نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور ، اصفهان، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش پیش‌بینی باورهای ماکیاولیستی کودکان با استفاده از شیوه‌های فرزندپروری والدین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعة آماری مشتمل بر کلیه دانش‌آموزان پایة چهارم و پنجم ابتدایی و مادرانشان در سال تحصیلی 94-1393 در شهر اصفهان بود. نمونه شامل 361 دانش‌آموز (177 پسر و 184 دختر) به همراه مادرانشان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از میان مدارس دخترانه و پسرانه نواحی شش‌گانه آموزش‌وپرورش شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه فرزندپروری (بامریند، 1972) و پرسشنامه باورهای ماکیاولیستی مخصوص کودکان (کریستی و گیس، 1970) بود. داده‌ها با استفاده تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام تحلیل شدند و یافته‌های گام آخر تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک فرزندپروری مستبدانه 16درصد قادر به پیش‌بینی باورهای ماکیاولیستی در سطح (01/0 >p) است. برحسب یافته‌های حاصل از پژوهش می‌توان گفت؛ شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین به علت استبداد حاکم بر ساختار آن، فقدان بحث و گفتگو و عدم توجه به نیازهای فرزندان، تأثیر منفی بر رشد شناختی و رفتار اجتماعی کودکان دارا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Elementary School Student’s Machiavellian Beliefs by Parenting Styles The Prediction of Machiavellian beliefs of elementary students based on parenting styles

نویسندگان [English]

  • zahra eshami chehrazi 1
  • Maryam Ghorbani 2
  • Asghar Aghaei 3

1 Psychology, Islamic Azad University of Isfahan (khorasgan), Isfahan,Iran

2 Psychology, University of Payamenoor Tehran,Iran

3 Academic member Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan), Isfahan,Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to explore the role of the children's Machiavellian beliefs in predicting parenting styles. The research method was descriptive statistical population included all fourth and fifth grade elementary school students and their mothers in the academic year in Isfahan in 2014-2015. Therefore 361 (177 boys and 184 girls) elementary school students and their mothers were selected as the sample using cluster random sampling from the five areas of education.Research tools included Parenting Styles Questionnaire (Baumrind, 1972) and Machiavellian Beliefs Scale for Children (Christie & Geis, 1970).The data was analyzed using by stepwise regression. The results of regression analysis showed that authoritarian parenting style is 16% can predict Machiavellian beliefs in this level (p< 0.01). According to the results of this study can be said the authoritarian parenting style has a negative effect on children’s Cognitive development and their social behaviors because of its authoritarian governing structure, lack of discussion, and Lack of attention to children's needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting styles
  • Machiavellian beliefs
  • Authoritative style
  • Authoritarian style
  • Permissive style
  • fourth and fifth grade elementary students

آزادیکتا م. (1390). بررسی رابطه سخت رویی با شیوه‌های مختلف فرزندپروری والدین در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناختی، 1 (27):21-35

استکی ن، امیری ش، مولوی ح.(1390). مقایسه منزلت اجتماعی کودکان پسر مبتلا به اختلالات رفتار ایذایی و بهنجار در مقطع ابتدایی. فصلنامه روانشناسی اجتماعی، 1(1):70-82.

توزنده جانی ح، توکلی‌زاده ج، لگزیان ز. (1390). اثربخشی شیوه‌های فرزندپروری بر خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور و آزاد نیشابور. مجله افق دانش (دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت)، 17: 64-56.

سانتراک ج. (1388). زمینه روانشناسی. ترجمه م فیروزبخت، (جلد اول)، تهران: رسا.

عارفی م، لطیفیان م. (1390). بررسی نقش همدلی و باورهای ماکیاولیستی در کفایت و عدم‌کفایت اجتماعی دانش‌آموزان نه تا دوازده‌ساله. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 1(2): 61-82.

فرحزادش. (1388). رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری با رشد اجتماعی- عاطفی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر بروجن. پایان‌نامة کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).

فرهنگی ع.(1392). مبانی ارتباطات انسانی. جلد اول، چاپ بیست و دوم، تهران: رسا.

فولاد چنگم. 1385. نقش الگوهای خانوادگی در سازگاری نوجوانان. دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 27 و 28 اردیبهشت، 70-61.

کمیجانیم، ماهر ف. (1386). مقایسة شیوه‌های فرزندپروری والدین نوجوانان با اختلال سلوک و نوجوانان عادی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی (فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان). 33؛94-63.

کوزه‌گر کازرونی س. (1389). رابطة شیوه‌های فرزندپروری با حالت‌های چهارگانه هویت در دانش‌آموزان دختر و پسر سوم متوسطه شهر اصفهان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).

هافمن ک، ورنوی م، ورنوی ج، (1385). روانشناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد). ترجمة ه بحیرایی، س نقشبندی، م پژمان، ی سید محمدی. جلد اول، تهران: ارسباران.

هترینگتون م، پارک ر.(1373). روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر. ترجمه ج طهوریان، آ رضوانی، آ امین یزدی، جلد اول، مشهد: آستان قدس رضوی.

Akgun E,Mellier D. (2015).The Evaluation of Social Competence and Internalizing & Externalizing Problem Behaviors of French and Turkish Children by their Attachment Representation. Anthropologist,20:13-21

Aslan,S. (2013). The analysis of relationship between school bullying, perceived parenting styles and self-esteem in adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences,1798-1800.

Alizadeh Sh. (2011).Relationship between Parenting Style and Children’s Behavior Problems.Department of Human Development & Family Studies. Journal of Asian Social Science, 12:195-200.

Andreou, E. (2004). Bully/victim problems and their association with Machiavellianism and self-eicacy in Greek primary school children. British Journal of Educational Psychology, 74, 297–309.

Babiarz, S.J. (2009). Relationship of teacher Parenting Style to instructional strategies and student achievement unpublished doctoral dissertation. University of Southern California,17:598-606.

Baldwin A L. (1997).The effect of home environment on nursery school behavior. Child Development, 20: 49-62.

Baumrind D. (1979w). Note: Harmonious parents and their preschool children. Developmental Psychology, 4: 99-102.

Baumrind D. (1997). The discipline encounter: Contemporary issues aggression and violent behavior, 2:321-335.

Christie R, Geis F. (1970). Studies in Machiavellianism. New York: Academic Press.

Eisen AR, Schaefer CE. (2005). Separation anxiety in children and adolescents. New York: Guilford Press.

Eleni A. (2004). Bully/victim problems and their association with machiavellism and self efficacy in greek primary school children. The British Journal of Educational Psychology, 74: 297-309.

Feiring C & Taska L S. (1996). Family self-concept Ideas on its meaning.In B. Bracken (Ed), Handbook of Self-concept. New York: Wiley.

Goplan, G. (2009). Foster Parenting and adolescent mental health. Unpulished doctoral dissertation, Columbia University.

Graves, K. N., Kaslow, N. J., & Frabutt, J. M. (2010). A culturally-informed approach to trauma, suicidal behavior, and overt aggression in African American adolescentsAggression and Violent Behavior: A Review Journal, 15, 36-41.

Hardy D F, Power T G & Jaedicke S.1993. Examining the relation of parenting to children’s coping with every day stress. Child Development, 64:18-48.

Hillstrom, K, A. (2009). Are acculturation and Parenting Style related to academic achievement among lation student? A Pissertation Presented for the Degree Docter of Education.

Irena P. (2008).Machiavellians in a school class. Journal of the new educational review, 2: 232-245.

Katanin S. (1997). Childhood temperament and mother’s child rearing attitude. European Journal of -personality, 11:249-265.

Lyons M. (2011). Machiavellianism, and functioning in social relationships.6th International Conference of the European Human Behaviour & Evolution Association (EHBEA).March 26 – 28.

Moore,J.E. (1991). Development and Validitation of ego-identity status. Journal of personality and social Psychology.3:551-558.

O Conner TG, Hrisch N. (1999). Intra-individul differences and relationship specificity of mentalizing in early.

 

Ojha H. (2007). Parent-Child Interaction and Machiavellian Orientation, Indian Academy of Applied Psychology, 2:258-289.

Onder, A, Gulay,H. (2009). Reliability and Validity of Parenting Styles & Dimensions Questionnaire. Procedia Social and Behavioral Sciences(2009).508-514.

Slauter V, Repacholi B. (2003). Introduction: Indiviual Differencesin Theory of Mind, in B. Repacholi & V. Slaughter (EDs.), Individual differences in theory of mind. 13-39, New York: Psychology Press.

Sutton J, Keogh E. (2001). Componentsof Machiavellian belifes in children: relationship with personality, Journal of Personality and Individual Differences, 30: 137-148.

Vaicunas JE. (2004). A child,s word: Infancy thrugh adolescence.Mc GrawHill.U.S.A.

Wilson DS, Near D; Miller RR.1996.Machiavellianism: a synthesis of the evolutionary and psychological literatures, Journal of Psychological Bulletin, 119:99-285.