلایی، احمد؛ خانجانی، زینب؛ پور شریفی، حمید؛ عظیمی، زینب؛ فهیمی، صمد؛ اکبری، ابراهیم؛ محمود علیلو، مجید و قاسم‌پور، عبدالله. (1391). بررسی مقدماتی علل تداوم نشانگان بالینی شکست عاطفی دانشجویان با تأکید بر سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. اندیشه و رفتار. 6(23)، 30- 21.

برک، لورا. (2007). روا‌ن‌شناسی رشد (از لقاح تا کودکی)(جلد اول). ترجمه یحیی سیدمحمدی (1389). تهران: نشر ارسباران

بشارت، محمدعلی. (1390). نقش واسطه‌ای مکانیزم‌های دفاعی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی.6 (1)، 22- 7.

پاتو، مژگان. (1385). بررسی رابطه خود پنداره و نگرش‌های مربوط به عشق. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.

پاکدامن، شهلا. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجوانی. پایان‌نامه دکتری. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

تردست، کوثر. (1393). پیش‌بینی نشانگان ضربه عشق براساس خودشفقتی، سبک‌های دلبستگی و تمایزیافتگی در دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهر اهواز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز.

خدابخش پیرکلانی، روشنک و رحیم جمارونی، هانیه. (1392). اثربخشی درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان یک مورد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. فصلنامه روان‌شناسی بالینی. 4(13)، 147- 121.

دادستان، پریرخ. (1378). روان‌شناسی مرضی تحول از کودکی تا بزرگسالی. تهران: انتشارات رشد.

دوست محمدی، یحیی. (1389). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد سه گانه عشق اشترنبرگ با سازگاری زناشویی در بین معلمان متاهل شهرستان شهریار. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.

راسل، میچل. (بی تا). افسردگی. ترجمه غلامرضا خواجه‌پور (1380). تهران: انتشارات سینا.

رسولی، زینب. (1378). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و منبع کنترل با میزان سازگاری زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

رفیعی، محمد و سیفی، اکرم. (1392). بررسی پایایی و اعتبار مقیاس اضطراب بک در دانشجویان. اندیشه و رفتار. 7(27)، 46- 37.

ساردویی، غلامرضا. (1373). مقدمه‌ای بر هنجاریابی پرسشنامه تجدیدنظر شده بک. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

کرامتی، راضیه؛ شعاع کاظمی، مهرانگیز و حسینیان، سیمین. (1391). اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش تمایزیافتگی مشاوران مدارس. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. 4(11)، 114- 87.

کرین، ویلیام سی. (1943). پیشگامان روان‌شناسی رشد. ترجمه فربد فدایی (1382). تهران: انتشارات اطلاعات.

نادری، عزت‌اله و سیف نراقی، مریم. (۱۳۹۰). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی). تهران، نشر ارسباران. 

نظری چگنی، اکرم؛ بهروزی، ناصر؛ شیخ شبانی هاشمی، سید اسماعیل و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز. (1391). رابطة سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اجتنابی با افسردگی و رضایت از زندگی با میانجیگری خوش‌بینی و حمایت اجتماعی در دانشجویان. دست‌آوردهای روان‌شناختی. 19(2)، 100- 81.

هالجین، ریچارد پی و سوزان کراس، ویتبورن. (بی تا). آسیب‌شناسی روانی (جلد دوم). ترجمه یحیی سیدمحمدی (1386). تهران: نشر روان.

یادگاری، نسرین؛ مقامی شریف، زهرا و برجعلی، احمد. (1394). رابطه بین سبک‌های دلبستگی، میزان اضطراب و میزان افسردگی. کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی. ترکیه: استانبول.

Amani, R., Majzoobi, M. R., & Azadi Fard, S. (2017). Mother-Infant Attachment Style as a Predictor of Depression among Female Students. Journal of Midwifery and Reproductive Health, 5(1), 834-841.‌

Beck, A. T., & Steer, R. A. (1990). Manual for the Beck anxiety inventory. San Antonio, TX: Psychological Corporation.‌

Bifulco, A., Moran, P. M., Ball, C., & Lillie, A. (2002). Adult attachment style. II: Its relationship to psychosocial depressive-vulnerability. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37(2), 60-67.‌

Cassidy, J. (1988). Child-mother attachment and the self in six-year-olds. Child Development, 59(1), 121-134.‌

Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58(4), 644- 663.

Davis, D., Shaver, P. R., & Vernon, M. L. (2003). Physical, emotional, and behavioral reactions to breaking up: The roles of gender, age, emotional involvement, and attachment style. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(7), 871-884.‌

Erozkan, A. (2011). The attachment styles bases of loneliness and depression. International Journal of Psychology and Counselling, 3(9), 186-193.‌

Fogel, A. (1991). Infancy: Infant, family, and society. West Publishing Co.‌

Haaga, D. A., Yarmus, M., Hubbard, S., Brody, C., Solomon, A., Kirk, L., & Chamberlain, J. (2002). Mood dependency of self-rated attachment style. Cognitive Therapy and Research, 26(1), 57-71.‌

Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511- 524.

Hinde, R. A., & Stevenson-Hinde, J. (1976). Towards understanding relationships: Dynamic stability.‌

Le, B., Dove, N. L., Agnew, C. R., Korn, M. S., & Mutso, A. A. (2010). Predicting nonmarital romantic relationship dissolution: A meta‐analytic synthesis. Personal Relationships, 17(3), 377-390.‌

Lee, A., & Hankin, B. L. (2009). Insecure attachment, dysfunctional attitudes, and low self-esteem predicting prospective symptoms of depression and anxiety during adolescence. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38(2), 219-231.‌

Lopez, F. G., Mitchell, P., & Gormley, B. (2002). Adult attachment orientations and college student distress: Test of a mediational model. Journal of Counseling Psychology, 49(4), 460- 467.

MacDonald, K., Patch, E. A., & Figueredo, A. J. (2016). Love, trust, and evolution: Nurturance/love and trust as two independent attachment systems underlying intimate relationships. Psychology, 7(02), 238.- 253.

Muris, P., & Meesters, C. (2002). Attachment, behavioral inhibition, and anxiety disorders symptoms in normal adolescents. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 24(2), 97-106.‌

Muris, P., Meesters, C., van Melick, M., & Zwambag, L. (2001). Self-reported attachment style, attachment quality, and symptoms of anxiety and depression in young adolescents. Personality and Individual Differences, 30(5), 809-818.‌

Rosse, R. B. (2007). The love trauma syndrome: free yourself from the pain of a broken heart. Da Capo Press.‌

Sbarra, D. A. (2006). Predicting the onset of emotional recovery following nonmarital relationship dissolution: Survival analyses of sadness and anger. Personality and Social Psychology Bulletin, 32(3), 298-312.‌

Simpson, J. A. (1990). Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 59(5), 971- 980.

Suzuki, H., & Tomoda, A. (2015). Roles of attachment and self-esteem: impact of early life stress on depressive symptoms among Japanese institutionalized children. BMC Psychiatry, 15(1), 8.‌