نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

3 گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف اساسی پژوهش، پیش‌بینی تفکر جنایی بر اساس متغیرهای شخصی و کیفری در زندانیان بود. روش تحقیق، همبستگی بود. جامعه تحقیق شامل همه زندانیان زندان‌های سطح تهران بزرگ بود. گروه نمونه مورد مطالعه (326=N) به روش تصادفی خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای از زندانیان مقیم در ندامتگاه بزرگ تهران انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه سبک‌های تفکر جنایی (نایت و همکاران، 2006) بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بین متغیرهای شخصی (سن و رتبه تولد) و کیفری (تعداد محکومیت‌ها) و متغیر تفکر جنایی همبستگی معنادار وجود دارد (05/0p<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Determining of Proportion Personal and Punishment Variables in Explaining Offender's Criminal Thinking

نویسندگان [English]

  • Malek Mirhashemi 1
  • Heidarali Zaree 2
  • Mehdi Nazariolom 3

1 Dept of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen,Iran.

2 Dept of Psychology, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy,Iran

3 Dept of Psychology, roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen,Iran.

چکیده [English]

The main objective this research was to predicting criminal thinking upon personal and punishment variables in offenders. The research method was correlation research. The population consisted of all offenders in prisons of Great Tehran. The sample group (N=326) were chosen via one stage stratified randomly sampling method from prisons of Tehran's Great Prison. The research instrument was Criminal Thinking Styles Scale (Knight et al., 2006).The results of multiple regression analysis indicated that personal (age and birthorder) and punishment (imprisonment duration) variables have significant effect on criminal thinking(p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal and punishment variables
  • criminal thinking
  • prisons

هرگنهان، ب. آر؛ و اولسون، متیو. اچ. (1382). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ویرایش ششم. ترجمة علی‌اکبر سیف. تهران: دوران. (تاریخ چاپ اثر به زبان اصلی،2001).

شولتز، د. پ.، شولتز، اس. ای.(1392). نظریه‌های شخصیت. ویرایش سیزدهم. ترجمة یحیی سیدمحمدی. تهران: ویرایش. (تاریخ چاپ اثر به زبان اصلی،2013).

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2006). The psychology of criminal conduct (4th ed.). Newark, NJ: Lexis Nexis/Mathew Bender.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs. NJ; Prentice Hall.

Benda, B. (2005). Gender differences in life-course theory of recidivism: A survival analysis. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 49, 325-342.

Best, D., Day, E., Campbell, A., Flynn, P., & Simpson, D. D. (2009). Relationship between drug treatment engagement and criminal thinking style among drug-using offenders. European Addiction Research, 15, 71-77.

Blumstein, A., & Beck, A. (2005). Reentry as a transient state between liberty and recommitment. In J. Travis & C. Visher (Eds.), Prisoner reentry and crime in America (pp. 50-79). New York, NY: Cambridge University Press.

Boduszek, D., McLaughlin, C., & Hyland, P. (2011). Criminal Attitudes of Ex-Prisoners: the Role of Personality, Anti-Social Friends and Recidivism. Internet Journal of Criminology, 9, 1-10.

Boduszek, D., Adamson, G., Shevlin, M., Hyland, P., & O’Kane, D. (in press). The Role of Personality in the Relationship between Criminal Social Identity and Criminal Thinking Style within a Sample of Prisoners with Learning Difficulties. Journal of Learning Disabilities and Offending Behaviour.

Bonta, J., Pang, B., & Wallace-Capretta, S. (1995). Predictors of recidivism among incarcerated female offenders. Prison Journal, 75, 277-294.

Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behavior. Cambridge University Press.

Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behavior. Chapter 4 In Hawkins, J. D. Delinquency

                                

     
     

 

     
     

                                    

     
     

1. Andrews

     
     

       

 

 

 

 

and crime: Current theories. Cambridge University Press. (pp 149-197).

Dembo, R., Turner, C. W., & Jainchill, N. (2007). An assessment of criminal thinking among incarcerated youths in three States. Criminal Justice and Behavior, 34(9), 1157-1167. DOI: 10.1177/0093854807304348

Holtfreter, K., & Cupp, R. (2007). Gender and risk assessment: The empirical status of the LSI-R for women. Journal of Contemporary Criminal Justice, 23, 363-382.

Howitt, D. (1995). Paedophiles and sexual offences against children. John. Wiley.

Huges, A. L. (2009). Criminal thinking and drug treatment entry among federal inmates. Phd. Dissertation. University of Lowisvalle.

Knight, K., Garner, B. R., Simpson, D. D., Morey, J. T., & Flynn, P. M. (2006). An assessment for criminal thinking. Crime and Delinquency, 52(1), 159-177.

Lacy, P.J. (2000). Differences in thinking styles between inmates with drug problem diagnoses and inmates without drug problem diagnoses. Doctoral dissertation, Fielding Institute, 2000. Dissertation Abstracts International, 61B, 2790.

Loeber, R., Farrington, D., Stouthamer-Loeber, M., Moffit, T., & Caspi, A. (1998).The development of male offending: key findings from the first decade of the Pittsburgh youth study. Stud Crime Crime Prevent; 7:141–71.

McCoy, K., Fremouw, W., Tyner, E., Clegg, C., Johansson-Love, J., & Strunk, J. (2006). Criminal-thinking styles and illegal behavior among college students: Validation of the PICTS. Journal of Forensic Sciences, 51(5), (51174-1177. doi:10.1111/j.1556-4029.2006.00216.x

Mills, J. F., Anderson, D., & Kroner, D. G. (2004). The antisocial attitudes and associates of sex offenders. Criminal Behaviour and Mental Health, 14, 134– 145.

Polaschek, D. L. L., Collie, R. M., & Walkey, F. H. (2004). Criminal attitudes to violence: development and preliminary validation of a scale for male prisoners. Aggressive Behaviour, 30, 484–503.

Reisig, M. D., Holfreter, K., & Morash, M. (2006). Assessing recidivism risk across female pathways to crime. Justice Quarterly, 23, 384-405.

Samenow, S. E. (1984). Inside the criminal mind. USA: Times Books.

Staton-Tindall, M., Garner, B. R., Morey, J. T., Leukefeld, C., Krietemeyer, J., Saum, C. A., & Oser, C. B. (2007). Gender differences in treatment engagement among a sample of incarcerated substance abusers. Criminal Justice and Behavior, 34(9), 1143-1156.

Stanton, M. D., & Shadish, W. R. (1997). Outcom. Attrition, and family/couples treatment for drug abuse: A review of the controlled, comparative studies. Psychological Bulletin, 122, 170-190

Sykes, G. M., & Matza, D. (December, 1957), Techniques of neutralization. American Sociological Review, 22, 664-670.

Taxman, F. S., Rhodes, A. G., & Dumenci, L. (2011). Construct and predictive validity of criminal thinking scales. Criminal Justice and Behavior, 38(2), (2174-187. doi:10.1177/0093854810389550

Walters, G. D., & White Thomas W. (August1989(.Heredity and crime: Bad genes or bad research? Criminology, Vol. 27, Issue 3, 389–603.

Walters, G. D. (1995). The psychological inventory of criminal thinking styles: Part 1. Reliability and preliminary validity.Criminal Justice and Behavior, 22, 307-325.

Walters, G. D. (2003). Changes in criminal thinking and identity in novice and experienced inmates: Prisonization revisited.Criminal Justice and Behavior, 30, 399-421.

Walters, G. D. (2006). Appraising, researching and conceptualizing criminal thinking: A personal view. Criminal Behaviourand Mental Health, 16, 87-99.

Walters, G. D. (2008). Self-report measures of psychopathy, antisocial personality, and criminal lifestyle: Testing and validating a two-dimensional model. Criminal Justice and Behavior, 35, 1459-1483.

Walters, G. D., Trgovac, M., Rychlec, M., Di Fazio, R., & Olson, J. R. (2002). Assessing change with the PsychologicalInventory of Criminal Thinking Styles: a controlled analysis and multisite cross-validation. Criminal Justice and Behavior, 29, 308–331.

Ward, T., Hudson, S. M. & Marshal, W. L. 91995). Cognitive distortions and affective deficits in sex offenders: A cognitive deconstructionist interpretation. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 7, 67-83

Yochelson, S., & Samenow, S. E. (1976). The criminal personality: Vol. 1. A profile for change New York, NY: Jason Aronson.