نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، خمینی‌شهر، ایران

3 مشاور اجتماعی جوانان ارتش جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف این پژوهش، پیش‌بینی گرایش به سیگار با استفاده از متغیرهای شیوه‌های فرزندپروری و سبک زندگی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر بود. طرح پژوهش همبستگی از نوع پیش‌بینی بود. جامعة آماری شامل کلیه دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر در تابستان 1394 بودند که از بین آن‌ها تعداد ۳۵۷ نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامة نگرش نسبت به سیگار کشیدن (شور، 2000)، پرسشنامة سبک زندگی (میلر و اسمیت، 1988)، پرسشنامة فرزندپروری (بامریند، 1972) بودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های گام آخر تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد از بین مؤلفه‌های شیوه فرزندپروری، شیوة آزادگذاری و استبدادی پیش‌بینی مثبت معنادار و شیوة منطقی پیش‌بینی منفی معنادار دارند؛ و مؤلفه‌های سبک زندگی، سبک اقتصادی و باورها پیش‌بینی منفی معنادار و فرهنگ پیش‌بینی مثبت معنادار دارد (01/0>p).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

prediction smoking cigarette due to variables, parenting and life style in male student in Islamic azad university of khomeinishahr

نویسندگان [English]

  • hadi barati 1
  • Fateme Rezaei 2
  • Habialah Karimzadeh 3

1 consultation and guidance, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Psychology, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran

3 Social Consultant of Youth of the Army of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to forecast of tendency to smoking cigarette in male student with variables, parenting and life style boy students in Islamic Azad University of khomeinishahr. research design Correlational was predictable. The population consisted of all male students of Islamic Azad University of khomeinishahr in the summer of 1394 were among which number 357 were available for sampling. Research tools include: scale of attitud towards smoking cigarette (Shore، 2000), questionnaire of life style (Miller and smiths، 1988), questionnaire of parenting (Bamrind، 1972) were used by means of step by step regression resu lts were analized. the final step of analysis Stepwise regression the showed that destroyed components of parenting styles, permissiveness practices and authoritarian positively forecast and logical manner negative relationship have a significant. And of the lifestyle, the style predictions significant negative economic and beliefs and culture has a significant positive prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tendency to smoke
  • parenting method
  • life style
  • male students

آتش‌نفس ا، طباطبایی م، و قربانی ر. (1387). بررسی رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان دبیرستانی و راه‌های پیشگیری از آن. طرح پژوهشی مصوب شورای تحقیقات آموزش‌وپرورش استان سمنان. پژوهشکدة معلم.

پرویزی س، احمدی ف، و پورحسینی ح. (1390). زمینه‌های اجتماعی بهداشت نوجوانان. یک پژوهش کیفی، فصلنامة پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 24، 69. 17-8.

پورکاظمی ل. (۱۳۷۴). مجلة سیگار، سکته، سرطان. تهران مرکزی، انتشارات ناهید.

چراغی ا. (1389). تأثیر مشاورة گروهی توأم با آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد عقلانی - هیجانی آلیس بر منبع کنترل و تغییر نگرش دانشجویان نسبت به سوءمصرف مواد، مجموعه مقـالات پیـشگیری اولیه از اعتیاد. تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، 25-39.

حسینیان س. (1384). مقایسه و ارتباط عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانـان فـراری از خانه با نوجوانان عادی. پژوهش‌های مشاوره، دورة 4، شمارة 16، 25-46.

زرگری، نجاریان ب، نعمانی ع. (1387). بررسـی رابطـة ویژگی‌های شخـصیتی (هیجـان خواهی، ابراز وجود سرسختی روان‌شناختی) نگرش مذهبی و رضایت زناشویی بـا آمـادگی اعتیـاد بـه مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهـواز،  مجلـة علـوم تربیتـی و روان‌شناسی، دانـشگاه شهید چمران اهواز، 3، 14، 45-37.

زارعی ا. (1388). بررسی رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری والدین با ارتکاب نوجوان به رفتارهای پرخطر بر اساس مقیاس کلونینگر. مجلة علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، 18، 3، 22-2.

رحمانیانم، حسنی ج. (1384). مقایسه هیجان‌طلبی در افراد سوءمصرف کننده مواد افراد بهنجار. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی، (اندیشه و رفتار)، شمارة 1، دورة دوم،341-335.

سهرابی ف، اکبری زردخانه س، ترقی‌جاه ص، فلسفی‌نژاد م، یعقوبی ح. (1387). بررسی شیوع‌شناسی مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی. در سال 86-1385. گزارش پژوهش دفتر مرکزی وزارت علوم.

سید محمدی ی.(1386). روان‌شناسی عمومی. (راهنمای متون روان‌شناسی به زبان انگلیسی)، تهران، نشر ارسباران 23- فروردین، 1393.

شورای آموزش زندان‌های کشور، (۱۳84). اعتیاد مجموعة مقالات و همایش جوان، ص 66-74.

علیجانی م. (1385). رابطة بین هویت دینی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. مطالعات روان‌شناختی، دانشگاه الزهرا، 2-1، 62-57.

Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2004). Life skills Training Empirical finding anDfutureDirections. The Journal of Primary Prevention, 25. Darden, C. A. &

Ginter,E.J. (1996). Life Skills developmental scale. Journal of Mental Heal Th Counseling, 18, 134-141.

Barber, B. K. (2004). Parental psychological control, Revisiting a neglected construct. Child Development, 67(6), 3296-3319. EJ 545015.

Cohen DA, Rice J (1997 Feb).Parenting styles, adolescent substance use & academic achievement. J. Drug. Educ. 27 (2): 199-211.

Comenga DR, Kedein JD, Roy J. (2006). The changing risk profile of the AmeRica adolescent smoker:implication for prevention programs and tobacco interventionns. Journal of Adolescence Health,120.

Cooper, L.M R., Russell, M., George, H.W. (1998).Coping expentancies and alcoholabuse: ATest of social learning formulation. Journal of abnormal psychology,97,218.

Collins,W.A. (2009). Relationships and development during adolescence: InterpErsonal adaptation to individual change. Personal Relationships, 4, 1-14.

Devore ER, Ginsburg KR. (2005). The protective effects of good parenting onadolescents. Curr. Opin. Pediatr. 17 (4): 460 –5.

Estagi, Z. Akbarzadeh, R. Tadayonfar, M. Rahnama, F. Zardosht, R. & Najar, l. (2007). The study of life style among Sabzevar city, journal of medical science faculty, vol 13, 3, 134- 139. (in Persian).

fongkaew W & et. al (.2012). Do Thai parents really know about the sexual risk taking of their children? A qualitative study in Bangkok. Nurs Health Sci. 14(3): 391-397.

Feldman, S. S., Wentzel, K. R. (2007). Relations of marital satisfaction to peer outcomes in adolescent boys: A longitudinal study. Journal of Early adolescence, 15, 220-237.

Johnston LD, O’Malley PM, Bochman JG. (2003). Cigarette smoking among

 American teens declines sharply in. Ann Arbor, Michigan: University of

 Michigan News and Monitoring the Future.

Kruczek Th, Alexander Ch, Harris K. (2005). An after school counseling programfor high risk middleschool studentsAmerican School Counselor Association.Availableat: www.schoolcounselor.org.

Lippold, M., Greenberg, T,. & Collins, M. (2012). Parental Knowledge and Youth Risky Behavior: A Person Oriented Approach. Journal of Youth and Adolescence, 12, 123-314.

Merrill, R.M.; J.A. Folsom & S.S. Christopherson. (2005). “The Influence of Family Religiosity on Adolescent Substance Use According to Religious Preference, Social Behavior and Personality, 33(8), P. 821-836.

Velman, R. (2005). Alcohol and drug problems. In WDryden and R.Rentoul. (Eds).Adult clinical problems: A cognitive- behavioural approach. (138-170). London: Routledge.

Yong, H, Hamann, S, L. Borland, R. Fong, G. T & Omar, M (2009). Adult smokers’ perception of the role of religion and religious leadership on smoking and association with quitting: A comparison between Thai Buddhists and Malaysian Muslims. Social Science & Medicine, 69, 1025–1031.