نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

هدف اساسی این تحقیق ارائه مدل ساختاری بهره‌وری نیروی انسانی براساس منابع قدرت مدیران و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان ادارات دولتی استان آذربایجان غربی بوده است. نمونه آماری ابتدا بصورت خوشه ای و سپس در داخل خوشه ها بصورت طبقه ای نسبتی از جامعه آماری انتخاب شد. ابزار سنجش پرسشنامه‌های استاندارد بهره‌وری نیروی انسانی(ACHIEVE)، منابع قدرت هینکین و شرایخیم(1989) و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی(مرکز دارهام) بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart pls2 استفاده شد. نتایج حاصل از مدل ساختاری نشان داد که قدرت مرجعیت و تخصص از منابع قدرت مدیران و مؤلفه های توفیق طلبی، تحمل ابهام و ریسک‌پذیری از ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان در بهره وری نیروی انسانی دارای تأثیر می باشند و مدل ارائه شده دارای نیکویی برازش بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد لذا می تواند جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی در ادارات دولتی مورد استفاده قرار گیرد. یافته ها همچنین نشان داد که مؤلفه های قدرت مدیران و ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان 6/52% از بهره وری نیروی انسانی را پیش بینی می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Managers Power Resources and Personality Characteristics of Entrepreneurship on Personnel Productivity

نویسندگان [English]

  • farhad mahbobkhah 1
  • yusef beigzadeh 2

1 Department of Government Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.

2 Assistant Prof., Department of Government Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.

چکیده [English]

The main objective of this research was determining the effect of the power resources of managers and personality characteristics of employee entrepreneurship on the manpower productivity of governmental offices in West Azarbaijan province. The research method was applied in terms of purpose and in terms of data analysis, it is a descriptive-correlation type. The statistical population of the study included all mployeesand managers of government departments of West Azarbaijan province. An The statistical sample was firstly selected as clustered and then in clusters as a relative strain(153 managers and 382 employees) of the statistical population.The tool for measuring consisted the standard Human Resource Productivity questionnaire Hersey and Goldsmith (1980), Hinkin and Schriesheim’s Power Sources (1989) and Personality Characteristics of Entrepreneurship(Darham Center). Structural equations modeling using partial least squares and Smart pls2 software were used to analyze the data. The results of the structural model showed that the power of referent(t=4/045) and expertise(t=3/805) from the power sources of managers, and the components of success,achievement(t=3/251), tolerance of ambiguity(t=3/761) and risk taking(t=2/870) of employees' entrepreneurial characteristics are effect on manpower productivity. The provided model has a good fit and can be generalized to the statistical population therefore it can be used to increase the productivity of manpower in government departments. The findings also showed that the components of managers’ power and personality characteristics of employee entrepreneurship predict 52.6% of manpower productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Manpower
  • Power of managers
  • entrepreneurship

احمدپور داریانی، م.(1383). کارآفرینی «تعاریف، نظریات و الگوها». تهران: انتشارات پردیس.

احمدپور داریانی، م. (1376). کارآفرینی استراتژی مناسب برای افزایش بهره‌وری. تدبیر، شماره 77.

حسینی، س. آ؛ کریمیان، م. ف.؛ حیاتی، جعفر و بیگی، ب. (1390). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان و بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی کارکنان ستادی شرکت نفت فلات قاره استان تهران). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 3(9)، 176-158.

داوری، ع.؛ رضازاده، آ. (۱۳۹۲). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار پی آل اس. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

رابینز، اس. پ.(1386). مبانی رفتار سازمانی، ترجمة علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

رحیمی، ف. آ.؛ محمدی، ج؛ و پور زارع، ه.(1395). تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی. مطالعات مدیریت (بهبود تحول)، 25(82)، 99-122.

رحیمی، م.؛ صفرخانی، م. ح.؛ عبدالمنافی، س.؛ صادقی، آ؛ و محمدی، ر.(1393). رابطه بین منابع قدرت مدیران و بهره‌وری کارکنان بیمارستان‌های منتخب کردستان، مجله صدرا،2(3)،269-278.

رضائیان، ع.(1386). مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). تهران: انتشارات سمت.

ساعتچی، م. (1378). موانع و عوامل انسانی بهره‌وری فردی و شغلی در سازمان‌های دولتی. مجلة تحول اداری، دوره پنجم، شماره 19.

سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، آ. (1382). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

شکرالهی، ژ؛ و کریمی، ف.(1395). الگوی روابط سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با گرایش‌های کارآفرینانه کارکنان شرکت صنایع کاشی اصفهان. مدیریت بهره‌وری، 9(36)، 140-125.

محمدی، آ.و پوروقاز، ع.آ.(1392). رابطه سبک‌های تفکر با منابع قدرت مدیران مدارس. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4 (3)، 138-1170.

مردانشاهی، م.م.؛ تاجیک اسماعیلی، ع.آ؛ و مبارکی، م.ح.(1393). بررسی استعداد کارآفرینی در دانشجویان ورودی و خرجی دانشکده‌های دولتی (موردمطالعه: دانشگاه‌های دولتی مازندران). توسعه کارآفرینی، 7 (4)، 771-755.

مصلحی، ع.آ؛ و صلاحی کجور، ع. (1395). ارتباط قدرت مدیران و مدیریت زمان با بهره‌وری نیروی انسانی (در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران). پژوهش ملل،1(10)، 52-45.

ملاحسینی، ع؛ و کهنوجی، ک.(1386). بررسی منابع پنج‌گانه قدرت مدیران با تعهد کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان. مجلة توسعه و سرمایه، 1(1)، 132-117.

مورهد، گ. گ. وگریفین، ر.(1386). رفتارسازمانی. ترجمة سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید.

ناظم، ف؛ و صادقی، آ. آ.(1394). ارائة الگوی ساختاری بهره‌وری بر اساس سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در آموزش‌وپرورش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6 (2)، 164- 147.

ناظم، ف؛ و فروتن، م.ح.(1385). رابطة بین سبک‌های نظارتی مدیران با بهره‌وری کارکنان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. پژوهشگر، 3 (4)، 42-31.

نصیری ولیک بنی، ف.آ.؛ قنبری، س؛ و عبدالملکی، ش.(1394). رابطه ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی با بهره‌وری عملکرد شغلی مدیران. نوآوری و ارزش‌آفرینی، 4(8)، 20-11.

الوانی، س. م؛ و احمدی، پ.(1380). طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی. مدرس علوم انسانی، 18، 1-20.

وزیری، آ.؛ منصوری؛ ح؛ و ادیبان، آ. (1388). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک‌های MADM. فصلنامة تعلیم و تربیت، 4 (100)، 135-159.

وطن‌خواه، س.؛ باستانی، پ.؛ مصطفایی، د.؛ کریمی، س؛ و شعربافچی‌زاده، ن.(1392). تأثیر عوامل درون‌سازمانی بر خلاقیت و بهره‌وری کارکنان بیمارستان شهدای تجریش. فصلنامة علمی و پژوهشی طب و تزکیه، 22 (1): 32-25.

Analoui, F., Moghimi, S. M., &Khanifar, H. (2009). Public sector managers and entrepreneurship in Islamic Republic of Iran. Journal of Mnagement Development, 28(6), 522-532.

Arslan, C., Dilmac, B. H., &Amartaa, E. (2009). Coping with strees and trait anxiety in terms of locus of comtrol: astudy with Turkish university students. Social Behavior and personality, 37(6): 791-800.

Castrogiovanni, GJ, Urbano, D., &Laras. J. (2001). Linking corporate entreprene and human resource management in SMEs. International journal of Manpower, 32(1), 34-47.

Cho, S. (2006). The power of public relations in media relations: A national survey of health practitioners. Journalism and Mass communication quarterly, 83(3): 563-580.

Cronbach, A. (1957).Cofficient alpha and the internal structure of tests.Psychometrika, 6(3): 297-334.

Daft, R. L. (2000). Essentials of Organizational Theory and Design, Cincinnati, South.Entrepreneurial Edveatian and venture creation.University of Southflorida Report. Pp 3-17.

Erkutlu, H., &Chafra, J. (2016). Impact of behavioral integrity on organizational identification the moderating roles of power distance and organizational politics. Management Research Review, 39(6), 672-691.

Fatima, S.M., Hasan M., & Mohammed, S.A. (2016). Factors influenceing women entreprenurs’

 

performance in SEMs.World journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. 12(2), 82-101.

French, J.R.P. & Raven, B.H. (1959). The basis of social power”,inCartwright,D. (Ed.), Studies in Social Power.Institute for Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, MI, pp. 150-167.

Furnham, A., &Bachtiar, V. (2008). Personality and intelligence as predicators of creativity. Personality and Individual Differences. 45(7), 613-617.

Gefen, D., & Straub, D.W. (2005). Apartialquide to factorial validity using PLS-Graph: Tutorial and annodated example.Communication of AIS, 16(5): 91-109.

Goldsmith, A. (1995). The State, The Market and Economic Development. A Second Look at Adam Smith in Theory and Practice, 26(4), 633–650.

Gurol, y., &Atsan, N. (2006).Entreprenurial Characteristics amongst university students some insights for entreprenevrshipedvcation and training in Turkey. Education & training, 48(1), 25-38.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., & Tatham, R.L. (2006).Multivariate data analysis, Upper Saddle River. NJ: Pearson Prentice Hall.

Hersey, P., & Blanchard, K.B. (l988).Management of organization behavior: utilizing human resources (5th. Ed). Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.

Hinkin, T.R &Schrieshiem, C.A. (1989).Developmend and application of new Scales to measure the French and Raven (1959) Bases of social power. Journal of applied psychology, 74 (4), 561-567.

Howard, S (2014), Developing entrepreneurial potential in youth: The effects entrepreneurial education and venture creation.University of South florida Repot, 4(2): 3-17.

Jalilvand, M.A., &Vosta L. (2015). Examining the releationship between managerial power and affectinve organization commitment. Sport, Business and management: An International journal, 5(4), 344-364.

Jena, S., &Sahoo C.K. (2014). Improving managerial performance: a study on entrepreneurial and leadership competencies. Industrial and Commercial Training, 46(3), 143-149.

Kiuzic, D.X., &Pavic, I. (2010).students’ Enterpreneurial Characteristics: Empricial Evidence from Croatia.The Business Review Cambridge, 14(2), 216-221.

Kleine, R.B. (2005). Principles and practice of structural Equation modeling. Third Edition, New York: The Guilford press.

Landel, R. (1986). Managing Productivity, through people: An Operations prespective. Sponsors of the Colgate Darden Gradvate School of bvsiness, university of Vigrina.

Lawshe, Ch. (1975). Aquantitive approach to content validity. Personel psychology, 28: 568-575.

Matviuk, S.G. (2010). A study of Peruvian enterprenurs leadership expectations. Journal of American Academy of Business, 16(1), 65-70.

Mccaslin. N.L, &Nwangi, J. (1994). Job Satis faction of Kenya rift valley extension agents. Department of Agricultvral Education the ohiostate university. Journal of Extension, 32 (3). From: http// www. Joe. Org/ Joe/1999/ rbl.html.

Milana, E., &Maldaon, I. (2015). Managerial characteristics and its Impact on organizational performance. Evidence from Syria.Verslas: Teorijairparktika, 16(2), 212-221.

Motowidlo, J.S. (2003). Job performance, Handbook of Psychology. Industrial and Organizational Psychology, 12, 39-55.

Olakitan, O., &Ayobami A.P. (2011). An Investigation of personality on entrepreneurial Succes.Journal of Emerging Trends in Economics and management Science, 2(2), 95-103.

Pinnow, D.F. (2011).Leadership- What Really Matters Springer Heidelberg Dordrecht. London and New York, NY.

Ranftl, Robert M. (1989). Seren keys for high Productivity, Productivity. A Dale Timpe, kend Publishing.

Robbins. S. (1991).Organizational behavior.Concepts. Controversies, and application. pPrentice-Hall of India private limited, New Delhi.

Walton kirkley, W. (2016).Entreprenurial behavior: the role of values. International Journal of Entreprenurial Behavior & Research, 22(3), 290-328.

Willard, R.D. (2005). Successful School: From Research to A ction Plans. Models School Conference.