نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر شفقت خود بر احساس تنهایی و تنظیم هیجانی در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی شهر اهواز بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل پیگیری یک‌ونیم ماهه بود. نمونه پژوهش شامل 20 زن آسیب‌دیده از خیانت زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بود که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های احساس تنهایی (دهشیری، برجعلی، شیخی و حبیبی، 1387) و تنظیم هیجانی (گارنفسکی، کارایج و اسپینون، 2002) بودند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد، مداخله مبتنی بر شفقت خود باعث کاهش احساس تنهایی و افزایش تنظیم هیجانی در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد و یافته‌ها بعد از یک ماه نیز پایدار بودند (01/0>p).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of self- compassion therapy on loneliness and emotion regulation of damaged women from marital infidelity

نویسنده [English]

  • Zahra Dashtbozorgi

Department of Psychology, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to study the effect of self- compassion therapy on loneliness and emotion regulation of damaged women from marital infidelity in Ahvaz. This research method was quasi-experimental with pretest-posttest and control group with an half and a month flow up. The sample included 20 damaged women (10 women in group control and 10 women in group experimental) they were selected by available method. They were requested to answer loneliness scale Dahshiry,Borjali, Shaykh, Habiby,1378) and emotion regulation scale (Garnefski & Karaaij, Spinhoven, 2002). For analyzing the results, we used covariance (MANCOVA). The results of data analysis showed that self- compassion therapy caused the decrease of loneliness and the increase emotion regulation of experimental group of women in comparison to the witness groups and result after one month was permanent (p<0.01)

کلیدواژه‌ها [English]

  • loneliness
  • emotion regulation
  • self- compassion therapy
  • damaged women from Infidelity marital infidelity
احمدی، ن. (1392). رابطة تنظیم هیجانی با تعارضات زناشویی در زوجین دانشجو. پایان‌نامة کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
بشارت، م ع. (1389). رابطة سرسختی و احساس تنهایی با شادی زنان. پژوهش در خانواده، 3(5)، 34-21.
حسنی، ج، آزاد فلاح، پ، رسول‌زاده، ک و عشایری، ح. (1391). بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی بر ابعاد روان‌نژندی و برون‌گرایی. فصلنامة تازه‌های روان‌شناختی، 10 (4)، 13-1
دهشیری، غ، برجعلی، آ، شیخی، م، حبیبی، م. (1378). ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تنهایی در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران. مجلة روان‌شناسی. 12 (3)، 296-282.
راهدار، ن و عطاری، ش. (1392). اثربخشی شفقت خود بر تنظیم هیجانی و تاب‌آوری در زوجین. مجلة سلامت. سال 7 (3)، 57-42.
رضایی، م. (1393). تأثیر آموزش شفقت خود بر میزان گذشت، احساس تنهایی و کیفیت زندگی افراد متأهل. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
سایی‌نیا، م. (1393). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود بر همدلی و رضایت زناشویی در زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد چاپ نشده.
Atkin, A. (2010). Self-compassion and Loneliness. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (3), 702-718
Asher, S. R., & Paquette, J. A., (2003). Loneliness and peer relations in childhood. Current Directions in Psychological Science, 12(3), 75-78.
 
Atkins, D. C., Marin, R. A., Lo, T. Y., Klann, N., & Hahlweg, K. (2010). Outcomes of couples with infidelity in a community-based sample of couple therapy. Journal of Family Psychology, 24(4), 212– 216.doi:10.1037/a0018789.
Bent, S. & Goleman, T. (2001). Emotional alchemy: How the mind can heal the heart. New York: Three Rivers Press.
Damson, R. (2015). The effect of self-compassion on the resilience and emotion regulation of marital woman. Journal of Personality assessment, 63 (2), 262 - 274.
Deminof, L. (2013). The efficacy of self-compassion on the adversity quotient, Emotion Regulationof marital woman. Journal Anxiety Disorder, 2010; 11(5), 279-315.
Denis, K., & Beker, R (2015). The effect of self-compassion on the irrational beliefs, self-dissociationand marital not satisfaction in couples. Journal of Personality assessment, 63 (2), 262 - 274.
Dividson, S. (2014). The efficacy of self-compassion therapy on empathy and resilience of couples. Behavior Res Therapy. 46(4), 487-495.
Donovan S, Emmers-Sommer T. (2012). Attachment style and gender as predictors of communicative responses to infidelity. Marr Fam Rev; 48(2), 125-49.
Gilbert, P. (2009). Social mentalities: Internal ‘social’ conflicts and the role of inner warmth and compassion in cognitive therapy. In P. Gilbert & K.G. Bailey (eds.), Genes on the Couch. Explorations in Evolutionary Psychotherapy. 118-150. Hove: Brenner-Routledge.
Granefski N, Kraaij V, Spinhoven P. (2002). Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnaire. Leiderorp: Datec.
Gordon, K., Baucom, D., & Synder, D. (2005). Treating couples recovering from infidelity. Journal of Clinical Psychology, 61(11), 1393-1405.
Hertlein, K., Wetchler, J., & Piercy, F. (2005). Infidelity: An overview. Handbook of the clinical treatment of infidelity (pp. 5-16). New York, NY: The Haworth Press.
Hin, Y. (2014). Self-compassion, achievement goals and coping with academic failure. Self and Identity, 4(3), 263-287.
Hombrados-Mendieta I, García-Martín MA, Gómez-Jacinto L. (2013). The relationship between social support, loneliness, and subjective well-being in a Spanish sample from a multidimensional perspective. Soc Indicators Res; 114(3), 1013-34
Leary, S.W., Kerr, C., Wasserman, R.J., Gray, J.R., Greve D., Treadway, M. T. (2007). Meditation experience is associated with increased cortical thickness. Neuroreport, 16(17), 1893–1897.
Leeker O, Carlozzi A. (2014). Effects of sex, sexual orientation, infidelity expectations, and love on distress related to emotional and sexual infidelity. J Marital FamTher, 40(1), 68-91
Marin, A. Christensen, C. Atkins, B. (2014). Infidelity and Behavioral Couple Therapy: Relationship Outcomes Over 5 Years Following Therapy Couple and Family Psychology. Research and Practice American Psychological Association, 3(1), 1–12
Morin, C.M. Collechi, C. Stone, J. Sood, R. Brink, D (2015). The effect of self-compassion on the forgiveness, resiliency and marital satisfaction of couples. Journal of marital, 7(1),85-96.
Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(4), 85-102.
Neff, K. (2013). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity.3,54-67. partner violence. J Wom Health; 21(9): 942-9.
Pilfid, H. (2014
Nemeth JM, Bonomi AE, Lee MA, Ludwin JM. (2013). Sexual infidelity as trigger for intimate. The efficacy of self-compassion on obsessive rumination, depression and resilience. Journal of Clinical Psychology and Psychotherapy, 15(2), 155- 167.
Rokach, A. and Philibert-Lignières, G. (2015). Intimacy, Loneliness & Infidelity. The Open Psychology Journal, 8(2), 71-77.
Snyder DK, Balderrama-Durbin C, Fissette CL. (2012). Treating infidelity and comorbid depression: a case study involving military deployment. CFP, 1(3): 213-25.
Veen, R. (2014). The effect of self-compassion on the happiness, resiliency and marital satisfaction of marital. New York: Redial publishing company.
Vimz, B., & Pina, W. (2010). The assessment of emotion regulation improving construct. validity in online do I, 10, 1007, S. 10862-010-9178-5.