نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش با هدف تعیین تأثیر مداخلات بهنگام روان‌شناختی و آموزشی خانواده‌محور بر تحول مهارت‌های شناختی و اجتماعی کودکان اتیسم انجام گرفته است. به این منظور 36 کودک اتیسم زیر 5 سال به‌صورت تصادفی انتخاب و به گروه آزمایشی و کنترل اختصاص داده شدند. ابتدا آزمون سنجش رشد نیوشا (1387) در حیطه‌های رشد مهارت‌های شناختی و اجتماعی، بر روی کودکان اتیسم هر دو گروه (پیش‌آزمون) اجرا و پس از ارائه برنامه مداخله در 15 جلسه 90 دقیقه‌ای در طی 6 ماه، مجدداً آزمون نیوشا بر روی گروه آزمایشی، اجرا و با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس بین جنس و گروه در اثربخشی مداخلات بهنگام روان‌شناختی و آموزشی خانواده‌محور بر میزان رشد شناختی و اجتماعی کودکان اتیسم اثر تعاملی وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر مهارت‌های شناختی (0001/0>p) و اجتماعی (0001/0>P) معنی‌دار است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان چنین نتیجه گرفت که مداخلات بهنگام روان‌شناختی و آموزشی خانواده‌محور بر رشد مهارت‌های شناختی و اجتماعی کودکان اتیسم زیر 5 سال تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Early Family-Centered Psychological and Educational Interventions on the Cognition and Social Skills Development of Children with Autism Disorder

نویسنده [English]

  • hassan khoshakhlagh

Academic member, Islamic Azad University of Naeen, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the impact of family-based psychological and educational early interventions on the development of cognition and social skills of children with autism disorder. The method of the study was experimental. For this purpose, using random sampling method, thirty-six children with autism disorder under five years old were selected and assigned to experimental and control groups. In order to collect data, first, Newsha Development Evaluation Test (2008) was implemented on the subjects. Consequently, the intervention program was conducted in15 sessions of 90 minutes on during six months, and data was analyzed using covariance analysis. With regard to the results of analysis of covariance in connection with the interactive impact of gender with a group, it should be said that there is no interactive impact in the effectiveness of family-based psychological and educational early interventions on the development of cognition and social skills of children with autism disorder Also, the findings indicated that there was significant difference between control and experimental groups in cognition(P<0/0001) and social(P<0/0001) skills.Thus, it can be concluded that early interventions have affected positively on the cognition and social skills development of children with autism disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early Intervention
  • social skills
  • Family-Centered
  • Cognition Skills
  • Autism Disorder

بهمن‌زادگان جهرمی، م؛ یارمحمدیان، ا و موسوی، ح. (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر رفتارهای اتیستیک و رشد اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم. مجلة یافته‌های نو در روان‌شناسی. ص‌ص 81-95.

جعفری، ز، عشایری، ح، ملایری، س و علاءالدینی، ف.(1388). پایایی و روایی «آزمون سنجش رشد شنوایی، زبان و گفتار نیوشا» در کودکان بدو تولد تا 6 سال فارسی‌زبان. پایش،8 (3)، 271-278.

صمدی، ع؛ و مک کانکی، ر.(1390). اختلالات طیف اتیسم. تهران: نشر دوران.

فرامرزی، س؛ افروز، غ؛ و ملک‌پور، م (1387) تأثیر مداخلات بهنگام روان‌شناختی و آموزشی خانواده‌محور بر رفتار سازشی فرزندان با نشانگان داون. پژوهش در حیطة کودکان استثنایی. شماره 86، (3)، 257-270.

                       

    
    

2. Mogro-Wilson

    
    

                          

    
    

1. Vygotsky

    
    

    

 

 

ملایری، س، جعفری، ز؛ و عشایری، ح.(۱۳۸۷). آزمون سنجش رشد نیوشا. تهران: نشر دانژه.

مولوی، ح.(۱۳۷۹) راهنمای عملی 10-SPSSدر علوم رفتاری: آمار توصیفی و استنباطی در پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا. اصفهان: انتشارات مهر قائم.

Anderson, S. R., Avery, D. L., DiPietro, E. K., Edwards, G. L., & Christian, W. P. (1987). Intensive home- based early intervention with autistic children. Education and Treatment of Children, 10, 352- 366.

Ben Itzchak, E., & Zachor, D. (2011) Who benefits from early intervention in autism spectrum disorders?. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, 345–350.

Botvin, G.J. (2000). Preventing Drug abuse in schools: social and competence enhancement approaches targeting individual-level etiological factors. Addic Beha. 25(6), 887-897.

Bruder,M. B. (2000). Family-centered early intervention: Clarifying our values for the new millennium. Topics in Early Childhood Special Education, 20(2), 105–115.

Bruder, M. B., Dunst, C. J., & Mogro-Wilson, C. (2010). A national examination of the competence and confidence of early childhood interventionists. Manuscript submitted for publication.

Carpenter, B. (2008). ‘The changing landscape of early childhood intervention in the United Kingdom’, Infants and Young Children, 21 (2), 142–148.

Calderon, H. (2000). Parent involvement in deaf children's education programs as a predictor of child'slanguage, early reading, and social-emotional development. New York: Oxford University Press.

Cohen, I.L., Gomez, T.R., Gonzalez, M.G., Lennon, E.L., Karmel, B.Z., & Gardner, J.M. (2010). Parent PDD Behavior Inventory Profiles of Young Children Classified According to Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic and Autism Diagnostic Interview-Revised Criteria. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40, 246–254.

Dawson G, Rogers S, Munson J, et al. (2010). Randomized, controlled trial of an intervention for toddlers with autism: the Early Start Denver Model. Pediatrics.125(1). Available at: www.pediatrics.org/cgi/ content/full/125/1/e17.

Dunst, C. J. (1997). Conceptual and empirical foundations of family-centered practice. In R. Illback., C. Cobb, & J. H. Joseph (Eds.), Integrated services forchildren and families:Opportunities for psychological practice (pp. 75–91). Washington,DC: American Psychological Association.

Dunst, C. J. (2007). Early intervention for infants and toddlers withdevelopmentaldisabilities. In S. L.

Estes AMunson JRogers SJGreenson JWinter JDawson G. (2015)..Long-Term Outcomes of Early Intervention in 6-Year-Old Children With Autism Spectrum Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 54(7):580-7.

Fernell E, Hedvall A, Westerlund J, et al. (2011). Early intervention in 208 Swedish preschoolers with autism spectrum disorder: a prospective naturalistic study. Res Dev Disabil. 32(6):2092–2101.

Frost, L., & Bondy, A. (2002) The Picture Exchange Communication System training manual, 2nd ed. Pyramid Educational Consultants, Inc.

Gallagher, J. J. (2000). The beginnings of federal help for young children with disabilities. Topics in Early Childhood Special Education, 20(1), 3-6.

Green J, Charman T, McConachie H, et al. (2010). Parent-mediated communication-focused treatment in children with autism (PACT): a randomised controlled trial. Lancet.; 375(9732):2152–2160.

Guitar B. (2005). Stuttering: An
Integrated Approach to Its Nature and Treatment. 3rd ed. New York, NY: Lippincott Williams & Wilkins

Guralnick, M. J. (2008). International perspectives on early intervention: A search for common ground. Journal of Early Intervention, 30(2), 90-101.

Guralnick, M.J. (1998). The effectiveness of early intervention for vulnerable children: A developmental perspective. American journal on Mental Retardation, 102, 319-345.

Harbin, G., McWilliam, R., & Gallagher, J. (2000). Services for young children with disabilities and their families. In J. Shonkoff & S. Meisels (Eds.), Handbook of early childhood intervention (pp. 387-415). Cambridge, MA: Cambridge

Hogan, S., Stokes, J., White, C., Tyszkiewicz, E., & Woolgar, A. (2008). An evaluation of auditory verbal therapy using rate of early language development as an outcome measure. Deafness and Education International, 10(3), 143-167.

 Hotton,M & Coles, s(2015). The Effectiveness of Social Skills Training Groups for Individuals with Autism Spectrum Disorder Rev J Autism Dev Disord. This article is published with open access at Springerlink.com

Howlin, P., Gordon, K., Pasco, G., Wade, A., & Charman, T. (2007). A group randomised, controlled trial of the Picture Exchange Communication System for children with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 473–481.

Howlin, P., Magiati, I., Charman, T. (2009). Systematic Review of Early Intensive Behavioral Interventions for Children With Autism. Intellectual and Developmental Disabilities, 114(1), 23-419.

Khoshakhlagh, H., Behpajooh, A. Afrooz, G.& Faramarzi, S. (2014) The Effect of Early Family-Centered Psychological and Educational Interventions on the Cognition and Social Skills Development in Children with Hearing Loss. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 4(12)76-84.

 Khoshakhlagh, H., Behpajooh, A. Afrooz, G.& Faramarzi, S. (2014) The Effect of Early Family-Centered Psychological and Educational Interventions on the Expressive and Receptive Language Skills Development in Children with

 

Hearing Loss International Journal of Psychology and Behavioral Research. Vol., 3(2), 117-128.

Orton, J., Spittle, A., Doyle, L., Anderson, P., & Boyd, R. (2009). Do early intervention programmes improve cognitive and motor outcomes for preterm infants after discharge? A systematic review. Developmental Medicine and Child Neurology: 51., 851–859.

Perry A, Cummings A, Geier JD, et al. (2008). Effectiveness of intensive behavioral intervention in a large, community-based program. Res Autism Spectr Disord.;2(4): 621– 642.

Randy, L.S., & Michelle, J. (2008). Exploring the effects of social skills training on social skill development on student behavior. National Forum of Special Education Journal. 19(1), 1-8.

Rogers S.JVismara L.A. (2008)Evidence-based comprehensive treatments for early autism. J Clin Child Adolesc Psychol.  Jan;37(1):8-38.

Schopler, E. Reichler, R & Lansing, M(1980). Teaching Strategies for Parents and Professionals: Volume II . Part of the series Individualized Assessment and Treatment for Autistic and Developmentally Disabled Children. Second of four volumes that contain the theoretical and application guidelines of TEACCH. Available from Pro-ed & NC bookstore. [autism, treatment, teach, parent,se]

Schopler, E & Mesibov,G.B, (1986). Social Behavior in Autism (New York: Plenum Press, 1986). Part of the series Current Issues in Autism. Based upon 5th TEACCH conference, 1984. ISBN: 0306421631 (hardcover, 382 pages). [autism, proceedings, teach]

Schopler,. Lansing, M & Waters, L. (1982). Teaching Activities for Autistic Children: Volume III . Part of the series Individualized Assessment and Treatment for Autistic and Developmentally Disabled Children. Second of four volumes that contain the theoretical and application guidelines of TEACCH. Available from Pro- ed & NC bookstore. Reader: written in a clear and concise way. ISBN: 0839118007 (spiral-bound paperback, Univ. Park Press)[autism, treatment, teach].

Segrin, C., & Taylor, M. (2007). Positive interpersonal relationships mediate of association between social skills and psychological well-being. Personality And Individual Differences, 43(4), 637-646.

Smith, T. (1999). Outcome of early intervention for children with autism. Clinical Psychology: Science and Practice, 6, 33–49.

Spencer, P. & Marschark, M. (2006). Advances in the spoken language development of deaf and hard-of-hearing children. New York: Oxford University Press.

Spencer, P.E. & Marschark, M. (2010). Evidence-based practice in educating deaf and hard-of-hearing students. New York: Oxford University Pres.

Teodoro, M.L., Kappler, K.C., Rodrigues, J.L., de Freitas, P.M., & Haase, V.G. (2005). The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY) and its Adaptation for Brazilian children and adolescents. International Journal of Psychology, 39 (2), 239-246.

Trohanis, P. L. (2008). Progress in providing services to young children with special needs and their families: An overview to and update on the implementation of the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). Journal of Early Intervention, 30(2), 140-151.

Yoshinaga-Itano, C. (2003). From screening to early identification and intervention: Discovering predictors to successful outcomes for children with significant hearing loss.Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 8, 11- 30.

Weber, Y., & Westmoquette, K. (2010). Equine-Assisted Therapy as a Treatment Method for Children with Autism Spectrum Disorders - a qualitative study. Karolinska Institutet,, 1-26.

Woods, J. J., & Lindeman, D. P. (2008). Gathering and giving information with families. Infants and Young Children, 21(4), 272-284.