نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی افسردگی و اهمال‌کاری در تأثیر خوددلسوزی بر عملکرد اجتماعی–انطباقی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع رابطه‌ای بود. نمونه پژوهش شامل 288 نفر از دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر نوشهر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های خوددلسوزی (نف، 2003)، افسردگی (بک، 1968)، اهمال‌کاری (تاکمن، 1991) و عملکرد اجتماعی-انطباقی (اسپنس و همکاران، 2002) برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد، خوددلسوزی بر عملکرد اجتماعی- انطباقی تأثیر معنادار ندارد. افسردگی بر عملکرد اجتماعی- انطباقی تأثیر معنادار دارد و اهمال‌کاری بر عملکرد اجتماعی- انطباقی تأثیر معنادار دارد (05/0P≤). نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که افسردگی و اهمال‌کاری نقش تعدیلی در تأثیر خوددلسوزی بر عملکرد اجتماعی-انطباقی دارد. بنابراین می‌توان بیان کرد که با کاهش نشانه‌های افسردگی و اهمال‌کاری می‌توان عملکرد اجتماعی- انطباقی دانش‌آموزان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The moderating role of depression and procrastination in the effects of self-compassion on adaptive social functioning in high school students

نویسندگان [English]

  • reza golpoor 1
  • morteza tarkhan 2

1 assistant professor,Department of Psychology, NoshahrUniversity of Payame Noor.

2 associate professor,Department of Psychology, NoshahrUniversity of Payame Noor.

چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the moderating role of depression and procrastination in the effects OF self-compassion on adaptive social functioning in high school students. The research method was descriptive correlational and the sample of the research included 288High school boy students of Nowshahr City who were selected by Multistage cluster sampling method. In this research a set of questionnaires were used namely, Inventory of self compassion, depression, procrastination and adaptive and social performance. The results showed that Self-compassion was not significant effect on social-adaptive performance. Depression was a significant effect on social-adaptive performance and procrastination was a significant effect on social-adaptive performance(P≤0.01). Results of hierarchical regression showed that Depression and procrastination had a moderating role in the effect of self-compassion on social-adaptive performance. So it can be expressed that by reducing symptoms of depression and procrastination can be improve adaptive social performance in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self- compassion
  • Depression
  • procrastination
  • adaptive social performance and male high school students

احمدی کانی گلزار، الف و قلی‌زاده، ز (1394) اعتبار سنجی ایرانی آزمون افسردگی پس از زایمان ادینبرگ برای غربالگری افسردگی پس از زایمان. نشریة روان پرستاری، دوره 3(3).10-1.

ازخوش، م (1387). کاربرد آزمون‌های روانی و تشخیص بالینی، تهران، انتشارات روان، چاپ سوم، ص 224-226.

بشر پور، س و عیسی زادگان، ع (1391). پیش‌بینی صفات شخصیتی دلسوزی به خود و بخشایش بر شدت پیش‌بینی افسردگی دانشجویان. تحقیقات علوم رفتاری،10(6)؛ ص 452-461.

جلالی شاهکو، ف (1385) بررسی رابطة جنسیت بامنبع کنترل بیرونی- درونی در پیش‌بینی صفت اهمال‌کاری در دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن. پایان‌نامة ارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی رود هن.

شهنی ییلاق، م؛ سلامتی، س ع؛ مهرابی‌زاده هنرمند، م و حقیقی، ج (1385). بررسی شیوع تعلل و تأثیر روش‌های درمان شناختی و رفتاری بر کاهش آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز. مجلة علوم تربیتی و روان‌شناسی. دورة سوم، سال سیزدهم، شمارة 3. صص 1-30.

کجباف، م؛ قاسمیان نژاد جهرمی، ع و احمدیفروشانی، س.ح (1394) تأثیر گروه درمانی معنوی و وجودی بر میزان افسردگی، اضطراب مرگ و باور به ادامة حیات پس از مرگ با تکیه بر گزارش‌های افراد تجربه‌کنندة مرگ در دانشجویان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 16(4). 13-4.

کرد،، ب؛ پاشا شریفی، ح و میرهاشمی، م (1393) بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خوددلسوزی در بین دانشجویان. اندازه‌گیری تربیتی، 4(16). 81-67.

کرمی، د (1388). میزان شیوع اهمال‌کاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی. اندیشه و رفتار.4. 13.

گل‌پور، ر؛ ابوالقاسمی، ع؛ احدی، ب و نریمانی، م (1393) اثربخشی روش‌های آموزش خود - دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر کیفیت زندگی و کارکرد اجتماعی - انطباقی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی. روان‌شناسی بالینی.6(1)21. 65-53.

گنجی، ح (1378). روان‌شناسی عمومی، تهران. انتشارات بعثت، چاپ هفتم.

مقدس بیات، م. (1382). هنجاریابی آزمون سنجش اهمال‌کاری تاکمن برای دانشجویان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رودهن.

نعامی، ع، حسینی کوکمری، پ و بهزادی، الف (1393) رابطة برخی متغیرهای سازمانی با عملکرد انطباقی پرستاران بیمارستان‌های اهواز. مطالعات روان‌شناختی.10(3). 158-135.

American Psychiatric Association(2013) Diagnostic And Statistical Manuel Of Mental Disorders Fifth Edition. DSM-5. Amcrican Psychiatric publishing.

 

Apker,J., Propp,  K. M.,Zabava, F. W & Hofmeister, N. R.N. (2006). Bottom of FormCollaboration, Credibility, Compassion, and Coordination: Professional Nurse Communication Skill Sets in Health Care Team Interactions. Journal of Professional Nursing,22(3):180-189.

Arch, J.,Brown, K. W.,Derek J.D.,Landy, L.N.,Brown,K.D& Laudenslager, M. L. (2014).Self-compassion training modulates alpha-amylase, heart rate variability, and subjective responses to social evaluative threat in women. Psychoneuro–endocrinology, 42: 49–58.

Baard, S. K., Rench, T. A., & Kozlowski, S. W. J. (2013). Performance adaptation: A theoretical integration and review. Journal of Management. 40. 48-99.

Badcock.,P & Allen, N. (2003).Adaptive social reas on I ng in depressed mood and depressive vulne rability. Cognition & Emotion, 17, (4):647-670.

Beck, A. T., Steer, R.A., Brown, G. K. (1996). Beck Depression Inventory –2nd Edition Manual. The Psychological Corporation, San Antonio.

Bosc,M. (2000)Assessment of Social Functioning in Depression.Comprehensive Psychiatry,41:63-69.

Brown, L., Bryant,C., Brown, V M., Judd, K. (In Press)Self-compassion weakens the association between hot flushes and night sweats and daily life functioning and depression,Journal of Maturitas.78:298-303.

Burns, W. R. Jr. & Freeman, W. D. (2010).Developing More Adaptable Individuals and Institutions, IDAPape.r P-4535, Alexandria, VA: Institute for Defense Analyses.

Cabello, M ., Mellor-Marsam, B., Sabariego,C.,  Cieza, A.,  Bicken bach, J&AyusoMateos, J.(2012). Psyc hosoc ial features of depression: A syst ematic literature review.Journal of Aff -ective Disorders,141(1): 22–33.

Choi,Y. M.,Lee, D & Lee, H.K. (2014).The Effect of Self-compassion on Emotions when Experiencing a Sense of Inferiority Across Comparison Situations.Procedia - Social and Behavioral Sciences,114: 949–953.42.

Cosley,B. J., McCoy,S. K., Saslow,L. R& Epel, E.S. (2010) Is compassion for others stress buffering? Consequences of compassion and social support for physiological reactivity to stress.Journal of Experi mental Social Psychology, 46(5):816-823. 

De Paola, Maria& Scoppa, Vincenzo (inpress). Procrastination, acad -emic success and the effectiveness of a remedial program.Journal of Economic Behavior & Organization.Corrected Proof, Available online.

Fuchia,L.A. (2001) Correlaties of academic procrastination and students grade. Current Psychology.27 (2), 135– 144.

Germer C.K. (2008).The mindful path to self-compassion: Freeing yourself from destruct tive thoughts and emotions. New York, Guilford Press.

Hofmann, S. G., Grossman, P., & Hinton, D. E. (2011). Loving-kindness and compassion meditation:Potential for psychological interventions. Clinical Psychology Review, 31:1126–1132.

Kelly, A. C., Zuroff,D. C. Zuroff; Foa,C. L &Gilbert,P. (2010). Who Benefits from Training in Self-Compassionate Self-Regulation? A Study of Smoking Reduction.Journal of Social and Clinical Psychology, 29 (7):727-755.

Lovibond, P.F., Lonibond, S.H, (1995). THE structure of negative emotional statesComparision of the Depression Anxiety Sstress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behavioral Research and Therapy. 33(3), 335-343.

Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Allen, A. B., & Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implic ations of treating oneself kindly.Journal of Personality and Social Psycho logy, 92(5), 887–904.

Mc Gehee.J.P(2010). The development and implementation of a self compassion intervention for adolescents. Unpublished doctoral dissertation. Univercity of Texas at Austim.

Meirav., H and Marina., G (2012). Academic Procrastination, Emotional Intelligence, Academic Self-Efficacy, and GPA:A Comparison Between Students With and Without Learning Disabilities. Journal of learning disabilities.47(2).

Neely M.E, Schallert, D.L, Mohammed, S.S, Roberts, R.M, Chen, Y. (2009) Self-kindness when facing stress: The role of self-compassion, goal regulation, and support in college students’ well-being. Motivation and Emotion.33:88–97.

Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85–101.

Neff, K. D. (2003).Development and validation of a scale to measure self-compassion.Self and Identity,2,223–250.

Neff, K. D., Hsieh, Y.-P., &Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and Identity,4(3), 263–287.

Neff, K.D. (2006). Self-compassion: Moving beyond the pitfalls of a separate self-concept. In: Wayment HA, Bauer J, editors. Transcending self-interest: Psychological explorations of the quiet ego. 1st ed. Washington, DC: American Psychological Association.

Neff, K. D(2010). Review of 'The mindful path to self-compassion: Freeing yourself from destructive thoughts and emotions'. British Journal of Psychology, 101, 179-181.

Neff, K. D., & Beretvas, S. N. (2012).The role of self-compassion in romantic relation nships.Self and Identity.iFirst article.1-12.

Neff, K. D., & Germer, C. K. (2013).A pilot study and randomized controlled trial of the mindfull self‐compassion program. Journal Of Clinical Psychology, 69(1), 28-44.

Neff., K. D. Pisitsungkagarn., K and Hsieh., Y (2008) Self –Compassion and Self –Construal in the United States,, Thall and Taiwan.Journal OF Cross-Culturall Psycho logy,. 39. 3, 267-285.

Neff, K. D., Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. L. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits.Journal of Research in Personality,41(4), 908–916.

Neff, K.D., Vonk, R. (2009)Self-compassion versus global self-esteem: Two different ways of relating to oneself. Journal of Personality.77:23–50.

Nangle,D.W., Hansen,D.J., Erdly,C.A & Norton,P.J. (2009). Practit oners guide to emprically based measures of social skills. ABCT Clinical Assessment Series.Springer New York Dordrecht Heidelberg London.

Onwuameze.,O.E., Paradiso., S(2014) Social Adaptive Functioning, Apathy, and Nondysphoric Depression among Nursing Home-Dwelling Very Old Adults. Psychopathology.47.319 –326.

Pauley, g & Mc Pherson, S(2010). The experience and meaning of compassion and self compassion for individuals with depression or anxiety psychology and psychotherapy. Theory Research and Pratice.83.129-143.

Petersen, L.(2014). Self-compassion and self-protection strategies: The impact of self-compassion on the use of self-handicapping and sandbagging.Personality and Individual Differences, 56:133–138.

Pouw,L. B.C., Rieffe, C., Stockmann, L. & Gadow.D. (2013)The link between emotion regulation, social functi on ing, and depression in boys with ASD.Research in Autism Spectrum Disorders. 7(4): 549–556.

Rebetez, M.,MyLien, R., Lucien,L, Linden., Martial, V (2015)Cognitive, emotional, and motivational factors related to procrastination:A cluster analytic approach. Personality and Individual Differences,76: 1-6.

Sbarra,D.A., Smith,H.L.,&Mehl,M.R. (2012).When leaving your Ex, love yourself: Observational ratingsof self-compassion predict the course of emotional recovery following marital separation. PsychologicalScience, 23(3): 261–269.

Schanche,E ., Stiles,T. C.,McCullough,L., Svartberg,M& Nielsen, G. H. (2011). The Relationship Between Activating Affects, Inhibitory Affects, and Self-Compassion in Patients With80 Cluste r.C. Personality Disorders Psychotherapy: Theory /Research/ Practice/ Training. 48(3): 293-303.

Sirois, F.M. (2013).Procrastination and stress:Exploring the role of self-compassion. Self and Identity.13.2.128-145.

Sirois,F.M., Fuschia, M. (2015). A self-regulation resource model of self-compassion and health behavior intentions in emerging adults. Preventive Medicine Reports.2.218–222.

Sloman, L., Gilbert, P., Hasey, G. (2003)Evolved mechanisms in depresssion; the role and interaction of attachment and social rank in depression. Journal of Affective Disorders.74:107–121.

Spence., S.H, Price., C.S., Sheffield. J, Donovan., C. (2002) The development and psychometric properties of a measure of social and adaptive functioning for children and adolescents.Journal of Clinical Child Adolescence Psychology. 31(1):111-22.

Stefos, G., Bauwens, F.,Starter, L., Pardoen, D& Mendlewicz, J. (1996). Psychosocial predictors of major affect tive recurrences in bipolar disorder: a 4-year longitudinal study of patients on prophylactic treatment. Acta Psychiatr Stand,93:420-426.

Steger.,M. F., Kashdan., T. B. (2009) Depression and Everyday Social Activity, Belonging, and Well-Being. Journal of Counseling Psychology.American Psychol ogical Association.56.2, 289–300.

Tuckman, B. W. (1991) The develop ent and concurrent validity o f the Procrastination Scale. Educational and Psychological Measurement, 51, 473-480.

Tan., C.X.,Ang., R. P. Klassen,. R.M. Yeo.,L. S.Wong., I.Y.F. Huan,V. S. Chong.W (2008) Correlates of Academic Procrastination and Students. Curr Psychol. 27. 135–144.

Terry, L.M & Leary,R. M. (2011) self-compassion, self-regulation and health. Journal ofSelf and Identity,10 (3): 352-362.

Wren,A. A., Somers,T, J., Melissa A. Wright; Goetz,Mark C., Leary,M. R., Fras, A. M.,Huh,B. K.Roger,L. L. S& Keefe,F. J. (2012). Self-Compassion in Patients WithPersistent Musculoskeletal Pain: Relationship of Self-Compassion to Adjustment to Persistent Pain. Journal of Pain and Symptom Management,43:4.759-770.