نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی احساس انزوای اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های هیجانی، سبک‌های هویت و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. از جامعة آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور هشترود تعداد 340 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری شامل آزمون احساس انزوای اجتماعی راسل و همکاران (1980)، پرسشنامه طرح‌واره‌های کلی یانگ (2003)، پرسشنامه طرح‌واره‌های هیجانی لیهی (2002) و پرسشنامه سبک هویت برزینسکی (1999) بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که از بین متغیرهای پیش‌بین، هویت اجتنابی و هویت تعهد توانایی پیش‌بینی احساس انزوای اجتماعی را داشتند (01/0p≤).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of social isolation based on emotional schemas, identity styles and early maladaptive schemas

نویسندگان [English]

  • Ali Afshari 1
  • rasul rezaei 2

1 Associate Professor, University of Maraghe, Maraghe, Iran

2 Associate Professor, University of Farhangian, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to predict social isolation based on emotional schemas, identity styles and early maladaptive schemas in students. The research method is descriptive correlational. A sample of 340 students was selected by random cluster sampling method from the students of Payame Noor University in Hashtroud. The instrumentation included Russell's social isolation test (1980), Yang's general schemas questionnaire (2003), Leah's emotional schemas questionnaire (2002), and Brzinski's style of identity questionnaire (1999). Data analysis was performed using multiple regression analysis. Findings of the research showed that among predictive variables, only avoidance identity and commitment identity were able to predict the sense of social isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Isolation
  • Identity styles
  • early maladaptive schemas
  • emotional schemas

تقدیری، ر.، امامی‌پور، س.، و سپاه منصور، م. (1388). رابطة بین سبک‌های هویت، خودکارآمدی و خودتنظیمی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان: ص 91- 105.

جوکار، ب. (1385) رابطة کنش سبک‌های تفکر و سبک‌های هویت. فصلنامة روان‌شناسی، شمارة اول، ص 31-47.

حجازی، آ.، فارسی نژاد، م.، و عسگری، ع. (1386) سبک‌های هویت و پیشرفت تحصیلی: نقش خوداثرمندی تحصیلی. مجلة روان‌شناسی، 44، سال یازدهم، شماره 4، ص 413-494

حسنی، م.، فتحی آشتیانی، ع.، و رسول‌زاده طباطبایی، س.ک. (1391). مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و شیوه‌های فرزندپروری ادراک‌شده در زوجین با سبک‌های مقابلة مسئله‌‌مدار و هیجان‌مدار. مجلة علوم رفتاری،6(3):9-10

خدایی، ع.، شکری، آ.، کروسیتی، آ.، و گراوند، ف. (1388). ساختار عاملی و ویژگی‌های روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة سبک‌های هویت. تازه‌های علوم شناختی، سال 11 (1): 40-48.

خلعتبری، ج؛ قربان شیرودی، ش و حسینی، آ. (1390). بررسی رابطة بین کمال‌گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان. فصلنامة روان‌شناسی تربیتی، سال دوم، شمارة اول، پیاپی 5، ص 131- 117.

داورپناه، ف. (1373). هنجاریابی نسخه تجدید نظر شده مقیاس احساس انزوا (UCLA) برای دختران 12 تا 18 ساله شهر تهران). پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.

دشتبان جامی، س.، بیاضی، م. ح.، و زعیمی، ح. (1393). بررسی رابطه طرح‌واره‌های هیجانی و باورهای فراشناختی با افسردگی. مجله پژوهش‌های روان‌شناختی دانشگاه آزاد مشهد،6 (2): 297-305.

رحیم‌زاده، س.، بیات، م.، و اناری، آ. (1388). احساس انزوا و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان. فصلنامة روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 22، ص 87-96.

شیخ الاسلامی، ف.، رضا ماسوله، ش.، خدادادی، ن.، و یزدانی، م. ع. (1390). احساس تنهایی و سلامت عمومی سالمندان. پرستاری و مامایی جامع‌نگر، 6(21): 28-34.

غضنفری، آ. (1382). اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامة سبک هویت (ISI). مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی، شمارة 17، ص 81-96.

قائدنیای جهرمی، ع. (1392). اثربخشی آموزش راهبردهای نظم‌جویی فرایندی هیجان در وسوسه، مقابله شناختی، طرح‌واره‌های هیجانی و زود انگیختگی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد: مطالعة تک آزمودنی. پایانامة کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.

یانگ، ج.، گلوسکو، ژ.، و ویشار، م. (2003). طرح‌واره درمانی (راهنمایی کاربردی متخصصان بالینی). جلد 2، ترجمة حسن حمیدپور و زهرا اندوز (1390)، تهران: ارجمند.

Berzonesky, M., & Kuk, L. (2005). Identity style, Psychological maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences.39, 235-247.

Berzonesky, M. (2004). Identity style, parental authority and identity commitment. Journal of Yoth and Adolescence, 133, 303-320.

Berzonesky, M. (1997). Identity style: Current research and future directions. Paper presented at the Meetings of Society for Research in Identity Formation, Miami Beach, FL.

Berzonsky, M. D. (1999). Identity Style Conceptualization and Measurement. Journal of Adolescent Research, 4(3): 268-282.

Berzonsky, M. D. (2004). Identity processing style, self-construction, and personal epistemic assumptions: A social-cognitive perspective. European Journal of Developmental Psychology, 1(4): 303-315.

Cacioppo, J. T., Hughes, M., Elizabeth, W., Linda J, Louise C, & Thisted, A. (2006). Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: cross-sectional and longitudinal analyses. Psychology and aging, 21(1): 140- 157.

Fromm-Reichmann, F. (1959). Loneliness. Psychiatry: Journal for the Study of Interpersonal Processes, 22, 1−15.

Gebelet, J. L., Thompson, S. K. & Miele, K. A. (2009). ‘’Identity Style and Spirituality in a Collegiate Context’’. An International Journal of Theory and Research, 9,219–232.

Hawkley, L. C., Burleson, M. H., Bernston, G. G., & Cacioppo, J. T. )2003).Loneliness in everydaylife: Cardiovascular activity, psychosocial context, and health behaviors. Journal of Personality and Social Psychology, 85. 105-120.

Hawkley, Louise C, Masi, Christopher M, Berry, Jarett D, & Cacioppo, John T. (2006). Loneliness is a unique predictor of age-related differences in systolic blood pressure. Psychology and aging, 21(1), 152.

Heinrich, L. M, & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical psychology review, 26(6), 695-718.

Hirschy, A. J & Morris, J. R. (2002). "Individual Differences in Attributional Style: The Relation Influence of Self-Efficacy, Self-Esteem, and Sex Role Identity, Personality and Individual Differences. 32, 183-196.

Hojat, M. (1989). A Psychodynamic View of Lonelines and Mother child Relationships. A Review of Theoretical Perspectives and Emprical Findings, InM.

Hojat, M., & Crandall, R. (1989). Loneliness, theory, research and applications. Newbury Park, CA: Sage.

Kerpelman, L. Pittman, F. Cadely, H. Tuggel, F. Harrel- levy, K. & Adler- Baeder, F. (2012). Identity and intimacy during adolescence. Connections among identity styles, romantic attachment and identity commitment. Journal of Adolescence, 35, 1427-1439.

Leader, S. (2010). Relating Identity Processing Styles and Self-Efficacy to Academic Achievement in first-year University students. A dissertation in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters in Education (Educational Psychology) in the Faculty of Humanities Johannesburg.

Leahy, R. L., & Kaplan, D. (2004). Emotional schemas and Paper presented at the annual meeting of Behavior Therapy, New Orleans, LA.

Leahy, R. L. (2002). Model of emotional schemas. Model of emotional schemas. Cognitive and Behavioral Practice, Cognitive and Behavioral Practice.9, 177–190

Leahy, R. L. (2007). Emotional schemas and resistance to change in anxiety disorders. Cognitive and Behavioral Practice, 14, 36-45.

Leahy, R. L. (2010). Emotional schemas and resistance to change in anxiety disorders In D. Sookman, & R. L. Leahy 135-160. New York: Routledge.

Liu, L. J., & Guo, Q. (2007). Loneliness and health-related quality of life for the empty nest elderly in the rural area of a mountainous county in China. Qual life res, 16(8): 1275- 80.

Montgomery, M. J. (2005). Psychosocial Intimacy and Identity from Early Adolescence to Emerging Adulthood. Journal of Adolescent Research, 20(3): 346-374.

Petersen, A. C. (1988). Adolescent development. Annual Review of Psychology, 39, 583- 607.

Russel, D., Cutrona, C., Mora, A. & Wallace, R. (1997). Lonliness and nursing home admission among rural older adults.Psychology Aging. 12,489-574.

Swami V., Chamorro- premuzic T., Sinniach D., Maniam T., Kannan K., Stanistreet D.,& Furnham A. (2007). General health mediates the relationship between Loneliness, life satisfaction and depression. Social psychiatry & Psychiatric Epidemiology.42, 161-166.

Wellburn,K.,Dagg,P.,Coristine,M.,& Pontrefact,A. (2000).Schematic change as a result of an intensive group-therapy day-treatment program.Psychotherapy:Theory,Research, Practice, Training,37,189-195.

Young, J. E., & Brown, G. (2003). Young schema questionnaire- L3a. Cognitive Therapy Center of New York: Authors.

Young, J. E., Kimberly, S. (2010). A therapist’s guide to assess and treat Internet addiction. Website: http://www. Keithadkins. Com/netaddiction/ articles/practitioners.